Permalink
Browse files

update page shortcodes

  • Loading branch information...
tatthien committed Dec 29, 2018
1 parent 9deef3a commit 2453413c70445dd6dc16683554420779c603a7a9
Showing with 7 additions and 7 deletions.
  1. +7 −7 content/pages/shortcodes.md
@@ -11,7 +11,7 @@ draft: false

Bên cạnh những [shortcode đã được tích hợp sẵn](https://gohugo.io/content-management/shortcodes/#use-hugo-s-built-in-shortcodes) trong Hugo, tụi mình còn build thêm một số shortcode để phục vụ cho việc thể hiện nội dung bài viết được rõ ràng và sinh động hơn.

## CodePen
## codepen

```
{{</* codepen username pen_id */>}}
@@ -25,7 +25,7 @@ Ví dụ

{{<codepen tatthien LgMKpm>}}

## Alert box
## alert

Thay vì dùng `{{</* */>}}` chúng ta sẽ dùng `{{%/* */%}}` để có thể sử dụng Markdown bên trong shortcode.

@@ -35,7 +35,7 @@ Nội dung bên trong. **Tự tin dùng markdown đi các bạn!**
{{%/* /alert */%}}
```
### Success
### success
```markdown
{{%/* alert success */%}}
@@ -47,7 +47,7 @@ Chúc mừng! **bạn đã được tăng lương**.
Chúc mừng! **bạn đã được tăng lương**.
{{% /alert %}}

### Warning
### warning

```markdown
{{%/* alert warning */%}}
@@ -59,7 +59,7 @@ Chú ý ngã 4
Chú ý ngã 4
{{% /alert %}}
### Danger
### danger
```markdown
{{%/* alert danger */%}}
@@ -71,7 +71,7 @@ Xin đừng hút thuốc
Xin đừng hút thuốc
{{% /alert %}}
### Info
### info
```markdown
{{%/* alert info */%}}
@@ -83,7 +83,7 @@ https://12bit.vn là nơi chia sẻ kiến thức lập trình web.
https://12bit.vn là nơi chia sẻ kiến thức lập trình web.
{{% /alert %}}
## Runkit
## runkit
```markdown
{{%/* runkit unique-id */%}}

0 comments on commit 2453413

Please sign in to comment.