Permalink
Browse files

update post

  • Loading branch information...
nguyenvanduocit committed Jan 4, 2019
1 parent 71ddfa1 commit 325429aaab86eca5b7e99b8d40dd8c5fa95b0caa
@@ -1,7 +1,7 @@
---
title: "Các shortcode hay dành cho gohugo"
title: "Các shortcode hay dành cho Hugo"
date: 2019-01-04T07:14:35+07:00
tags: ["gohugo", "shortcode"]
tags: ["Hugo", "shortcode"]
images:
- /img/articles/default-thumb-1200-630.png
author:
@@ -10,7 +10,7 @@ author:
draft: false
---

Từ ngày 01/01/2019, 12bit.vn đã chuyển qua blog riêng, xây dựng bằng Hugo thay vì sử dụng Medium như trước. Vì vậy chúng mình cũng có cơ hội để tìm hiểu nhiều về gohugo hơn. Chúng mình từng thử custom lại code của gohugo để hỗ trợ hiển thị danh sách contributor của một bài post hoặc lấy commit author để làm author cho bài viết, nhưng nếu dùng cách đó thì các bạn cũng phải sử dụng bản gohugo của tụi mình để build, mà như vậy thì không tiện, cuối cùng chúng mình chọn shortcode, tiện hơn và dễ hơn.
Từ ngày 01/01/2019, 12bit.vn đã chuyển qua blog riêng, xây dựng bằng Hugo thay vì sử dụng Medium như trước. Vì vậy chúng mình cũng có cơ hội để tìm hiểu nhiều về Hugo hơn. Chúng mình từng thử custom lại code của Hugo để hỗ trợ hiển thị danh sách contributor của một bài post hoặc lấy commit author để làm author cho bài viết, nhưng nếu dùng cách đó thì các bạn cũng phải sử dụng bản Hugo của tụi mình để build, mà như vậy thì không tiện, cuối cùng chúng mình chọn shortcode, tiện hơn và dễ hơn.

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu cho các bạn những shortcode mà tụi mình đang sử dụng cho 12bit.vn:

@@ -6,7 +6,7 @@ thumbnail: /img/articles/default-thumb-1200-630.png
author:
name: vominh
github: vominh
draft: false
draft: true
---

Lập trình javascript có lẽ không ai còn lạ gì console.log. Từ những bài helloWorld đầu tiên bạn đã được làm quen với nó như là những hàm print, log trong các ngôn ngữ khác.
@@ -1,5 +1,5 @@
preview:
rm -rf public && hugo && netlify deploy
rm -rf public && hugo --gc --minify --buildFuture --enableGitInfo && netlify deploy

deploy:
rm -rf public && hugo && netlify deploy --prod
rm -rf public && hugo --gc --minify --buildFuture --enableGitInfo && netlify deploy --prod

0 comments on commit 325429a

Please sign in to comment.