Permalink
Browse files

update posts

  • Loading branch information...
tatthien committed Jan 2, 2019
1 parent c9e373b commit 406ff01f7f19d4f57e4591c3eac8ae021f494278
@@ -3,7 +3,8 @@ title: "Cài đặt unit test cho WordPress Plugin"
description: Đối với developers thì dường như viết unit test là điều gì đó rất đáng sợ và tốn thời gian.
date: 2018-03-14T11:35:13+07:00
tags: [wordpress, plugin, unit test]
thumbnail: https://cdn-images-1.medium.com/max/1000/1*-zCsjQTZQQA5oBsIxkrwhw.jpeg
images:
- https://cdn-images-1.medium.com/max/1000/1*-zCsjQTZQQA5oBsIxkrwhw.jpeg
author:
name: Thien Nguyen
github: tatthien
@@ -3,7 +3,8 @@ title: "Cài đặt WordPress Coding Standards cho PhpStorm"
description: Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cài đặt PHP Code Sniffer kết hợp với WordPress Coding Standards trên PhpStorm.
date: 2018-06-12T09:39:29+07:00
tags: [php, wordpress, coding standard]
thumbnail: https://cdn-images-1.medium.com/max/1000/1*ZdYZmO3P_PL39PbkviqagQ.jpeg
images:
- https://cdn-images-1.medium.com/max/1000/1*ZdYZmO3P_PL39PbkviqagQ.jpeg
author:
name: Thien Nguyen
github: tatthien
@@ -3,7 +3,8 @@ title: "Thay đổi giá trị CSS Variable bằng JavaScript"
description: "Thay đổi giá trị CSS Variable bằng JavaScript"
date: 2018-10-31T10:25:03+07:00
tags: ["CSS Variable", JavaScript]
thumbnail: /img/articles/default-thumb-1200-630.png
images:
- https://cdn-images-1.medium.com/max/2000/1*Sgkp2XjaIpdrcWnU-WlWVw.png
author:
name: vominh
github: vominh
@@ -1,8 +1,9 @@
---
title: "Reflect trong ES6"
description: A short description for the post.
date: 2018-03-28T10:33:00+07:00
tags: ["JavaScript", "es6", "reflection", "reflect"]
tags: ["javascript", "es6", "reflection", "reflect"]
images:
- https://cdn-images-1.medium.com/max/1000/1*NMSSehwvDCy6X9J-xXYH9g.png
author:
name: vominh
github: vominh

0 comments on commit 406ff01

Please sign in to comment.