Permalink
Browse files

update

  • Loading branch information...
tatthien committed Jan 2, 2019
1 parent 468bc8b commit 770811b63f5a7d4df4821a222031932ae0288bf6
@@ -3,7 +3,8 @@ title: "Giới thiệu Go Lambda Functions trên Netlify"
description: Bài viết này mình xin giới thiệu cách deploy một lambda function viết bằng Go lên Netlify.
date: 2018-12-06T17:44:44+07:00
tags: [go, lambda function, netlify]
thumbnail: /img/articles/gioi-thieu-go-lambda-functions-tren-netlify.png
images:
- /articles/gioi-thieu-go-lambda-functions-tren-netlify/images/01.png
author:
name: Thien Nguyen
github: tatthien
@@ -42,7 +43,25 @@ go get https://github.com/aws/aws-lambda-go

Code của chúng ta sẽ nằm trong `main.go`

{{<gist tatthien d93702ef858903ca44c0b58bd9216a13>}}
```go
package main
import (
"github.com/aws/aws-lambda-go/events"
"github.com/aws/aws-lambda-go/lambda"
)
func handler(request events.APIGatewayProxyRequest) (events.APIGatewayProxyResponse, error) {
return events.APIGatewayProxyResponse{
StatusCode: 200,
Body: "Hello from 12bit.vn",
}, nil
}
func main() {
lambda.Start(handler)
}
```

Đoạn code trên thực hiện một tác vụ đơn giản đó là trả về chuỗi _“Hello from 12bit.vn”_ khi chúng ta gởi một request vào đúng endpoint của function đó.

@@ -54,7 +73,20 @@ Content-Type: application/json

Chúng ta thay đổi code bên trong function `handler` một chút.

{{<gist tatthien dacb7903bfc7f35027b64f7d088d4997>}}
```go
func handler(request events.APIGatewayProxyRequest) (events.APIGatewayProxyResponse, error) {
body, _ := json.Marshal(map[string]interface{}{
"msg": "Hello from 12bit.vn",
})
return events.APIGatewayProxyResponse{
Headers: map[string]string{
"content-type": "application/json",
},
StatusCode: 200,
Body: string(body),
}, nil
}
```

Dữ liệu trả về sẽ có type JSON

@@ -146,7 +178,7 @@ https://go-lambda-netlify.netlify.com/.netlify/functions/hello

> Các bạn có thể dùng Unique Deploy URL hoặc Live URL đều được, tùy mục đích sử dụng.
![Postman](/img/articles/gioi-thieu-go-lambda-functions-tren-netlify.png)
{{<figure src="/articles/gioi-thieu-go-lambda-functions-tren-netlify/images/01.png" title="Dùng Postman để test request">}}

## Kết luận

@@ -3,7 +3,7 @@ title: "Tối ưu tốc độ cho site WordPress - Phần 1"
description: Phần 1 hướng tới các bạn đang vận hành những site sử dụng WordPress và không bắt buộc phải có kỹ năng về lập trình.
date: 2018-03-07T17:22:17+07:00
tags: [wordpress, speed, performance]
thumbnail: https://cdn-images-1.medium.com/max/1000/1*G-yRIqhUzxT3dwMqa2N_aA.jpeg
images: [https://cdn-images-1.medium.com/max/1000/1*G-yRIqhUzxT3dwMqa2N_aA.jpeg]
author:
name: Thien Nguyen
github: tatthien

0 comments on commit 770811b

Please sign in to comment.