Permalink
Browse files

change from posts to articles

 • Loading branch information...
nguyenvanduocit committed Jan 2, 2019
1 parent b259995 commit 7a66c5d20335b5fda4760c5f0c6a24eef0507c57
Showing with 85 additions and 62 deletions.
 1. +3 −3 README.md
 2. +12 −12 archetypes/default.md
 3. +2 −2 content/{posts → articles}/4-cach-duyet-array-khong-can-dung-loop.md
 4. +2 −2 content/{posts → articles}/5-app-giup-tang-productivity-tren-mac.md
 5. +1 −1 content/{posts → articles}/cai-dat-unit-test-cho-wordpress-plugin.md
 6. +1 −1 content/{posts → articles}/cai-dat-wordpress-coding-standards-cho-phpstorm.md
 7. +3 −3 content/{posts → articles}/doc-va-thay-doi-gia-tri-cua-css-variable-bang-javascript.md
 8. +3 −3 content/{posts → articles}/gioi-thieu-go-lambda-functions-tren-netlify.md
 9. +1 −1 content/{posts → articles}/reflect-trong-es6.md
 10. +2 −2 content/{posts → articles}/tao-top-navigation-menu-bang-flexbox.md
 11. +1 −1 content/{posts → articles}/tim-hieu-polygon-trong-svg.md
 12. +3 −3 ...t/{posts → articles}/tim-hieu-ve-immediately-invoked-function-expression-iife-trong-javascript.md
 13. +1 −1 content/{posts → articles}/tim-hieu-ve-slot-va-scoped-slots-trong-vuejs.md
 14. +1 −1 content/{posts → articles}/toi-uu-toc-do-cho-site-wordpress-phan-1.md
 15. +3 −3 content/{posts → articles}/tu-dong-switch-dark-mode-dua-tren-thiet-lap-he-thong.md
 16. +2 −2 content/{posts → articles}/ung-dung-css-variables-de-xay-dung-dark-theme.md
 17. +1 −1 content/{posts → articles}/viet-plugin-notification-don-gian-cho-vuejs.md
 18. +1 −1 content/{posts → articles}/xay-dung-3d-button-trong-flutter.md
 19. +2 −2 content/{posts → articles}/xu-li-anh-khi-khong-load-duoc-ban-service-worker.md
 20. +3 −3 content/pages/shortcodes.md
 21. BIN static/img/{posts → articles}/default-thumb-1200-630.png
 22. BIN static/img/posts/gioi-thieu-go-lambda-functions-tren-netlify.png
 23. BIN static/img/posts/tim-hieu-ve-immediately-invoked-function-expression-iife-trong-javascript.png
 24. BIN static/img/posts/ung-dung-css-variables-de-xay-dung-dark-theme.jpeg
 25. BIN static/img/posts/xu-li-anh-khi-khong-load-duoc-ban-service-worker-01.png
 26. +1 −1 themes/blog/archetypes/default.md
 27. +1 −1 themes/blog/assets/js/comment.js
 28. +1 −1 themes/blog/layouts/_default/list.html
 29. +4 −3 themes/blog/layouts/_default/single.html
 30. +2 −2 themes/blog/layouts/index.html
 31. 0 themes/blog/layouts/partials/{post → article}/comment.html
 32. 0 themes/blog/layouts/partials/{post → article}/content.html
 33. 0 themes/blog/layouts/partials/{post → article}/header.html
 34. +3 −0 themes/blog/layouts/partials/article/list-item.html
 35. 0 themes/blog/layouts/partials/{post → article}/related.html
 36. +2 −2 themes/blog/layouts/partials/{post → article}/single.html
 37. +1 −1 themes/blog/layouts/partials/footer.html
 38. +1 −0 themes/blog/layouts/partials/header.html
 39. +0 −3 themes/blog/layouts/partials/post/list-item.html
 40. +21 −0 themes/blog/layouts/partials/tags.html
@@ -4,14 +4,14 @@

1. Make sure you have [Hugo installed](https://gohugo.io/getting-started/installing/).
2. Fork this repo.
3. Execute `hugo new posts/your-post.md` in your terminal. A `content/posts/your-post.md` file will be created with some placeholder content, like this:
3. Execute `hugo new articles/your-post.md` in your terminal. A `content/articles/your-post.md` file will be created with some placeholder content, like this:
```yaml
---
title: "Test"
description: A short description for the post.
date: 2018-12-27T09:55:11+07:00
tags: [max, three, tags]
images: [/img/posts/default-thumb-1200-630.jpg]
images: [/img/articles/default-thumb-1200-630.jpg]
author:
name: Your Name
github: github_username
@@ -34,7 +34,7 @@ Before creating a post, make sure you know how to use Markdown.
| `description` | The post description. |
| `date` | The post date, it will be generated automatically. A date is specified in the format `YYYY-MM-DD HH:MM:SS +/-TTTT`. |
| `tags` | One or multiple tags can be added to a post. We recommend you to add maximum 3 tags per post.|
| `images` | The featured image. Although it's defined as an array (YAML array), you just need to add one image. It should be placed in `/static/img/posts/`|
| `images` | The featured image. Although it's defined as an array (YAML array), you just need to add one image. It should be placed in `/static/img/articles/`|
| `author` | Please provide your `name` and your `github_username`. We'll use them to generate the author information for each post.|
| `draft` | Set to `true` if you don't want a specific post to show up when the site is generated. |

@@ -1,12 +1,12 @@
---
title: "{{ replace .Name "-" " " | title }}"
description: A short description for the post.
date: {{ .Date }}
tags: [max, three, tags]
thumbnail: /img/posts/default-thumb-1200-630.png
author:
name: Your Name
github: github_username
draft: true
---

---
title: "{{ replace .Name "-" " " | title }}"
description: A short description for the post.
date: {{ .Date }}
tags: [max, three, tags]
thumbnail: /img/articles/default-thumb-1200-630.png
author:
name: Your Name
github: github_username
draft: true
---

@@ -3,11 +3,11 @@ title: "4 cách duyệt array mà không cần dùng loop"
description: A short description for the post.
date: 2018-11-28T17:12:38+07:00
tags: ["JavaScript", "array", "loop"]
thumbnail: /img/posts/default-thumb-1200-630.png
thumbnail: /img/articles/default-thumb-1200-630.png
author:
name: vominh
github: vominh
draft: true
draft: false
---

JavaScript cũng như nhiều ngôn ngữ khác, có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề. Có lẽ ai học lập trình cũng đều phải biết rõ những cấu trúc cơ bản như vòng lặp và rẽ nhánh. Và trong hầu hết các trường hợp cần duyệt array thì các bạn đều có thể sử dụng cấu trúc loop.
@@ -3,11 +3,11 @@ title: "5 application giúp tăng productivity trên macOS"
description: A short description for the post.
date: 2018-11-14T17:32:30+07:00
tags: [mac, tool, productivity]
thumbnail: /img/posts/default-thumb-1200-630.png
thumbnail: /img/articles/default-thumb-1200-630.png
author:
name: vominh
github: vominh
draft: true
draft: false
---

Nếu biết cách sử dụng những công cụ phù hợp và tốt vào công việc thì hiệu suất công việc sẽ tăng lên đáng kể, hoặc ít nhất là có thể làm mình trông ngầu hơn một chút /jk. Trong bài này mình sẽ giới thiệu với các bạn những công cụ mà mình đang sử dụng trên macOS. Mình nghĩ đây là những công cụ cũng khá phổ biến và hỗ trợ cho mình khá nhiều.
@@ -7,7 +7,7 @@ thumbnail: https://cdn-images-1.medium.com/max/1000/1*-zCsjQTZQQA5oBsIxkrwhw.jpe
author:
name: Thien Nguyen
github: tatthien
draft: true
draft: false
---

Đối với developers thì dường như viết unit test là điều gì đó rất đáng sợ và tốn thời gian. Bạn có thể code một theme hoặc một plugin hoàn chỉnh nhưng bảo bạn viết unit test cho nó thì thật sự là cực hình.
@@ -7,7 +7,7 @@ thumbnail: https://cdn-images-1.medium.com/max/1000/1*ZdYZmO3P_PL39PbkviqagQ.jpe
author:
name: Thien Nguyen
github: tatthien
draft: true
draft: false
---

TL;DR
@@ -3,16 +3,16 @@ title: "Thay đổi giá trị CSS Variable bằng JavaScript"
description: "Thay đổi giá trị CSS Variable bằng JavaScript"
date: 2018-10-31T10:25:03+07:00
tags: ["CSS Variable", JavaScript]
thumbnail: /img/posts/default-thumb-1200-630.png
thumbnail: /img/articles/default-thumb-1200-630.png
author:
name: vominh
github: vominh
draft: true
draft: false
---

![](https://cdn-images-1.medium.com/max/2000/1*Sgkp2XjaIpdrcWnU-WlWVw.png)

CSS Variable có nhiều ứng dụng thú vị mà bạn có thể đã đọc qua như ứng dụng vào xây [xây dựng theme cho website]({{< ref "/posts/ung-dung-css-variables-de-xay-dung-dark-theme.md" >}}) mà Thiện đã chia sẽ trong bài viết.
CSS Variable có nhiều ứng dụng thú vị mà bạn có thể đã đọc qua như ứng dụng vào xây [xây dựng theme cho website]({{< ref "/articles/ung-dung-css-variables-de-xay-dung-dark-theme.md" >}}) mà Thiện đã chia sẽ trong bài viết.

Bài viết đó chỉ dừng lại ở việc cho phép người dùng thay đổi các theme đã có, làm thế nào nếu chúng ta muốn cho phép họ tự tạo theme của riêng họ bằng cách thay đổi giá trị của các màu sắc.

@@ -3,11 +3,11 @@ title: "Giới thiệu Go Lambda Functions trên Netlify"
description: Bài viết này mình xin giới thiệu cách deploy một lambda function viết bằng Go lên Netlify.
date: 2018-12-06T17:44:44+07:00
tags: [go, lambda function, netlify]
thumbnail: /img/posts/gioi-thieu-go-lambda-functions-tren-netlify.png
thumbnail: /img/articles/gioi-thieu-go-lambda-functions-tren-netlify.png
author:
name: Thien Nguyen
github: tatthien
draft: true
draft: false
---

Bài viết này mình xin giới thiệu cách deploy một lambda function viết bằng Go lên Netlify.
@@ -146,7 +146,7 @@ https://go-lambda-netlify.netlify.com/.netlify/functions/hello

> Các bạn có thể dùng Unique Deploy URL hoặc Live URL đều được, tùy mục đích sử dụng.
![Postman](/img/posts/gioi-thieu-go-lambda-functions-tren-netlify.png)
![Postman](/img/articles/gioi-thieu-go-lambda-functions-tren-netlify.png)

## Kết luận

@@ -6,7 +6,7 @@ tags: ["JavaScript", "es6", "reflection", "reflect"]
author:
name: vominh
github: vominh
draft: true
draft: false
---

Trước khi tìm hiểu về Proxy thì reflect nghe khá lạ lẫm với mình, nhưng hóa ra thì reflect không phải là API chỉ có trong javascript, sau này mình nghĩ nó chỉ dùng để phối hợp với proxy, nhưng mà mình vẫn sai, hóa ra reflect còn tồn tại ở các ngôn ngữ lập trình động (dynamic language) khác thậm chí nó tồn tại trong ES5 dưới hình thức là static method của class Object.
@@ -3,11 +3,11 @@ title: "Tạo top navigation bar bằng flex box"
description: A short description for the post.
date: 2018-11-13T00:07:47+07:00
tags: [flexbox, css, html]
thumbnail: /img/posts/default-thumb-1200-630.png
thumbnail: /img/articles/default-thumb-1200-630.png
author:
name: vominh
github: vominh
draft: true
draft: false
---

Nhìn qua nhiều website, chúng ta cũng dễ nhận ra rằng có rất nhiều website chia sẻ một layout giống nhau, trong đo header và footer là giống nhau nhiều nhất:Trong bài viết này mình sẽ cùng nhau hiện thực một menu giống như vậy bằng flex box. Cụ thể là sẽ dựa vào thiết kế của Bevy để xây dựng lại một menu tương tự.
@@ -7,7 +7,7 @@ thumbnail: https://cdn-images-1.medium.com/max/1000/1*3WMyVChdsdfgp9YmfE104A.jpe
author:
name: Thien Nguyen
github: tatthien
draft: true
draft: false
---

Bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu thẻ `<polygon>` trong SVG. Thật ra bài này cũng rất ngẫu nhiên. Mình chợt nghĩ tới polygon, nên viết một vài điều ra đây. 😂
@@ -3,11 +3,11 @@ title: "Tìm hiểu về Immediately-invoked function expression (IIFE) trong Ja
description: A short description for the post.
date: 2018-08-13T22:14:45+07:00
tags: [javascript]
thumbnail: /img/posts/tim-hieu-ve-immediately-invoked-function-expression-iife-trong-javascript.png
thumbnail: /img/articles/tim-hieu-ve-immediately-invoked-function-expression-iife-trong-javascript.png
author:
name: Thien Nguyen
github: tatthien
draft: true
draft: false
---

Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu một cách khai báo function rất quen thuộc trong Javascript. Tuy nó quen thuộc nhưng có thể chúng ta chưa biết tên gọi hoặc cách thức hoạt động của nó nhứ thế nào?
@@ -78,7 +78,7 @@ console.log(a)
// ReferenceError: a is not defined
```

> Bạn có thể tham khảo thêm bài viết của anh HuyTD về vấn đề Garbage Collection trong Javascript: https://thefullsnack.com/posts/javascript-v8-notes.html
> Bạn có thể tham khảo thêm bài viết của anh HuyTD về vấn đề Garbage Collection trong Javascript: https://thefullsnack.com/articles/javascript-v8-notes.html
## Lời kết

@@ -6,7 +6,7 @@ thumbnail: https://cdn-images-1.medium.com/max/1000/1*qgwDRRz5olTU0BitXlSmVQ.jpe
author:
name: Thien Nguyen
github: tatthien
draft: true
draft: false
---

Trong quá trình phát triển ứng dụng với Vue.js, chắc hẳn các bạn sẽ gặp những trường hợp muốn chèn nội dụng HTML vào bên trong component con giống như cách chúng ta viết HTML thông thường thay vì dùng `prop`. Ví dụ như:
@@ -7,7 +7,7 @@ thumbnail: https://cdn-images-1.medium.com/max/1000/1*G-yRIqhUzxT3dwMqa2N_aA.jpe
author:
name: Thien Nguyen
github: tatthien
draft: true
draft: false
---

Đây là phần tiếp theo trong loạt bài bảo mật và tăng tốc cho site WordPress, dự kiến cũng sẽ là một trong những chủ đề của [Saigon WordPress Meetup #23](https://www.meetup.com/Saigon-WordPress/events/248725158/).
@@ -3,11 +3,11 @@ title: "Tự động switch dark mode dựa trên thiết lập hệ thống"
description: A short description for the post.
date: 2018-11-12T00:34:12+07:00
tags: [JavaScript, "dark mode"]
thumbnail: /img/posts/default-thumb-1200-630.png
thumbnail: /img/articles/default-thumb-1200-630.png
author:
name: vominh
github: vominh
draft: true
draft: false
---

![dark mode](https://cdn-images-1.medium.com/max/2000/1*10yZFqVvZ_l7GBlo8CD0mw.png)
@@ -47,4 +47,4 @@ Hiện tại bạn chưa thể sử dụng prefers-color-scheme được trên c
## Tham khảo

1. [Dark Mode and CSS](https://blog.iconfactory.com/2018/10/dark-mode-and-css/)
1. [Using dark mode in CSS with MacOS Mojave](https://paulmillr.com/posts/using-dark-mode-in-css/)
1. [Using dark mode in CSS with MacOS Mojave](https://paulmillr.com/articles/using-dark-mode-in-css/)
@@ -2,11 +2,11 @@
title: "Ứng dụng CSS variables để xây dựng tính năng dark theme"
date: 2018-10-26T17:42:49+07:00
tags: ["css"]
thumbnail: /img/posts/ung-dung-css-variables-de-xay-dung-dark-theme.jpeg
thumbnail: /img/articles/ung-dung-css-variables-de-xay-dung-dark-theme.jpeg
author:
name: Thien Nguyen
github: tatthien
draft: true
draft: false
---

Mấy ngày trước mình có xây dựng tính năng dark theme cho trang [TIL của 12bit](https://til.12bit.vn/). Ban đầu hướng tiếp cận của mình khá là truyền thống đó là thay đổi class cho body để override lại CSS theo từng theme kiểu như:
@@ -6,7 +6,7 @@ thumbnail: https://cdn-images-1.medium.com/max/1000/1*3sMN6Ni2PRo_LEcrSdGc0g.jpe
author:
name: Thien Nguyen
github: tatthien
draft: true
draft: false
---

Bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách viết plugin đơn giản cho Vue có chức năng hiển thị notification thông qua việc sử dụng thư viện [notie](https://github.com/jaredreich/notie).
@@ -6,7 +6,7 @@ thumbnail: https://cdn-images-1.medium.com/max/1000/1*RRIkgyR8vHZFB2bX5G9M3g.png
author:
name: vominh
github: nguyenvanduocit
draft: true
draft: false
---

2 ngày trước, phiên bản 1.0 của Flutter được chính thức phát hành trong sự kiện Flutter Live.
@@ -2,12 +2,12 @@
title: "Xử lý khi không load được ảnh bằng cách sử dụng service worker"
date: 2018-12-26T09:36:03+07:00
tags: ["javascript"]
thumbnail: img/posts/xu-li-anh-khi-khong-load-duoc-ban-service-worker-01.png
thumbnail: img/articles/xu-li-anh-khi-khong-load-duoc-ban-service-worker-01.png
canonical: https://medium.com/12bit/x%C3%A2y-d%E1%BB%B1ng-3d-button-trong-flutter-3ffc403ac346
author:
name: vominh
github: nguyenvanduocit
draft: true
draft: false
---

Có nhiều lý đo dể một website không load được ảnh, ví dụ như file ảnh đã bị xóa, ảnh quá nặng và bị timeout, … Trong những trường hợp đó thì tùy browser mà lỗi sẽ hiển thị khác nhau, có thể xấu có thể đẹp.
@@ -2,7 +2,7 @@
title: "Shortcodes"
description: Danh sách custom shortcodes.
date: 2018-12-28T13:15:32+07:00
thumbnail: /img/posts/default-thumb-1200-630.png
thumbnail: /img/articles/default-thumb-1200-630.png
author:
name: 12bit Team
github: 12bitvn
@@ -150,10 +150,10 @@ graph TB
## image-zoom
```markdown
{{</* zoom-img src="/img/posts/default-thumb-1200-630.png" */>}}
{{</* zoom-img src="/img/articles/default-thumb-1200-630.png" */>}}
```
{{< zoom-img src="/img/posts/default-thumb-1200-630.png" >}}
{{< zoom-img src="/img/articles/default-thumb-1200-630.png" >}}
## oembed
Binary file not shown.
@@ -3,7 +3,7 @@ title: "{{ replace .Name "-" " " | title }}"
description: A short description for the post.
date: {{ .Date }}
tags: [max, three, tags]
thumbnail: /img/posts/default-thumb-1200-630.jpg
thumbnail: /img/articles/default-thumb-1200-630.jpg
author:
name: Your Name
github: github_username
@@ -13,7 +13,7 @@ var app = new Vue({
async mounted () {
this.slug = this.$el.dataset.slug

// Make sure that DOM is rendered already then get commetns by the post slug.
// Make sure that DOM is rendered already then get commetns by the article slug.
let data = await this.getComments()
this.comments = data.allComments
},
@@ -2,7 +2,7 @@
<main id="content" class="site-content list">
<div class="tils">
{{ range .Paginator.Pages }}
{{ partial "post/list-item" . }}
{{ partial "article/list-item" . }}
{{ end }}
</div>
{{ template "_internal/pagination.html" . }}
@@ -1,8 +1,9 @@
{{ partial "header" . }}
<main id="content" class="site-content site-content--{{ .Type }} post single">
{{ partial "post/single" . }}
{{ partial "article/single" . }}
{{ partial "tags" . }}
{{ partial "gitinfo" . }}
{{ partial "post/related" . }}
{{ partial "post/comment" . }}
{{ partial "article/related" . }}
{{ partial "article/comment" . }}
</main><!-- #content -->
{{ partial "footer" . }}
@@ -1,9 +1,9 @@
{{ partial "header" . }}
{{ $paginator := .Paginate (where .Pages "Type" "posts") }}
{{ $paginator := .Paginate (where .Pages "Type" "articles") }}
<main id="content" class="site-content index list">
<div class="tils">
{{ range $paginator.Pages }}
{{ partial "post/list-item" . }}
{{ partial "article/list-item" . }}
{{ end }}
</div>
{{ template "_internal/pagination.html" . }}
@@ -0,0 +1,3 @@
<article class="article article--{{ .Type }}">
{{ partial "article/header" . }}
</article>
@@ -1,5 +1,5 @@
<article class="article article--{{ .Type }}">
{{ partial "post/header" . }}
{{ partial "article/header" . }}
{{ partial "toc" . }}
{{ partial "post/content" . }}
{{ partial "article/content" . }}
</article>
@@ -25,7 +25,7 @@
<script src="{{ $highlightJs.RelPermalink }}" async defer onload="hljs.initHighlightingOnLoad();"></script>

{{ if ($.Page.Scratch.Get "include_embedly") "true" }}
<script src="//cdn.embedly.com/widgets/platform.js" async defer onload="mediumZoom('[data-zoomable]');"></script>
<script src="//cdn.embedly.com/widgets/platform.js" async defer></script>
{{ end }}

{{ if ($.Page.Scratch.Get "include_caniuse") "true" }}
@@ -9,6 +9,7 @@
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1">
<meta name="title" content="{{ .Title }}">
<meta name="description" content="{{ .Description }}">
{{ template "_internal/google_news.html" . }}
{{ template "_internal/opengraph.html" . }}
{{ template "_internal/twitter_cards.html" . }}
{{ template "_internal/schema.html" . }}

This file was deleted.

Oops, something went wrong.
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 7a66c5d

Please sign in to comment.