Permalink
Browse files

add runkit embed

  • Loading branch information...
nguyenvanduocit committed Dec 28, 2018
1 parent af05b1a commit 7bdd0a97d3486d185dc2c54ff8e107975863737a
@@ -82,3 +82,27 @@ https://12bit.vn là nơi chia sẻ kiến thức lập trình web.
{{% alert info %}}
https://12bit.vn là nơi chia sẻ kiến thức lập trình web.
{{% /alert %}}
## embed Runkit
```markdown
{{%/* runkit unique-id */%}}
your code block with ``` code and ```
{{%/* /runkit */%}}
```
{{% runkit abc %}}
```
const object1 = {};
Reflect.set(object1, 'property1', 42);
console.log(object1.property1);
// expected output: 42
const array1 = ['duck', 'duck', 'duck'];
Reflect.set(array1, 2, 'goose');
console.log(array1[2]);
// expected output: "goose"
```
{{% /runkit %}}
@@ -43,15 +43,41 @@ Reflect có các phương thức tương ứng với các trap mà bạn đã bi

Bạn có thể sử dụng reflect như sau:

{{<runkit nguyenvanduocit 5c2599f52eac850012c97ad8>}}
{{% runkit example-1 %}}
const object1 = {};
Reflect.set(object1, 'property1', 42);

console.log(object1.property1);
// expected output: 42

const array1 = ['duck', 'duck', 'duck'];
Reflect.set(array1, 2, 'goose');

console.log(array1[2]);
// expected output: "goose"
{{% /runkit %}}

Có thể làm tương tự với các phương thức khác.

## Proxy và Reflect

Ta có ví dụ nhự sau:

{{<runkit nguyenvanduocit >}}
{{% runkit example-2 %}}
/*
var obj = new Proxy({}, {
get: function (target, key, receiver) {
console.log(`getting ${key}!`);
return Reflect.get(target, key, receiver);
},
set: function (target, key, value, receiver) {
console.log(`setting ${key}!`);
return Reflect.set(target, key, value, receiver);
}
});
obj.count+2
*/
{{% /runkit %}}
Như đã nói, Reflect có các phương thức tương ứng với các trap, vì vậy bạn chỉ cần return trực tiếp là được.
@@ -230,6 +230,9 @@ sub, sup {
}
&__content {
margin-top: 30px;
.runkit{
margin-bottom: 1.5rem;
}
p {
margin: 0 0 1.5rem;
line-height: 1.3;
@@ -1,3 +1,2 @@
<div class="alert-box alert-box--{{ .Get 0 }}">
{{ .Inner }}
</div>
<div class="runkit" id="{{ .Get 0 }}">{{ .Inner }}</div>
<script src="https://embed.runkit.com" data-element-id="{{ .Get 0 }}"></script>

0 comments on commit 7bdd0a9

Please sign in to comment.