Skip to content
Permalink
Browse files

change author config

 • Loading branch information...
nguyenvanduocit committed Mar 20, 2019
1 parent c482822 commit 839931d6e89b269ff7a3051c7c1db834f8f4bb0a
Showing with 92 additions and 113 deletions.
 1. +11 −1 config.yaml
 2. +2 −3 content/articles/4-cach-duyet-array-khong-can-dung-loop/index.md
 3. +2 −3 content/articles/5-app-giup-tang-productivity-tren-mac/index.md
 4. +3 −4 content/articles/cac-shortcode-hay-cho-gohugo/index.md
 5. +2 −3 content/articles/cai-dat-unit-test-cho-wordpress-plugin/index.md
 6. +2 −3 content/articles/cai-dat-wordpress-coding-standards-cho-phpstorm/index.md
 7. +2 −3 content/articles/cong-khai-localhost-len-internet-bang-ngrok/index.md
 8. +3 −4 content/articles/console-con-gi-khac-ngoai-console-log/index.md
 9. +3 −4 content/articles/di-chuyen-tu-wordpress-qua-medium/index.md
 10. +2 −3 content/articles/doc-va-thay-doi-gia-tri-cua-css-variable-bang-javascript/index.md
 11. +2 −3 content/articles/dong-goi-toan-bo-website-wordpress-thanh-ebook/index.md
 12. +2 −3 content/articles/dung-googl-voi-custom-domain/index.md
 13. +2 −3 content/articles/gioi-thieu-go-lambda-functions-tren-netlify/index.md
 14. +2 −3 content/articles/hieu-hook-trong-wordpress/index.md
 15. +2 −3 content/articles/javascript-in-vs-has-own/index.md
 16. +2 −3 content/articles/lam-viec-hieu-qua-hon-voi-alfredapp/index.md
 17. +2 −3 content/articles/lay-du-lieu-web-voi-nodejs-va-puppeteer/index.md
 18. +2 −3 content/articles/reflect-trong-es6/index.md
 19. +2 −3 content/articles/reflection-trong-php/index.md
 20. +3 −4 content/articles/tao-hieu-ung-cho-url-bang-javascript/index.md
 21. +2 −3 content/articles/tao-https-cho-localhost-su-dung-mkcert/index.md
 22. +2 −3 content/articles/tao-top-navigation-menu-bang-flexbox/index.md
 23. +3 −4 content/articles/tao-widget-tren-touchbar/index.md
 24. +2 −3 content/articles/thay-doi-username-trong-wordress/index.md
 25. +2 −3 content/articles/thu-thap-thong-tin-app-google-play/index.md
 26. +2 −3 content/articles/tim-hieu-polygon-trong-svg/index.md
 27. +2 −3 content/articles/tim-hieu-ve-immediately-invoked-function-expression-iife-trong-javascript/index.md
 28. +2 −3 content/articles/tim-hieu-ve-slot-va-scoped-slots-trong-vuejs/index.md
 29. +2 −3 content/articles/toi-uu-toc-do-cho-site-wordpress-phan-1/index.md
 30. +2 −3 content/articles/tu-dong-switch-dark-mode-dua-tren-thiet-lap-he-thong/index.md
 31. +2 −3 content/articles/ung-dung-css-variables-de-xay-dung-dark-theme/index.md
 32. +2 −3 content/articles/unit-testing-in-vue-the-essentials/index.md
 33. +2 −3 content/articles/viet-extension-fix-loi-font-cho-medium-goodread/index.md
 34. +2 −3 content/articles/viet-plugin-notification-don-gian-cho-vuejs/index.md
 35. +2 −3 content/articles/xay-dung-3d-button-trong-flutter/index.md
 36. +2 −3 content/articles/xu-li-anh-khi-khong-load-duoc-ban-service-worker/index.md
 37. +4 −0 data/authors.yaml
 38. +1 −1 themes/blog/archetypes/default.md
 39. +1 −1 themes/blog/layouts/partials/article/header.html
@@ -8,6 +8,16 @@ enableEmoji: true
enableRobotsTXT: true
googleAnalytics: UA-131517577-1
paginate: 40
social:
facebook: 12bit.vn
author:
email: contact@12bit.vn
name: 12bit.vn
authors:
vominh:
displayName: Vô Minh
tatthien:
displayName: Tất Thiện
outputs:
home:
- HTML
@@ -56,4 +66,4 @@ menu:
title: RSS
url: /index.xml
hooks:
onPageCreated: echo "{title} {date} {author}"
onPageCreated: social-image-gen --ignore-md --output={abs_publish_dir} --title={title} --date={date} --author={author}
@@ -1,7 +1,6 @@
---
author:
github: vominh
name: vominh
authors:
- vominh
date: "2018-11-28T17:12:38+07:00"
draft: false
images:
@@ -1,7 +1,6 @@
---
author:
github: vominh
name: vominh
authors:
- vominh
date: "2018-11-14T17:32:30+07:00"
draft: false
images:
@@ -1,11 +1,10 @@
---
author:
github: vominh
name: vominh
authors:
- vominh
date: "2019-01-04T07:14:35+07:00"
draft: false
images:
- /img/articles/default-thumb-1200-630.png
- /articles/cac-shortcode-hay-cho-gohugo/thumbnail.png
tags:
- Hugo
- shortcode
@@ -1,7 +1,6 @@
---
author:
github: tatthien
name: Thien Nguyen
authors:
- tatthien
date: "2018-03-14T11:35:13+07:00"
description: Đối với developers thì dường như viết unit test là điều gì đó rất đáng
sợ và tốn thời gian.
@@ -1,7 +1,6 @@
---
author:
github: tatthien
name: Thien Nguyen
authors:
- tatthien
date: "2018-06-12T09:39:29+07:00"
description: Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cài đặt PHP Code Sniffer kết hợp với WordPress
Coding Standards trên PhpStorm.
@@ -1,7 +1,6 @@
---
author:
github: vominh
name: vominh
authors:
- vominh
date: "2018-03-09T20:13:05+07:00"
draft: false
images:
@@ -2,10 +2,9 @@
title: "Console còn gì khác ngoài console.log()"
date: 2019-03-05T10:57:55+07:00
tags: [max, three, tags]
thumbnail: /img/articles/default-thumb-1200-630.png
author:
name: vominh
github: vominh
thumbnail: /articles/console-con-gi-khac-ngoai-console-log/thumbnail.png
authors:
- vominh
draft: true
---

@@ -1,11 +1,10 @@
---
author:
github: vominh
name: vominh
authors:
- vominh
date: "2018-03-24T07:01:27+07:00"
draft: false
images:
- /img/articles/default-thumb-1200-630.png
- /articles/di-chuyen-tu-wordpress-qua-medium/thumbnail.png
tags:
- WordPress
- API
@@ -1,7 +1,6 @@
---
author:
github: vominh
name: vominh
authors:
- vominh
date: "2018-10-31T10:25:03+07:00"
description: Thay đổi giá trị CSS Variable bằng JavaScript
draft: false
@@ -1,7 +1,6 @@
---
author:
github: vominh
name: vominh
authors:
- vominh
date: "2018-04-20T21:51:07+07:00"
draft: false
images:
@@ -1,7 +1,6 @@
---
author:
github: vominh
name: vominh
authors:
- vominh
date: "2018-03-14T21:08:37+07:00"
draft: false
images:
@@ -1,7 +1,6 @@
---
author:
github: tatthien
name: Thien Nguyen
authors:
- tatthien
date: "2018-12-06T17:44:44+07:00"
description: Bài viết này mình xin giới thiệu cách deploy một lambda function viết
bằng Go lên Netlify.
@@ -1,7 +1,6 @@
---
author:
github: nguyenvanduocit
name: vominh
authors:
- vominh
date: "2018-06-24T06:54:18+07:00"
draft: false
images:
@@ -1,7 +1,6 @@
---
author:
github: vominh
name: vominh
authors:
- vominh
date: "2018-08-15T10:46:30+07:00"
draft: false
images:
@@ -6,9 +6,8 @@ tags:
- alfredapp
images:
- /articles/lam-viec-hieu-qua-hon-voi-alfredapp/images/1_zHs2UXc0IPtyBwFMhTaucQ.png
author:
name: vominh
github: vominh
authors:
- vominh
draft: false
---

@@ -1,7 +1,6 @@
---
author:
github: Thien Nguyen
name: Thien Nguyen
authors:
- tatthien
date: "2019-03-04T10:33:00+07:00"
draft: false
images:
@@ -1,7 +1,6 @@
---
author:
github: vominh
name: vominh
authors:
- vominh
date: "2018-03-28T10:33:00+07:00"
draft: false
images:
@@ -1,7 +1,6 @@
---
author:
github: vominh
name: vominh
authors:
- vominh
date: "2018-03-19T13:49:07+07:00"
draft: false
images:
@@ -6,10 +6,9 @@ tags:
- JavaScript
- Animation
images:
- /img/articles/default-thumb-1200-630.png
author:
name: vominh
github: vominh
- /articles/tao-https-cho-localhost-su-dung-mkcert/thumbnail.png
authors:
- vominh
draft: false
---

@@ -7,9 +7,8 @@ tags:
- mkcert
images:
- /articles/tao-https-cho-localhost-su-dung-mkcert/images/thumbnail.jpg
author:
name: Thien Nguyen
github: tatthien
authors:
- tatthien
draft: false
---

@@ -1,7 +1,6 @@
---
author:
github: vominh
name: vominh
authors:
- vominh
date: "2018-11-13T00:07:47+07:00"
draft: false
images:
@@ -7,10 +7,9 @@ tags:
- golang
- shopify
images:
- /img/articles/default-thumb-1200-630.png
author:
name: vominh
github: vominh
- /articles/tao-https-cho-localhost-su-dung-mkcert/thumbnail.png
authors:
- vominh
draft: false
---

@@ -7,9 +7,8 @@ tags:
- security
images:
- /articles/thay-doi-username-trong-wordress/images/0_aiYn-XoZmj1Y3CJu.jpeg
author:
name: vominh
github: vominh
authors:
- vominh
draft: false
---

@@ -1,7 +1,6 @@
---
author:
github: vominh
name: vominh
authors:
- vominh
date: "2018-03-08T14:06:27+07:00"
draft: false
images:
@@ -1,7 +1,6 @@
---
author:
github: tatthien
name: Thien Nguyen
authors:
- tatthien
date: "2018-03-09T14:09:42+07:00"
description: polygon định nghĩa một hình đóng (closed shape) bao gồm những đoạn thẳng.
Điểm cuối sẽ kết nối với điểm đầu.
@@ -1,7 +1,6 @@
---
author:
github: tatthien
name: Thien Nguyen
authors:
- tatthien
date: "2018-08-13T22:14:45+07:00"
description: A short description for the post.
draft: false
@@ -1,7 +1,6 @@
---
author:
github: tatthien
name: Thien Nguyen
authors:
- tatthien
date: "2018-03-26T10:10:50+07:00"
draft: false
images:
@@ -1,7 +1,6 @@
---
author:
github: tatthien
name: Thien Nguyen
authors:
- tatthien
date: "2018-03-07T17:22:17+07:00"
description: Phần 1 hướng tới các bạn đang vận hành những site sử dụng WordPress và
không bắt buộc phải có kỹ năng về lập trình.
@@ -1,7 +1,6 @@
---
author:
github: vominh
name: vominh
authors:
- vominh
date: "2018-11-12T00:34:12+07:00"
draft: false
images:
@@ -1,7 +1,6 @@
---
author:
github: tatthien
name: Thien Nguyen
authors:
- tatthien
date: "2018-10-26T17:42:49+07:00"
draft: false
images:
@@ -1,7 +1,6 @@
---
author:
github: vominh
name: vominh
authors:
- vominh
date: "2018-03-10T20:22:07+07:00"
description: Bài thuyết trình của Phan An — vuejs core team, tại buổi meetup đầu tiên
của Vuejs Việt Nam.
@@ -1,7 +1,6 @@
---
author:
github: vominh
name: vominh
authors:
- vominh
date: "2018-06-25T06:14:44+07:00"
description: A short description for the post.
draft: false
@@ -1,7 +1,6 @@
---
author:
github: tatthien
name: Thien Nguyen
authors:
- tatthien
date: "2018-03-05T17:45:43+07:00"
draft: false
images:
@@ -1,7 +1,6 @@
---
author:
github: nguyenvanduocit
name: vominh
authors:
- vominh
date: "2018-12-10T16:24:00+07:00"
draft: false
images:
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 839931d

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.