Skip to content
Permalink
Browse files

fix(content): sửa lỗi chính tả

  • Loading branch information...
nguyenvanduocit committed Mar 21, 2019
1 parent da34ed3 commit 9b1e00302ab4309406f384f5e797ad7fa13952d3
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 content/articles/chup-hinh-trang-web-voi-nodejs-va-puppeteer/index.md
@@ -172,6 +172,6 @@ Mời bạn xem qua ví dụ trong library tụi mình mới viết [social-imag

## Kết luận

Bạn có thể ứng dụng tính năng sreenshot vào nhiều ngữ cảnh cách khau. Đối với 12bit, tụi mình đã dùng tính năng này để tự động generate social image mỗi khi publish post (vì tụi mình quá lười để thiết kế một tấm hình đại diện cho bài viết :joy:). bạn có thể tham khảo tạo repo trên GitHub của 12bit.vn
Bạn có thể ứng dụng tính năng sreenshot vào nhiều ngữ cảnh cách khau. Đối với 12bit, tụi mình đã dùng tính năng này để tự động generate social image mỗi khi publish post (vì tụi mình quá lười để thiết kế một tấm hình đại diện cho bài viết :joy:). Các bạn có thể tham khảo tạo repo trên GitHub của 12bit.vn

{{<gh-repos "12bitvn/social-image-gen">}}

0 comments on commit 9b1e003

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.