Permalink
Browse files

update front matter format

 • Loading branch information...
nguyenvanduocit committed Jan 4, 2019
1 parent 0e0d2f9 commit 9dc530100f50dc4860e4f3fa650debd08d814bfb
Showing with 310 additions and 219 deletions.
 1. +4 −1 archetypes/default.md
 2. +10 −7 content/articles/4-cach-duyet-array-khong-can-dung-loop/index.md
 3. +10 −7 content/articles/5-app-giup-tang-productivity-tren-mac/index.md
 4. +9 −7 content/articles/cac-shortcode-hay-cho-gohugo/index.md
 5. +12 −8 content/articles/cai-dat-unit-test-cho-wordpress-plugin/index.md
 6. +12 −8 content/articles/cai-dat-wordpress-coding-standards-cho-phpstorm/index.md
 7. +10 −7 content/articles/cong-khai-localhost-len-internet-bang-ngrok/index.md
 8. +9 −7 content/articles/di-chuyen-tu-wordpress-qua-medium/index.md
 9. +10 −8 content/articles/doc-va-thay-doi-gia-tri-cua-css-variable-bang-javascript/index.md
 10. +12 −7 content/articles/dong-goi-toan-bo-website-wordpress-thanh-ebook/index.md
 11. +10 −7 content/articles/dung-googl-voi-custom-domain/index.md
 12. +12 −8 content/articles/gioi-thieu-go-lambda-functions-tren-netlify/index.md
 13. +9 −7 content/articles/hieu-hook-trong-wordpress/index.md
 14. +9 −7 content/articles/javascript-in-vs-has-own/index.md
 15. +11 −7 content/articles/reflect-trong-es6/index.md
 16. +9 −7 content/articles/reflection-trong-php/index.md
 17. +10 −7 content/articles/tao-top-navigation-menu-bang-flexbox/index.md
 18. +10 −7 content/articles/thu-thap-thong-tin-app-google-play/index.md
 19. +12 −8 content/articles/tim-hieu-polygon-trong-svg/index.md
 20. +9 −8 content/articles/tim-hieu-ve-immediately-invoked-function-expression-iife-trong-javascript/index.md
 21. +10 −7 content/articles/tim-hieu-ve-slot-va-scoped-slots-trong-vuejs/index.md
 22. +12 −7 content/articles/toi-uu-toc-do-cho-site-wordpress-phan-1/index.md
 23. +9 −7 content/articles/tu-dong-switch-dark-mode-dua-tren-thiet-lap-he-thong/index.md
 24. +8 −7 content/articles/ung-dung-css-variables-de-xay-dung-dark-theme/index.md
 25. +12 −8 content/articles/unit-testing-in-vue-the-essentials/index.md
 26. +9 −8 content/articles/viet-extension-fix-loi-font-cho-medium-goodread/index.md
 27. +10 −7 content/articles/viet-plugin-notification-don-gian-cho-vuejs/index.md
 28. +10 −7 content/articles/xay-dung-3d-button-trong-flutter/index.md
 29. +8 −7 content/articles/xu-li-anh-khi-khong-load-duoc-ban-service-worker/index.md
 30. +4 −0 content/pages/_index.md
 31. +6 −6 content/pages/about.md
 32. +6 −6 content/pages/shortcodes.md
 33. +7 −2 themes/blog/archetypes/default.md
@@ -2,7 +2,10 @@
title: "{{ replace .Name "-" " " | title }}"
description: A short description for the post.
date: {{ .Date }}
tags: [max, three, tags]
tags:
- max
- three
- tags
images:
- /img/articles/default-thumb-1200-630.png
author:
@@ -1,13 +1,16 @@
---
title: "4 cách duyệt array mà không cần dùng loop"
date: 2018-11-28T17:12:38+07:00
tags: ["javascript", "array", "loop"]
images:
- https://cdn-images-1.medium.com/max/1000/0*ESt0_h3F72ZNiqCR
author:
name: vominh
github: vominh
github: vominh
name: vominh
date: "2018-11-28T17:12:38+07:00"
draft: false
images:
- https://cdn-images-1.medium.com/max/1000/0*ESt0_h3F72ZNiqCR
tags:
- javascript
- array
- loop
title: 4 cách duyệt array mà không cần dùng loop
---

JavaScript cũng như nhiều ngôn ngữ khác, có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề. Có lẽ ai học lập trình cũng đều phải biết rõ những cấu trúc cơ bản như vòng lặp và rẽ nhánh. Và trong hầu hết các trường hợp cần duyệt array thì các bạn đều có thể sử dụng cấu trúc loop.
@@ -1,13 +1,16 @@
---
title: "5 application giúp tăng productivity trên macOS"
date: 2018-11-14T17:32:30+07:00
tags: [mac, tool, productivity]
images:
- https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*-wInHZvoCHnKWYZcnNKc0w.png
author:
name: vominh
github: vominh
github: vominh
name: vominh
date: "2018-11-14T17:32:30+07:00"
draft: false
images:
- https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*-wInHZvoCHnKWYZcnNKc0w.png
tags:
- mac
- tool
- productivity
title: 5 application giúp tăng productivity trên macOS
---

Nếu biết cách sử dụng những công cụ phù hợp và tốt vào công việc thì hiệu suất công việc sẽ tăng lên đáng kể, hoặc ít nhất là có thể làm mình trông ngầu hơn một chút /jk. Trong bài này mình sẽ giới thiệu với các bạn những công cụ mà mình đang sử dụng trên macOS. Mình nghĩ đây là những công cụ cũng khá phổ biến và hỗ trợ cho mình khá nhiều.
@@ -1,13 +1,15 @@
---
title: "Các shortcode hay dành cho Hugo"
date: 2019-01-04T07:14:35+07:00
tags: ["Hugo", "shortcode"]
images:
- /img/articles/default-thumb-1200-630.png
author:
name: vominh
github: vominh
github: vominh
name: vominh
date: "2019-01-04T07:14:35+07:00"
draft: false
images:
- /img/articles/default-thumb-1200-630.png
tags:
- Hugo
- shortcode
title: Các shortcode hay dành cho Hugo
---

Từ ngày 01/01/2019, 12bit.vn đã chuyển qua blog riêng, xây dựng bằng Hugo thay vì sử dụng Medium như trước. Vì vậy chúng mình cũng có cơ hội để tìm hiểu nhiều về Hugo hơn. Chúng mình từng thử custom lại code của Hugo để hỗ trợ hiển thị danh sách contributor của một bài post hoặc lấy commit author để làm author cho bài viết, nhưng nếu dùng cách đó thì các bạn cũng phải sử dụng bản Hugo của tụi mình để build, mà như vậy thì không tiện, cuối cùng chúng mình chọn shortcode, tiện hơn và dễ hơn.
@@ -1,14 +1,18 @@
---
title: "Cài đặt unit test cho WordPress Plugin"
description: Đối với developers thì dường như viết unit test là điều gì đó rất đáng sợ và tốn thời gian.
date: 2018-03-14T11:35:13+07:00
tags: [wordpress, plugin, unit test]
images:
- https://cdn-images-1.medium.com/max/1000/1*-zCsjQTZQQA5oBsIxkrwhw.jpeg
author:
name: Thien Nguyen
github: tatthien
github: tatthien
name: Thien Nguyen
date: "2018-03-14T11:35:13+07:00"
description: Đối với developers thì dường như viết unit test là điều gì đó rất đáng
sợ và tốn thời gian.
draft: false
images:
- https://cdn-images-1.medium.com/max/1000/1*-zCsjQTZQQA5oBsIxkrwhw.jpeg
tags:
- wordpress
- plugin
- unit test
title: Cài đặt unit test cho WordPress Plugin
---

Đối với developers thì dường như viết unit test là điều gì đó rất đáng sợ và tốn thời gian. Bạn có thể code một theme hoặc một plugin hoàn chỉnh nhưng bảo bạn viết unit test cho nó thì thật sự là cực hình.
@@ -1,14 +1,18 @@
---
title: "Cài đặt WordPress Coding Standards cho PhpStorm"
description: Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cài đặt PHP Code Sniffer kết hợp với WordPress Coding Standards trên PhpStorm.
date: 2018-06-12T09:39:29+07:00
tags: [php, wordpress, coding standard]
images:
- https://cdn-images-1.medium.com/max/1000/1*ZdYZmO3P_PL39PbkviqagQ.jpeg
author:
name: Thien Nguyen
github: tatthien
github: tatthien
name: Thien Nguyen
date: "2018-06-12T09:39:29+07:00"
description: Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cài đặt PHP Code Sniffer kết hợp với WordPress
Coding Standards trên PhpStorm.
draft: false
images:
- https://cdn-images-1.medium.com/max/1000/1*ZdYZmO3P_PL39PbkviqagQ.jpeg
tags:
- php
- wordpress
- coding standard
title: Cài đặt WordPress Coding Standards cho PhpStorm
---

TL;DR
@@ -1,13 +1,16 @@
---
title: "Công khai localhost lên internet bằng Ngrok"
date: 2018-03-09T20:13:05+07:00
tags: [ngrok, localhost, webhook]
images:
- https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*LAlUHbdgtNQdssTdUwK0oQ.png
author:
name: vominh
github: vominh
github: vominh
name: vominh
date: "2018-03-09T20:13:05+07:00"
draft: false
images:
- https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*LAlUHbdgtNQdssTdUwK0oQ.png
tags:
- ngrok
- localhost
- webhook
title: Công khai localhost lên internet bằng Ngrok
---

{{<figure src="https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*LAlUHbdgtNQdssTdUwK0oQ.png" title="Nguồn: https://www.npmjs.com/package/ngrok">}}
@@ -1,13 +1,15 @@
---
title: "Di chuyển blog từ WordPress.com qua Medium"
date: 2018-03-24T07:01:27+07:00
tags: ["WordPress", "API"]
images:
- /img/articles/default-thumb-1200-630.png
author:
name: vominh
github: vominh
github: vominh
name: vominh
date: "2018-03-24T07:01:27+07:00"
draft: false
images:
- /img/articles/default-thumb-1200-630.png
tags:
- WordPress
- API
title: Di chuyển blog từ WordPress.com qua Medium
---

Mình có một blog bên WordPress.com, đã lâu không viết và cũng quên tài khoản đăng nhập. Dù cũng không còn viết gì nữa nhưng ở trong tình trạng vô chủ đó thì ai biết được nó sẽ đi về đâu. Nên mình muốn di chuyển nó qua một nơi chính chủ hơn --- Medium.
@@ -1,14 +1,16 @@
---
title: "Thay đổi giá trị CSS Variable bằng JavaScript"
description: "Thay đổi giá trị CSS Variable bằng JavaScript"
date: 2018-10-31T10:25:03+07:00
tags: ["css variable", javascript]
images:
- https://cdn-images-1.medium.com/max/2000/1*Sgkp2XjaIpdrcWnU-WlWVw.png
author:
name: vominh
github: vominh
github: vominh
name: vominh
date: "2018-10-31T10:25:03+07:00"
description: Thay đổi giá trị CSS Variable bằng JavaScript
draft: false
images:
- https://cdn-images-1.medium.com/max/2000/1*Sgkp2XjaIpdrcWnU-WlWVw.png
tags:
- css variable
- javascript
title: Thay đổi giá trị CSS Variable bằng JavaScript
---

![](https://cdn-images-1.medium.com/max/2000/1*Sgkp2XjaIpdrcWnU-WlWVw.png)
@@ -1,13 +1,18 @@
---
title: "Đóng gói toàn bộ website WordPress thành Ebook"
date: 2018-04-20T21:51:07+07:00
tags: [golang, wordpress, crawling, ebook, epub]
images:
- https://cdn-images-1.medium.com/max/1000/1*T79HF0FcfTLwRKPjPXx3Cg.jpeg
author:
name: vominh
github: vominh
github: vominh
name: vominh
date: "2018-04-20T21:51:07+07:00"
draft: false
images:
- https://cdn-images-1.medium.com/max/1000/1*T79HF0FcfTLwRKPjPXx3Cg.jpeg
tags:
- golang
- wordpress
- crawling
- ebook
- epub
title: Đóng gói toàn bộ website WordPress thành Ebook
---

Mình thích đọc, nhưng mình lười đọc bằng điện thoại, tuần trước mình có làm một video chia sẻ cách mình sử dụng [instapaper](https://instapaper.com/) và calibre để đóng gói các trang web thành ebook.
@@ -1,13 +1,16 @@
---
title: "Dùng goo.gl với custom domain"
date: 2018-03-14T21:08:37+07:00
tags: [nginx, custom domain, rewrite]
images:
- https://cdn-images-1.medium.com/max/1000/1*qJdSUlaNE43xxrTaXoYoMA.png
author:
name: vominh
github: vominh
github: vominh
name: vominh
date: "2018-03-14T21:08:37+07:00"
draft: false
images:
- https://cdn-images-1.medium.com/max/1000/1*qJdSUlaNE43xxrTaXoYoMA.png
tags:
- nginx
- custom domain
- rewrite
title: Dùng goo.gl với custom domain
---

Goo.gl không cho phép sử dụng custom domain như bit.ly và gói free của bit.ly cũng chỉ cho tối đa 500 link mà thôi, nên nếu bạn muốn sử dụng custom domain để rút gọn url mà không muốn tự host thì hãy tiếp tục đọc nhé.
@@ -1,14 +1,18 @@
---
title: "Giới thiệu Go Lambda Functions trên Netlify"
description: Bài viết này mình xin giới thiệu cách deploy một lambda function viết bằng Go lên Netlify.
date: 2018-12-06T17:44:44+07:00
tags: [go, lambda function, netlify]
images:
- /articles/gioi-thieu-go-lambda-functions-tren-netlify/images/01.png
author:
name: Thien Nguyen
github: tatthien
github: tatthien
name: Thien Nguyen
date: "2018-12-06T17:44:44+07:00"
description: Bài viết này mình xin giới thiệu cách deploy một lambda function viết
bằng Go lên Netlify.
draft: false
images:
- /articles/gioi-thieu-go-lambda-functions-tren-netlify/images/01.png
tags:
- go
- lambda function
- netlify
title: Giới thiệu Go Lambda Functions trên Netlify
---

Bài viết này mình xin giới thiệu cách deploy một lambda function viết bằng Go lên Netlify.
@@ -1,13 +1,15 @@
---
title: "Hiểu sâu về hook trong WordPress"
date: 2018-06-24T06:54:18+07:00
tags: ["WordPress Hook", "WordPress"]
images:
- https://cdn-images-1.medium.com/max/1600/1*c4p2qOb4wiOwi2ICqG7r4g.jpeg
author:
name: vominh
github: nguyenvanduocit
github: nguyenvanduocit
name: vominh
date: "2018-06-24T06:54:18+07:00"
draft: false
images:
- https://cdn-images-1.medium.com/max/1600/1*c4p2qOb4wiOwi2ICqG7r4g.jpeg
tags:
- WordPress Hook
- WordPress
title: Hiểu sâu về hook trong WordPress
---

Nếu đã từng code với WordPress thì bạn sẽ ít nhất một lần nghe nói hoặc đã sử dụng hook (`add_action()``add_filter()`), nó là thứ rất quen thuộc trong WordPress. Chính nó đã đem lại cho theme, plugin và chính WordPress khả năng tùy biến mạnh mẽ mà không phải hack. Và cũng chính nhờ nó mà việc debug của dev chúng ta trở nên ... không lường.
@@ -1,13 +1,15 @@
---
title: "JavaScript: in VS hasOwnProperty"
date: 2018-08-15T10:46:30+07:00
tags: [hasOwn, JavaScript]
images:
- /articles/javascript-in-vs-has-own/images/thumbnail.png
author:
name: vominh
github: vominh
github: vominh
name: vominh
date: "2018-08-15T10:46:30+07:00"
draft: false
images:
- /articles/javascript-in-vs-has-own/images/thumbnail.png
tags:
- hasOwn
- JavaScript
title: 'JavaScript: in VS hasOwnProperty'
---

Trong lúc đọc change log của Vuejs thì thấy một commit thay đổi từ dùng in qua hasOwn nên mình cũng tìm hiểu xem nó gây ra lỗi gì và vì sao cần phải thay đổi:
@@ -1,13 +1,17 @@
---
title: "Reflect trong ES6"
date: 2018-03-28T10:33:00+07:00
tags: ["javascript", "es6", "reflection", "reflect"]
images:
- https://cdn-images-1.medium.com/max/1000/1*NMSSehwvDCy6X9J-xXYH9g.png
author:
name: vominh
github: vominh
github: vominh
name: vominh
date: "2018-03-28T10:33:00+07:00"
draft: false
images:
- https://cdn-images-1.medium.com/max/1000/1*NMSSehwvDCy6X9J-xXYH9g.png
tags:
- javascript
- es6
- reflection
- reflect
title: Reflect trong ES6
---

Trước khi tìm hiểu về Proxy thì reflect nghe khá lạ lẫm với mình, nhưng hóa ra thì reflect không phải là API chỉ có trong javascript, sau này mình nghĩ nó chỉ dùng để phối hợp với proxy, nhưng mà mình vẫn sai, hóa ra reflect còn tồn tại ở các ngôn ngữ lập trình động (dynamic language) khác thậm chí nó tồn tại trong ES5 dưới hình thức là static method của class Object.
@@ -1,13 +1,15 @@
---
title: "Reflection trong PHP"
date: 2018-03-19T13:49:07+07:00
tags: [reflection, php]
images:
- /articles/reflection-trong-php/images/thumbnail.png
author:
name: vominh
github: vominh
github: vominh
name: vominh
date: "2018-03-19T13:49:07+07:00"
draft: false
images:
- /articles/reflection-trong-php/images/thumbnail.png
tags:
- reflection
- php
title: Reflection trong PHP
---

Hôm trước mình có thử tìm hiểu về reflection trong ES6, và ngày hôm sau mình gặp một case có thể sử dụng reflection trong php. Nên mình viết bài này để chung ta cùng thảo luận.
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 9dc5301

Please sign in to comment.