Skip to content
Permalink
Browse files

remove contributors

  • Loading branch information...
nguyenvanduocit committed Apr 7, 2019
1 parent f6a072c commit 9fe5cec455b34f7aedbd4660881d3443d9b0c632
Showing with 0 additions and 6 deletions.
  1. +0 −6 content/pages/about.md
@@ -39,10 +39,4 @@ Chúng ta không có một định hướng rõ ràng về cách trình bày c

Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã chú ý tới blog. Rất mong được các bạn giúp đỡ.

## Cảm ơn

Xin chân thành cảm ơn các bạn dưới đây đã đóng góp vào blog 12bit.vn:

{{<contributors "12bitvn/12bit.vn">}}

— 12bit Team

0 comments on commit 9fe5cec

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.