Permalink
Browse files

update link

  • Loading branch information...
nguyenvanduocit committed Jan 8, 2019
1 parent 8a1df00 commit a0847480241e292f7830434c1ae2e241497efcfc
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 content/articles/5-app-giup-tang-productivity-tren-mac/index.md
@@ -67,7 +67,7 @@ Hiện mình định nghĩa một số gesture phổ biến, thực ra thì nế

![alfredd app](https://cdn-images-1.medium.com/max/2000/1*ti6wALPSXP9PifwJ7oLkJg.png)

Mình có giới thiệu về app này trước đây, bạn đó thể đọc tại bài: Làm việc hiệu quả hơn với Alfred.
Mình có giới thiệu về app này trước đây, bạn đó thể đọc tại bài: [Làm việc hiệu quả hơn với Alfred]({{< ref "/articles/lam-viec-hieu-qua-hon-voi-alfredapp/index.md" >}}).

## [Numi](https://numi.io/)

0 comments on commit a084748

Please sign in to comment.