Permalink
Browse files

add gitrepos to post

  • Loading branch information...
nguyenvanduocit committed Jan 4, 2019
1 parent 5cfd7fc commit a140f214f8fd267b2389b25dbe90a24a609f4f74
Showing with 6 additions and 3 deletions.
  1. +6 −3 content/articles/cac-shortcode-hay-cho-gohugo/index.md
@@ -14,9 +14,9 @@ Từ ngày 01/01/2019, 12bit.vn đã chuyển qua blog riêng, xây dựng bằn

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu cho các bạn những shortcode mà tụi mình đang sử dụng cho 12bit.vn:

## Embed codepen
## Embed Codepend

Blog về frontend thì không khỏi phải embed demo nào đó, codepend là một công cụ rất hữu ích. Cú pháp shortcode có thể như sau:
Blog về frontend thì không khỏi phải embed demo nào đó, Codepend là một công cụ rất hữu ích. Cú pháp shortcode có thể như sau:

```
{{</* codepen username pen_id height_in_px */>}}
@@ -103,7 +103,7 @@ Chúng ta cần làm hai việc:
1. Render div kèm theo attribute chứa tên các feature cần check.
1. Load thư viện ở footer
### nguồn
### nguồn
shortcodes/caniuse.html:
@@ -275,4 +275,7 @@ footer.html
Oembedly hỗ trợ chúng ta custom style của card bằng cách thêm style có class `embedly-css`. Nên mình dùng nó để ẩn header và footer của card đi.
## Kết
Còn nhiều shortcode khác trong repos của 12bit.vn mà bạn có thể xem tại đây: [github](https://github.com/12bitvn/12bit.vn/tree/master/themes/blog/layouts/shortcodes).
Các bạn có thể xem thêm các shortcode khác tại trang [shortcode]({{< ref "pages/shortcodes.md" >}})

0 comments on commit a140f21

Please sign in to comment.