Permalink
Browse files

add shortcodes instruction page

  • Loading branch information...
tatthien committed Dec 28, 2018
1 parent f5875fd commit b378291016da9b38bfb80a18a480627b48ba10be
Showing with 82 additions and 3 deletions.
  1. +79 −0 content/pages/shortcodes.md
  2. +3 −3 themes/blog/layouts/shortcodes/alert.html
@@ -0,0 +1,79 @@
---
title: "Shortcodes"
description: Danh sách custom shortcodes.
date: 2018-12-28T13:15:32+07:00
thumbnail: /img/posts/default-thumb-1200-630.png
author:
name: 12bit Team
github: 12bitvn
draft: false
---

Bên cạnh những [shortcode đã được tích hợp sẵn](https://gohugo.io/content-management/shortcodes/#use-hugo-s-built-in-shortcodes) trong Hugo, tụi mình còn build thêm một số shortcode để phục vụ cho việc thể hiện nội dung bài viết được rõ ràng và sinh động hơn.

## CodePen

```
{{</*codepen username pen_id*/>}}
# ví dụ
{{</*codepen tatthien LgMKpm*/>}}
```

{{<codepen tatthien LgMKpm>}}

## Alert box

```
{{</*alert type*/>}}
Nội dung bên trong.
{{</*/alert*/>}}
```

### Success

```
{{</*alert success*/>}}
Chúc mừng! bạn đã được tăng lương.
{{</*/alert*/>}}
```

{{<alert success>}}
Chúc mừng! bạn đã được tăng lương.
{{</alert>}}

### Warning

```
{{</*alert warning*/>}}
Chú ý ngã 4
{{</*/alert*/>}}
```

{{<alert warning>}}
Chú ý ngã 4
{{</alert>}}

### Danger

```
{{</*alert danger*/>}}
Xin đừng hút thuốc
{{</*/alert*/>}}
```

{{<alert danger>}}
Xin đừng hút thuốc
{{</alert>}}

### Info

```
{{</*alert info*/>}}
12bit.vn là nơi chia sẻ kiến thức lập trình web.
{{</*/alert*/>}}
```

{{<alert info>}}
12bit.vn là nơi chia sẻ kiến thức lập trình web.
{{</alert>}}
@@ -1,11 +1,11 @@
<div class="alert-box alert-box--{{ .Get 0 }}">
{{ $icon := "💡" }}
{{ if eq (.Get 0) "warning"}}
{{ $icon := "⚠️" }}
{{ $icon = "⚠️" }}
{{ else if eq (.Get 0) "success"}}
{{ $icon := "🙌" }}
{{ $icon = "🙌" }}
{{ else if eq (.Get 0) "danger"}}
{{ $icon := "🚫" }}
{{ $icon = "🚫" }}
{{ end }}

<p>{{ $icon }}<em>{{ .Inner }}</em></p>

0 comments on commit b378291

Please sign in to comment.