Permalink
Browse files

update posts

  • Loading branch information...
tatthien committed Jan 2, 2019
1 parent 406ff01 commit d1d909a6a4592852ae775068905b550e646adaca
@@ -2,7 +2,7 @@
title: "Thay đổi giá trị CSS Variable bằng JavaScript"
description: "Thay đổi giá trị CSS Variable bằng JavaScript"
date: 2018-10-31T10:25:03+07:00
tags: ["CSS Variable", JavaScript]
tags: ["css variable", javascript]
images:
- https://cdn-images-1.medium.com/max/2000/1*Sgkp2XjaIpdrcWnU-WlWVw.png
author:
@@ -13,7 +13,7 @@ draft: false

![](https://cdn-images-1.medium.com/max/2000/1*Sgkp2XjaIpdrcWnU-WlWVw.png)

CSS Variable có nhiều ứng dụng thú vị mà bạn có thể đã đọc qua như ứng dụng vào xây [xây dựng theme cho website]({{< ref "/articles/ung-dung-css-variables-de-xay-dung-dark-theme.md" >}}) mà Thiện đã chia sẽ trong bài viết.
CSS Variable có nhiều ứng dụng thú vị mà bạn có thể đã đọc qua như ứng dụng vào [xây dựng theme cho website]({{< ref "/articles/ung-dung-css-variables-de-xay-dung-dark-theme/index.md" >}}) mà Thiện đã chia sẽ trong bài viết.

Bài viết đó chỉ dừng lại ở việc cho phép người dùng thay đổi các theme đã có, làm thế nào nếu chúng ta muốn cho phép họ tự tạo theme của riêng họ bằng cách thay đổi giá trị của các màu sắc.

@@ -1,9 +1,9 @@
---
title: "Tạo top navigation bar bằng flex box"
description: A short description for the post.
date: 2018-11-13T00:07:47+07:00
tags: [flexbox, css, html]
thumbnail: /img/articles/default-thumb-1200-630.png
images:
- https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*TUt8lSXrOAZMIDyNMx14wQ.png
author:
name: vominh
github: vominh
@@ -3,7 +3,8 @@ title: "Tìm hiểu <polygon> trong SVG"
description: polygon định nghĩa một hình đóng (closed shape) bao gồm những đoạn thẳng. Điểm cuối sẽ kết nối với điểm đầu.
date: 2018-03-09T14:09:42+07:00
tags: [polygon, svg, html]
thumbnail: https://cdn-images-1.medium.com/max/1000/1*3WMyVChdsdfgp9YmfE104A.jpeg
images:
- https://cdn-images-1.medium.com/max/1000/1*3WMyVChdsdfgp9YmfE104A.jpeg
author:
name: Thien Nguyen
github: tatthien
@@ -3,7 +3,8 @@ title: "Tìm hiểu về Immediately-invoked function expression (IIFE) trong Ja
description: A short description for the post.
date: 2018-08-13T22:14:45+07:00
tags: [javascript]
thumbnail: /img/articles/tim-hieu-ve-immediately-invoked-function-expression-iife-trong-javascript.png
images:
- https://cdn-images-1.medium.com/max/1000/1*wyEFyJkOy7IrrivMUhwvPg.png
author:
name: Thien Nguyen
github: tatthien
@@ -2,7 +2,8 @@
title: "Tìm hiểu về slot và scoped slots trong Vue.js"
date: 2018-03-26T10:10:50+07:00
tags: [vuejs, slot, javascript]
thumbnail: https://cdn-images-1.medium.com/max/1000/1*qgwDRRz5olTU0BitXlSmVQ.jpeg
images:
- https://cdn-images-1.medium.com/max/1000/1*qgwDRRz5olTU0BitXlSmVQ.jpeg
author:
name: Thien Nguyen
github: tatthien
@@ -105,11 +106,11 @@ Ta có một componet `card` gồm 3 phần `header`, `content`, `footer` Ta s
<header class="card-header">
<slot name="header"></slot>
</header>

<div class="card-content">
<slot></slot>
</div>

<footer class="card-footer">
<slot name="footer"></slot>
</footer>
@@ -136,11 +137,11 @@ Kết quả render:
<header class="card-header">
<h2>Vue.js is awesome</h2>
</header>

<div class="card-content">
<p>The Progressive JavaScript Framework</p>
</div>

<footer class="card-footer">
<p>Created by Evan You</p>
</footer>
@@ -1,9 +1,9 @@
---
title: "Tự động switch dark mode dựa trên thiết lập hệ thống"
description: A short description for the post.
date: 2018-11-12T00:34:12+07:00
tags: [JavaScript, "dark mode"]
thumbnail: /img/articles/default-thumb-1200-630.png
tags: [javascript, dark mode]
images:
- https://cdn-images-1.medium.com/max/1000/1*10yZFqVvZ_l7GBlo8CD0mw.png
author:
name: vominh
github: vominh
@@ -2,7 +2,8 @@
title: "Ứng dụng CSS variables để xây dựng tính năng dark theme"
date: 2018-10-26T17:42:49+07:00
tags: ["css"]
thumbnail: /img/articles/ung-dung-css-variables-de-xay-dung-dark-theme.jpeg
images:
- https://cdn-images-1.medium.com/max/1000/1*GDjDLQf4hWQ2q5ZQpycLIQ.jpeg
author:
name: Thien Nguyen
github: tatthien
@@ -2,7 +2,8 @@
title: "Viết plugin notification đơn giản cho Vue.js"
date: 2018-03-05T17:45:43+07:00
tags: [vuejs, javascript, plugin]
thumbnail: https://cdn-images-1.medium.com/max/1000/1*3sMN6Ni2PRo_LEcrSdGc0g.jpeg
images:
- https://cdn-images-1.medium.com/max/1000/1*3sMN6Ni2PRo_LEcrSdGc0g.jpeg
author:
name: Thien Nguyen
github: tatthien
@@ -2,7 +2,8 @@
title: "Xây dựng 3D button trong Flutter"
date: 2018-12-10T16:24:00+07:00
tags: [flutter, mobile, ui]
thumbnail: https://cdn-images-1.medium.com/max/1000/1*RRIkgyR8vHZFB2bX5G9M3g.png
images:
- https://cdn-images-1.medium.com/max/1000/1*RRIkgyR8vHZFB2bX5G9M3g.png
author:
name: vominh
github: nguyenvanduocit
@@ -11,7 +12,7 @@ draft: false

2 ngày trước, phiên bản 1.0 của Flutter được chính thức phát hành trong sự kiện Flutter Live.

{{< youtube kpcjBD1XDwU >}}
{{< youtube kpcjBD1XDwU >}}

Nhưng cộng đồng đã có thể sử dụng Flutter từ khá lâu thông qua các version beta, thậm chí đã nhiều production application được phát hành, như app Google Ads, Alibaba, NOW Live của Tencent , bạn có thể xem thêm tại trang showcase.

0 comments on commit d1d909a

Please sign in to comment.