Slide-in-meny demo - 13 Pixlar
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
LICENSE.md
readme.md
scripts.js
slide-in-meny.html
style.css
top-logo-mobile.png

readme.md

Enkel mobil slide-in-meny

Ett demo från 13 Pixlar

När man bygger responsiva webbsidor är en vanligt förekommande utmaning navigeringen. Oftast vill man försöka minimera ytan som en meny tar upp men ändå göra den lättåtkomlig.

Detta demo visar ett exempel på en sådan meny. Säs hela artikeln och se demo på http://13pixlar.se/artiklar/enkel-mobil-slide-in-meny/

Detta demo är open scource GPLv2.

13 Pixlar