Permalink
Browse files

readme güncelle

  • Loading branch information...
gdemir committed Apr 25, 2012
1 parent c0420df commit 7d4dba20b892e333af1ef4360f22091ca0098743
Showing with 11 additions and 0 deletions.
  1. +11 −0 README.md
View
@@ -0,0 +1,11 @@
+### Bil416 Bilgisayarlı Görü Laboratuvarı Videoları
+
+- [01-#FIXME]
+- [02-#FIXME]
+- [03-itme](http://github.com/19bal/cv-asset/tree/master/03-itme)
+- [04-#FIXME]
+- [05-#FIXME]
+- [06-#FIXME]
+
+Burada hareket tespiti eden kodları denemek için videoları ve kodların nasıl çalıştığı hakkında sunumları bulacaksınız.
+Kodlar için [19bal/cv-code](http://github.com/19bal/cv-code) deposuna bakınız.

0 comments on commit 7d4dba2

Please sign in to comment.