postorderval işlev takibi #12

Open
emrengin opened this Issue Apr 4, 2011 · 0 comments

Projects

None yet

1 participant

@emrengin
emrengin commented Apr 4, 2011

Bir ikil ağaç ifadesi için postoerdereval() işlevini adım adım takip ediniz .

Potansiyel sınav sorusu Verilen bir ağaç ifadesi için postordereval işlevi çağırıldığında , bu işlevin içerisinde kendisini n. defa çağırışında döndürdüğü değer nedir ?

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment