Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
14 lines (7 sloc) 792 Bytes

htmlChecker ın True/False döndüren versiyonu ve bilgi/hata mesajı döndüren versiyonu src dizini altına konuldu. Şunlara özel dikkat ediniz,

  1. parser işlevinin görevi nedir? Girdi ve çıktısı nedir?

  2. Stack kullanmaksızın list ile çözebilir miyiz? Veya ne gibi durumları yakalayamayız?

  3. matches işlevinde close yerine close[1:] kullanılmış neden?

  4. her bir test dosyası index1-4.htm farklı özellikleri sahip

  5. buradaki gerçekleme <font color=red>bla bla</font> benzeri bir yapıdaki eşleşmeyi yakalayabilir mi?

  6. checker işlevi parChecker daki dengeli parantezle çok benzerdir. while döngüsünde balanced değişkeninin kaldırılmasının nedeni ne olabilir?