egurbuz edited this page Nov 29, 2011 · 8 revisions

PostScript kitabı için buraya tıklayınız (Bireysel kullanım içindir.).

Bireysel kullanabileceğiniz diğer bir PostScript kitabı...

PostScript komutlarını çalıştırmak için GhostScript programı (Windows - 32 bit)

PostScript konusunun işlendiği derse (23.11.2010) ait anlatım notlarına buradan erişebilirsiniz. Notları fotoğraflayarak paylaşmak durumunda kalındığından, dijital ortama yazarak aktarmak suretiyle çalışan arkadaşlar olursa, bu çalışmalarını GitHub üzerinden paylaşmaları daha da yararlı olabilir. Anlatımdaki konular daha detaylı olarak "PSBlueBook" elektronik kitabında yer almaktadır.

1. ödev

Clone this wiki locally
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.