Skip to content
No description, website, or topics provided.
C#
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
ConsolingAssociation.START
ConsolingAssociation
.gitignore
ClassDiagram.png
LICENSE.md
README.md

README.md

ConsolingAssociation

Klassdiagram

Figur 1. Klassdiagram

Intressantast i klassdiagrammet är egenskapen LogEntries, fältet _stereo och metoden Copy.

Car.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Diagnostics;
using System.Linq;

namespace ConsolingAssociation
{
  public class Car
  {
    private List<string> _driversLog = new List<string>();
    private Stereo _stereo = new Stereo();

    public string LastLogEntry => _driversLog.LastOrDefault();

    public IReadOnlyList<string> LogEntries => _driversLog.AsReadOnly();

    public string PetName { get; set; }

    public uint Speed { get; private set; }

    public void Go(Direction direction)
    {
      switch (direction)
      {
        case Direction.GoStraightAHead:
          _driversLog.Add($"{PetName} goes straight a head.");
          break;

        case Direction.TurnLeft:
          _driversLog.Add($"{PetName} turns left.");
          break;

        case Direction.TurnRight:
          _driversLog.Add($"{PetName} turns right.");
          break;

        case Direction.MakeUTurn:
          _driversLog.Add($"{PetName} makes a U-turn.");
          break;

        default:
          throw new ArgumentException("Unsupported direction", nameof(direction));
      }
    }

    public void Accelerate() => _driversLog.Add($"{PetName} accelerates to {Speed += 5} km/h.");

    public void Break() => _driversLog.Add(Speed >= 5
      ? $"{PetName} slows down to {Speed -= 5} km/h."
      : $"{PetName} can't slow down more.");

    public Car Copy()
    {
      var other = (Car) MemberwiseClone();
      other._driversLog = new List<string>(_driversLog);
      other._stereo = _stereo.Copy();

      return other;
    }

    public string CrankTunes(bool state = true) => _stereo.TurnOn(state);

    public void Start()
    {
      Debug.Assert(Speed == 0, "The car can't be going before started.");
      _driversLog.Add($"{PetName} starts.");
    }

    public void Stop()
    {
      Speed = 0;
      CrankTunes(false);
      _driversLog.Add($"{PetName} stops.");
    }

    public override string ToString() => $"{PetName} is going at a rate of {Speed} km/h.";
  }
}

Egenskapen LogEntries ger tillgång till det privata fältet _driversLog utan att en så kallad "privacy leak" inträffar, vilket säkerställs genom att metoden AsReadOnly används. (Ett annat alternativ hade varit att skapa en kopia av List-objektet och returnera en referens till kopian.)

Fältet _stereo visas som en association mellan klassen Car och klassen Stereo, d.v.s. pilen mellan klasserna talar om att klassen Car ska ha ett privat fält i form av en referensvariabeln _stereo av typen Stereo.

Metoden Copy skapar en "deep copy" av aktuellt Car-objekt. Det skapas kopior av associerade objekt då flera bilar inte kan dela på samma körjournal och bilstereo.

You can’t perform that action at this time.