Skip to content
No description, website, or topics provided.
C#
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
ElementaryInheritance
.gitattributes
.gitignore
README.md

README.md

Elementary Inheritance

Ett exempel med klasser, arv, interface, egenskaper, autoimlementerade egenskaper, "read-only" egenskaper, beräknade egenskaper, anrop av basklasskonstruktor, överskuggning, operatoröverlagring, etc.

Överskuggning sker av ToString(), GetHashCode() och Equals(). Interfacet IEquatable<T> implementeras. Operatorerna == och != överlagras.

Källkoden har "pedagogiska"(?) kommentarer snarare än dokumenterande kommentarer.

You can’t perform that action at this time.