Skip to content
No description, website, or topics provided.
C#
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
losning
.gitignore
LICENSE.md
README.md

README.md

Test scores

Programmet läser och sorterar värden från kommaseparerad textfil samt presenterar statistik över dessa. Demonstrerar användning av:

  • while- och foreach-loopar
  • filhantering
  • array- och stränghantering (typen string)
  • samlingsklassen List
  • Lambda- och LINQ-uttryck
You can’t perform that action at this time.