Skip to content
No description, website, or topics provided.
C#
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
losning
.gitignore
LICENSE.md
README.md

README.md

12 bottles of whiskey ...

...på fyra försök!

Ett enkelt exempel på FIL-hantering i fyra versioner, som visar flera varianter av FEL-hantering i sammanhanget.

Läs

... gärna artikeln Hur hanterar jag textfiler? innan du tittar på lösningen!

Oavsett hur det går med whiskeyn, så är "fjärde försöket" att föredra! :)

You can’t perform that action at this time.