Skip to content
Öppen digital lärresurs för kursen Objektorienterad programmering (1DV024) vid Linnéuniversitetet
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
forelasningar
kursinformation
resurser
.gitignore
LICENSE.md
README.md

README.md

Objektorienterad programmering (1DV024), 7,5 hp

Detta är en öppen digital lärresurs (OER) för kursen Objektorienterad programmering (1DV024) vid Linnéuniversitetet. Kursen ges till studenter som läser Webbprogrammerarprogrammet, vilket ges i Kalmar och på distans.

Detta repositorium innehåller material som presenteras på kursens helt öppna webpplats, https://coursepress.lnu.se/kurs/objektorienterad-programmering/ men kan även ses här på GitHub som det är.

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.