Skip to content

Lịch sử phiên bản

Minh Nguyễn edited this page May 17, 2017 · 21 revisions

English | Español | Tiếng Việt

Xem tất cả các phiên bản tại đây.

Chú thích về số phiên bản:

  • Cho đến phiên bản 20061001, số phiên bản cho biết ngày phát hành của phần mở rộng.
  • Bắt đầu với loạt 20080224.x, phần đầu cho biết phần mở rộng dựa trên phiên bản nào của avim.js, và phần còn lại cho biết số phiên bản Subversion của phần mở rộng nói riêng.
  • Bắt đầu với phiên bản 20080728.524, phần đằng sau không còn cho biết số phiên bản Subversion, vì AVIM đã được chuyển qua một kho mã nguồn Git.
  • Bắt đầu với phiên bản *.5.3.0b1, số phiên bản theo một định dạng thông thường hơn, trừ chữ “*.” vào đầu. Xem chi tiết tại #95.
You can’t perform that action at this time.