Yêu cầu hệ thống

Minh Nguyễn edited this page Jun 17, 2017 · 8 revisions

English | Español | Tiếng Việt

Bạn có thể cài đặt AVIM vào các ứng dụng sau:

Không còn được hỗ trợ

Đã ngừng phát triển

Các yêu cầu khác

Để nhập tiếng Việt vào các applet Silverlight, hãy cài đặt Microsoft Silverlight 2.0+.


Vẫn còn sử dụng Chrome, Cốc Cốc, hoặc Opera? Hãy cài đặt AVIM cho Chrome do Nguyễn Kim Kha phát triển. Xin lưu ý: do hạn chế về kỹ thuật, bộ gõ “nhẹ” này không thể được tiện lợi bằng AVIM cho Firefox.

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.