Skip to content
Diccionaris catalans per a generar contrasenyes Diceware
HTML Other
  1. HTML 99.7%
  2. Other 0.3%
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitignore
README.md
cat-wordlist-ascii.html
cat-wordlist-ascii.pdf
cat-wordlist-ascii.txt
cat-wordlist-utf8.html
cat-wordlist-utf8.pdf
cat-wordlist-utf8.txt
cat-wordlist.tex
generate-html.sh Bug: Eliminades " al final de la plantilla d'HTML. Jan 9, 2017
generate-pdf.sh

README.md

diceware-cat

Diccionaris catalans per a generar contrasenyes Diceware.

variants

  • cat-wordlist-utf8.txt|pdf|html: Versió recomanada. Conté mots amb accents, dièresis, ces trencades, etc.

horaci 7è rengló urpa reformen jutgessa

  • cat-wordlist-ascii.txt|pdf|html: Conté mots formats únicament per caràcters ASCII. Produeix contrasenyes compatibles amb sistemes prehistòrics.

xafes ventat dividir qui guenyo radicar

guia d'ús/referències

Consultar la pàgina oficial o la llista de preguntes freqüents (en anglès).

En català ara també podeu llegir diceware.cat, un projecte d'en @thomedes.

agraïments

A Arnold "agr" Reinhold, inventor del mètode Diceware.

A Jaume "ZJaume" Zaragoza, per contribuïr la versió PDF de les llistes.

A Toni "thomedes" Homedes, per contribuïr la versió HTML de les llistes.

llicència

El contingut d'aquest repositori està subjecte a la llicència CC-BY 4.0.

You can’t perform that action at this time.