Skip to content

Αποθετήριο του 22ου Νηπιαγωγείου Κερατσινίου για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών σε συνεργασία με το 2ο Νηπιαγωγείο Περάματος, 2ο Νηπιαγωγείο Περιστερίου, το 22ο Νηπιαγωγείο Κερατσινίου και το 22ο Νηπιαγωγείο Ρόδου

master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 

Smart_School

Αποθετήριο του 22ου Νηπιαγωγείου Κερατσινίου για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών σε συνεργασία με το 2ο Νηπιαγωγείο Περάματος, 2ο Νηπιαγωγείο Περιστερίου, το 22ο Νηπιαγωγείο Κερατσινίου και το 22ο Νηπιαγωγείο Ρόδου Η παρούσα δράση σχεδιάστηκε από τις εκπαιδευτικούς Αρκουλή Ανθή, Τσαπάρα Μαρία, Κωνσταντοπούλου Αναστασία και Παπαδόγκωνα Κωνσταντίνα και υλοποιήθηκε: Συνεργαζόμενα σχολεία 2ο Νηπιαγωγείο Περιστερίου, 2ο Νηπιαγωγείο Περάματος (δύο τμήματα), 22ο Νηπιαγωγείο Ρόδου, 22ο Νηπιαγωγείο Κερατσινίου Συμμετέχουσες εκπαιδευτικοί Αρκουλή Ανθή (υπεύθυνη - 2ο Νηπιαγωγείο Περιστερίου) Τσαπάρα Μαρία (υπεύθυνη 1ου τμήματος 2ου Νηπιαγωγείου Περάματος),Αρχοντή Βαϊα Ρεντζέπη Κατερίνα (υπεύθυνη 2ου τμήματος 2ου Νηπιαγωγείου Περάματος) Γεωργαντή Πηνελόπη Μαντικού Σεβαστή (υπεύθυνη 22ο Νηπιαγωγείο Ρόδου), Μπαρτσώτα Παναγιώτα Παπαδόγκωνα Κωνσταντίνα (υπεύθυνη 22ο Νηπιαγωγείο Κερατσινίου), Άννα Όθου Περίληψη Η εκπαιδευτική ρομποτική κερδίζει συνεχώς έδαφος στην παγκόσμια εκπαιδευτική κοινότητα το τελευταίο διάστημα, καθόλου τυχαία αφού η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας είναι ραγδαία. Ως εκπαιδευτικοί οφείλουμε να προετοιμάσουμε τους/τις μαθητές/τριες για αυτήν την ανάπτυξη. Να δημιουργήσουμε τις συνθήκες, να εμπλέξουμε τους/τις μαθητές/τριες μας στη δημιουργία ενός αειφόρου σχολείου, που εκτείνεται πέρα από το πρόγραμμα σπουδών, δίνοντας τη δυνατότητα στο σχολείο να βελτιώσει το οικολογικό του αποτύπωμα. Στην παρούσα πρόταση περιγράφεται ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων για την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα εξοινονόμησης ενέργειας και νερού. Αξιοποιώντας τα τουβλάκια Lego και τo kit ηλεκτρονικής εφεύρεσης makey makey τα παιδιά δημιουργούν και προγραμματίζουν ένα Έξυπνο Σχολείο για εξοικονόμηση νερού, ηλεκτρισμού και θερμότητας. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, περιβάλλον, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αειφόρο σχολείο, Εκπαιδευτική Ρομποτική, διαθεματικότητα, προσχολική ηλικία Εισαγωγή Ο φυσικός και βιολογικός κόσμος αποτελεί μαζί με το κοινωνικό περιβάλλον πρωταρχική πηγή εμπειριών για τα παιδί προσχολικής ηλικίας (ΔΕΠΣΣ, 2011). Σε αυτήν την ηλικία, και πριν ακόμα έρθουν στο σχολείο ανακαλύπτουν τον κόσμο εξερευνώντας τον, αρχικά με τις αισθήσεις τους και στην συνέχεια με υποθέσεις, παρατηρούν και ερμηνεύουν αλλαγές και φαινόμενα γύρω τους, επικοινωνούν και αλλάζουν τις ιδέες τους και τις απόψεις τους (Ιωάννου, Μπράτιτσης, 2015). Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ (2011) η ειδική διδακτική μεθοδολογία για τις Φυσικές Επιστήμες αξιοποιεί δεδομένα από την επιστημονική μεθοδολογία για να συγκροτήσει διδακτικές στρατηγικές, προσαρμοσμένες στο επίπεδο και τα ενδιαφέροντα των παιδιών αυτής της ηλικίας. Αυτές οι διδακτικές στρατηγικές ενσωματώνονται στην καθημερινή πρακτική με στόχο να διευκολύνουν τα παιδιά να υιοθετήσουν διερευνητική στάση απέναντι σε εμπειρίες και προβλήματα, και παράλληλα να αντιληφθούν την επιστημονική γνώση ως αποτέλεσμα κοινωνικών πρακτικών που διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες και διαδικασίες. Δεδομένα για το περιεχόμενο και τη γνωστική βάση των παιδιών για τα φυσικά φαινόμενα καθώς και για το πως τα κατανοούν, αξιοποιούνται μέσα από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για το περιβάλλον και την αειφορία, ειδικότερα στην προσχολική ηλικία. Είναι σημαντικό να παρέχονται ευκαιρίες στην εκπαίδευση των παιδιών ώστε να διαμορφώνουν θετική στάση προς τη φύση και το περιβάλλον, τη διαχείριση και την προστασία του (Ιωάννου, Μπράτιτσης, 2015). Σε αυτό τον άξονα οδηγεί η ύπαρξη αειφόρων σχολείων.Όπως αναφέρουν οι Γεωργίου και Δημητρίου το αειφόρο σχολείο προϋποθέτει συνολική αναδόμηση του σχολείου: α) στο παιδαγωγικό πλαίσιο (αλλαγή παιδαγωγικών και διδακτικών προσεγγίσεων), β) στο οργανωσιακό/τεχνητό πλαίσιο (αξιοποίηση του ίδιου του σχολείου ως παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού εργαλείου) και γ) στο κοινωνικό επίπεδο (ανάπτυξη και καθιέρωση σχέσεων και δικτύων συνεργασίας με φορείς, οργανισμούς, τοπικούς πληθυσμούς. Οι πολιτικές αειφορίας των σχολείων μπορούν να ενισχυθούν μέσα από τη διδασκαλία για την αειφορία και την ανάπτυξη σχετικών δραστηριοτήτων, συμβάλλοντας στην βελτίωση του οικολογικού αποτυπώματος του σχολείου. Το αειφόρο σχολείο προετοιμάζει τους/τις μαθητές/τριες για μια ζωή βιώσιμης διαβίωσης μέσα από καθημερινές πρακτικές.Ως μοντέλα ορθής πρακτικής, τα αειφόρα τα σχολεία παρέχουν συγκεκριμένες ευκαιρίες να συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη ενώ παράλληλα αποδεικνύουν καλές πρακτικές σε άλλους φορείς του σχολείου (Swayze, Buckler, MacDiarmid, 2010).Η υιοθέτησή φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς και δράσης συσχετίζεται με και απορρέει από την ανάπτυξη ανάλογων στάσεων και αξιών. Η εκπαίδευση από μικρή ηλικία μπορεί να διευκολύνει στην ανάπτυξη θετικών στάσεων και αξιών, στην εξοικείωση των παιδιών με ζητήματα που αφορούν το φυσικό κεφάλαιο του πλανήτη (π.χ. φυσικοί πόροι, βιοποικιλότητα, αλληλεξάρτηση), με συμπεριφορές και δράσεις που διαφυλάττουν το φυσικό κεφάλαιο και τη φυσική ισορροπία (ΔΕΠΠΣ, 2011). Η παρούσα εργασία εστιάζει στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού και πιο συγκεκριμένα να αναγνωρίσουν τα νήπια τις περιπτώσεις που γίνεται άσκοπη χρήση νερού, θερμότητας, ηλεκτρισμού στο σχολείο και να υιοθετήσουν στάσεις και συμπεριφορές που ενισχύουν την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού και να βρουν τρόπο να την ελέγξουν. Η ευαισθητοποίηση και η ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων απένταντι σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον κατέχουν σημαντική θέση στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΝΠΣ, 2011) του Νηπιαγωγείου, εντάσσονται τόσο στη μαθησιακή περιοχή των Φυσικών Επιστημών όσο και στο Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Η εκπαιδευτική ρομποτική ως παιδαγωγική προσέγγιση εντάσσεται στον κλασικό εποικοδομητισμό (construcitivsm) και συγκεκριμένα στον κατασκευαστικό εποικοδομητισμό (costructionism), όπως τον ανέπτυξε ο Papert (Ιωάννου, Μπράτιτσης, 2015). Η Εκπαιδευτική Ρομποτική είναι ένα καινοτόμο διδακτικό εργαλείο, το οποίο μετατρέπει την αίθουσα διδασκαλίας σε δυναμικό χώρο μάθησης (Ατματζίδου, 2018). H μάθηση μπορεί να συντελεστεί αποτελεσματικότερα, όταν οι μαθητές κατά τη διαδικασία της μάθησης κατασκευάζουν ενεργά απτά αντικείμενα (τεχνουργήματα-artifacts) του πραγματικού κόσμου που έχουν νόημα γι’ αυτούς. Όταν τα παιδιά σχεδιάζουν, κατασκευάζουν, προγραμματίζουν έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες μέσα σε πλαίσια συνεργασίας και επίλυσης προβληματικών καταστάσεων. Μέθοδος και μέσα εργασίας Η έρευνα έχει δείξει πως η μέθοδος εργασίας που ταιριάζει καλύτερα σε Περιβαλλοντικά Προγράμματα είναι τα σχέδια εργασίας (Βασιλάκη, 2019). Το παρόν project διατρέχει εγκάρσια τα γνωστικά αντικείμενα του ΔΕΠΠΣ , καθώς η φύση του είναι διαθεματική και διεπιστημονική. Για την υλοποίηση του θα συνεργαστούν τέσσερα νηπιαγωγεία - πέντε τμήματα. Σχετικά µε τα μέσα εργασίας που θα χρησιμοποιηθούν κατά την υλοποίηση του προγράµµατος αυτά είναι: οργανωμένες δραστηριότητες που άπτονται των εμπειριών των νηπίων με τεχνικές συζήτησης, παρατήρησης, καταγραφής, καταιγισμού ιδεών, πειραμάτων, επιστημονική µέθοδος (ερώτηση- υπόθεση- πείραµα- αξιολόγηση- ανατροφοδότηση), κατασκευές (µε τη µέθοδο της Επίλυσης Προβλήματος), παιχνίδια προσομοίωσης και δηµιουργία αυτοσχέδιας ιστορίας. Ο σκοπός της δράσης είναι η κατανόηση της σημασίας της εξοικονόμησης νερού και ενέργειας στην καθημερινότητα των παιδιών και πως μπορούν τα ίδια να συμβάλλουν στην ορθολογική τους χρήση. Στόχοι: Οι στόχοι οι οποίοι τέθηκαν ήταν τα παιδιά: να αναγνωρίζουν και να εντοπίζουν που γίνεται άσκοπη χρήση νερού και ενέργειας (Γνώσεις) να προτείνουν λύσεις που θα συμβάλουν στη μείωση της σπατάλης σε νερό και ενέργεια στο χώρο του σχολείου μέσω της κατασκευής μακέτας του έξυπνου σχολείου (δεξιότητες). να υιοθετήσουν στάσεις και συμπεριφορές στο σχολείο αλλά και στην καθημερινότητα τους, που συμβάλλουν στην ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση νερού και ενέργειας (στάσεις). Συνεργασία σχολείων Αφού προβληματίσουμε τους μαθητές/τριες μας σχετικά με τα ενεργειακά ζητήματα και ζητήματα διαχείρισης υδάτινων πόρων καλούνται να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν ένα Έξυπνο Σχολείο, όπου θα υπάρχουν τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας και νερού και πιο συγκεκριμένα να μετατρέψουν το σχολείο τους σε ένα αειφόρο σχολείο. Τα παιδιά με καταιγισμό ιδεών θα προτείνουν τις ιδέες τους, σε ποια σημεία του σχολειου γίνεται σπατάλη σε νερό και ενέργεια. Έπειτα εντοπίζουν τα σημεία αυτά και τα φωτογραφίζουν, ενώ αποτελούν αφορμή για συζήτηση και πιο συγκεκριμένα, πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια και νερό στο σχολείο. Στην συνέχεια οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε ομάδες και κάθε ομάδα αναλαμβάνει να ζωγραφίσει ένα μέρος του σχολείου (κουζίνα, τουαλέτα, αίθουσες αυλή κτλ), προκειμένου να αποτελέσει το προσχέδιο της μακέτας . Κάθε ομάδα οργανώνει το μέρος της μακέτας του Έξυπνου Σχολείου, που έχει αναλάβει χρησιμοποιούν τουβλάκια και ανακυκλώσιμα υλικά. Τέλος κάθε ομάδα δημιουργεί απτές επιφάνειες προκειμένου να ενσωματώσουν έξυπνες λειτουργίες που θα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, ηχογραφεί ήχους και ηχητικά μηνύματα, αξιοποιεί το εκπαιδευτικό kit makey makey και το εκπαιδευτικό περιβάλλον προγραμματισμού scratch, δίνοντας απλές εντολές. Στην παρούσα εκπαιδευτική δράση τα παιδιά χρησιμοποιώντας το κιτ makey makey “ενεργοποιούν” τα σημεία του σχολειου που έχουν εντοπίσει ότι γίνεται σπατάλη σε νερό και ενέργεια. Δημιουργούν συστήματα απτών διεπαφών με την χρήση των ακροδεκτών αλλά και αγώγιμων υλικών που έχουν προσθέσει στη μακέτα που έχουν κατασκευάσει. Μετατρέπουν τις έξυπνες λύσεις τους, σε εντολές τις οποίες προγραμματίζουν μέσω του λογισμικού Scratch. Όλα τα συνεργαζόμενα σχολεία δημιουργούν μια συνεργατική αφίσα με τα " έξυπνα σχολεία" με σκοπό την διάχυση της δράσης στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα και την τοπική κοινωνία. Κατάλογος εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί και συνολικό κόστος Makey Makey - An Invention Kit for Everyone (κόστος 33,99) Lego Family House 10835 (κόστος 32,4) Lego my first bricks 10848 (κόστος 14,85) Ανακυκλώσιμα υλικά (χωρίς κόστος) Συνολικό κόστος ανά σχολείο 81,24 ευρώ Βιβλιογραφία Βασιλάκη, Α. (2019). Ανανεώσιμες πηγές και εξοικονόμηση ενέργειας στο νηπιαγωγείο. -Από τόσο νωρίς; Aνακτήθηκε 14/11/19. Διαθέσιμο στο http://kpe-kastor.kas.sch.gr/peekpe/1_sxol/Vasilaki.pdf Γεωργίου Δ., Δημητρίου Γ. Ιδέες και παραδείγματα για παρεμβάσεις και αλλαγές στη σχολική μονάδα με βάση την εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Ζαχαρίου Α. (επιμ.). Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων. Ανακτήθηκε στις 22/11/2019. Διαθέσιμο στο http://www.moec.gov.cy/dkpe/chrisimo_yliko/chrisimo_yliko_voithima_gia_allages_sti_sxoleio_gia _esd.pdf. ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ. (2011). Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου. Α.Π. 1-2-3.«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450. Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ. (2011). Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου. Α.Π. 1-2-3.«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450. Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Ιωάννου, Μ. (2015). Αξιοποίηση ρομποτικών κατασκευών στο σχεδιασμό διδακτικών παρεμβάσεων, στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας [Πτυχιακή εργασία]. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Ανακτήθηκε στις 20/11/2019. Διαθέσιμο στο https://www.researchgate.net/publication/316717061_Axiopoiese_rompotikon_kataskeuon_sto_schediasmo_didaktikon_parembaseon_ston_tomea_ton_Ananeosimon_Pegon_Energeias Swayze, Ν., Buckler, C., MacDiarmid, A. (2010). GUIDE FOR SUSTAINABLE SCHOOLS IN Manitoba. Institute for Sustainable Development. Ανακτήθηκε στις 22/11/2019. Διαθέσιμο στοhttps://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/7thMeetSC/Official_Docs/sustainable_guideManitoba.pdf Το έργο αυτό το είχαμε προτείνει στο 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό στην Εκπαίδευση και λόγω της πανδημίας, το ολοκληρώνουμε φέτος (σχολικό έτος 2020-2021).

About

Αποθετήριο του 22ου Νηπιαγωγείου Κερατσινίου για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών σε συνεργασία με το 2ο Νηπιαγωγείο Περάματος, 2ο Νηπιαγωγείο Περιστερίου, το 22ο Νηπιαγωγείο Κερατσινίου και το 22ο Νηπιαγωγείο Ρόδου

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published