Skip to content
Een voorbeeld starter-project om aan het MyBand project te werken. Bedoeld voor studenten Mediadeveloper
PHP CSS JavaScript
Branch: master
Clone or download
Pull request Compare This branch is 15 commits ahead, 8 commits behind MediacollegeAmsterdam:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
data
doc
private
public
.gitignore
MyBand.md
README.md

README.md

Titel van jouw website

www.mijnliveomgeving.com is een website van (..jouw naam..) waar gebruikers kunnen (..nut gebruiker..) bedoeld voor (..doelgroep..) De website is enigszins te vergelijken met (..concurrentie1..) of (..concurrentie2..) maar toch anders omdat (..uniek aspect..)

Uniek aan dit concept is:

  • eerste u.s.p. (vul hier in, waarin jouw site anders is dan alle anderen)
  • tweede u.s.p. (vul hier in, waar jouw site door gaat opvallen, wat zal iedereen onthouden van jouw site?)

Milestones

In het Kwalificatiedossier voor de opleiding Mediadeveloper staan een aantal kerntaken en werkprocessen. In onderstaande tabel zie je per kerntaak en werkproces welke werkzaamheden en documenten hier bij horen. Elke opgeleverd product of document is een milestone, een belangrijke stap die nodig is bij de ontwikkeling van jouw MyBand project.

kerntaken en werkprocessen

Je wordt beoordeeld op de aanwezigheid en inhoud van onderstaande documenten.

Fase 1: Opdracht vaststellen / Projectplan en planning / Ontwerpen & voorbereiden

Deze fase duurt 2 weken

Milestone Status Link Type Document of cloudservice
README TODO README.md (dit document) MarkDown
B1-K1-W1 Debriefing TODO Debriefing Markdown
B1-K1-W2 Planning TODO Planning Markdown
B1-K1-W2 Plan van aanpak TODO Plan van Aanpak Markdown of Word/RTF
B1-K1-W2 User stories TODO User Stories Markdown of Word/RTF
B1-K1-W2 Functioneel ontwerp TODO FO Markdown of Word/RTF
B1-K1-W2 Flowchart TODO Flow Afbeelding(en) of geexporteerd uit http://draw.io
B1-K1-W2 Urenschatting TODO Urenschatting Markdown
B1-K1-W2 Wireframes en/of Interactief prototype TODO axShare Axshare link of link naar ander online prototype tool
B1-K1-W2 Sfeer impressie / schermontwerpen TODO Design Afbeeldingen

Fase 2: Realiseren van de opdracht (in sprints)

Milestone Status Link
B1-K1-W2 Product backlog TODO Backlog
B1-K1-W2 Sprint planning 1, 2 en 3 TODO Trello / Trello Tips
B1-K1-W3 Technisch Ontwerp TODO TO

Fase 3: Testen en opleveren van het project

Milestone Status Link
B1-K3-W2 Link naar de live omgeving DONE https://www.finessepro.nl/MyBand-PredatorFishing/public/
B1-K3-W2 Gebruikersdocumentatie / instructie TODO Gebruikers documentatie
B1-K3-W3 Evaluatie TODO Evaluatie
You can’t perform that action at this time.