GPS souřadnice měst (obcí) v ČR
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
33bcdd Merge pull request #2 from MichalZem/patch-1
Aktualizace GPS u Milíře,541532,Tachov
Latest commit 3d4b1fd Apr 9, 2018
Permalink
Failed to load latest commit information.
README.md readme edit Jan 29, 2018
souradnice.csv Aktualizace GPS u Milíře,541532,Tachov Apr 9, 2018

README.md

#GPS souřadnice a PSČ měst (obcí) v ČR - csv

Databáze by měla obsahova všechna města (obce) v ČR k 1.1.2018

Počet obcí v databázi je 6259 (z toho 5 vojenských újezdů)

Bez záruky, volně k použití


TP edit 29/01/2018: Přidány obce, které vznikly k 1.1.2016. Může obsahovat nějaké obce, které již zanikly.


Demo: http://33bcdd.github.io/souradnice-mest/