Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
branch: 4.x
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

29 lines (20 sloc) 0.662 kb
INDHOLDSOVERSIGT
----------------
* Nødvendig software
* Installation
* Andre datasæt
NØDVENDIG SOFTWARE
------------------
* Apache, gerne > 2.0
* PHP > 5.2
* MySQL
INSTALLATION
------------
* Download filerne fra http://tagger.dk/downloads.php og pak dem ud.
* Flyt filerne til et offentligt directory under document root på din webserver
* Opret først en database
* Download og importer det datasæt, du ønsker at bruge (se mere på http://tagger.dk/downloads.php)
* Pak filerne ud, så de kan tilgåes
ANDRE DATASÆT
-------------
* Du kan selv ændre på datasættet eller vælge et andet, så det passer til din brugssituation
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.