Permalink
Browse files

Added some words to the Danish list of stopwords.

  • Loading branch information...
Johannes Wehner
Johannes Wehner committed Apr 11, 2012
1 parent 3cece0b commit 4430d6e44d6376019f317f4e356275f7290938e6
Showing with 40 additions and 1 deletion.
  1. +40 −1 resources/stopwords/stopwords_da.txt
@@ -1,11 +1,17 @@
af
alle
+alt
andet
andre
at
begge
+blev
+blevet
+blive
+bliver
da
de
+dem
den
denne
der
@@ -17,18 +23,21 @@ dig
din
dog
du
+efter
ej
eller
en
end
ene
eneste
enhver
+er
et
fem
fire
flere
fleste
+for
fordi
forrige
fra
@@ -38,6 +47,9 @@ god
han
hans
har
+havde
+have
+hele
hendes
her
hun
@@ -58,48 +70,75 @@ ingen
intet
jeg
jeres
+jo
kan
kom
kommer
+kun
+kunne
lav
lidt
lille
+man
man
mand
mange
med
meget
+mellem
men
mens
mere
mig
+mod
+må
ned
ni
nogen
noget
+nogle
+nu
ny
nyt
+når
nær
næste
næsten
og
også
+om
op
+os
otte
over
se
seks
+selv
ses
siden
+sig
+siger
+sin
+skal
+skulle
som
stor
store
syv
+så
ti
til
to
tre
ud
+under
var
-vi
+ved
+vi
+vil
+ville
+vores
+være
+været
+år

0 comments on commit 4430d6e

Please sign in to comment.