Commits on May 28, 2010
 1. @serebryakov
 2. @serebryakov
 3. @serebryakov
 4. @serebryakov
 5. @serebryakov
 6. @serebryakov
 7. @serebryakov

  Bumped to version 0.0.3

  serebryakov committed May 28, 2010
 8. @serebryakov
 9. @serebryakov
 10. @serebryakov
 11. @serebryakov
 12. @serebryakov
 13. @serebryakov
 14. @serebryakov
 15. @serebryakov
 16. @serebryakov
 17. @serebryakov
 18. @serebryakov
 19. @serebryakov
 20. @serebryakov
 21. @serebryakov
 22. @serebryakov
 23. @serebryakov
Commits on May 27, 2010
 1. @serebryakov
 2. @serebryakov
 3. @serebryakov
 4. @serebryakov
 5. @serebryakov

  No need to validate values when saving (now that we use `properties` …

  …instead of `attributes`)
  serebryakov committed May 27, 2010
 6. @serebryakov
 7. @serebryakov
 8. @serebryakov
 9. @serebryakov
 10. @serebryakov
 11. @serebryakov
 12. @serebryakov