Permalink
Browse files

Changed social icons rendering

  • Loading branch information...
1 parent 936cf9e commit 0d26f426637df6d88a1da96271268cd2da90aac0 @4ian committed Mar 27, 2015
View
@@ -1,3 +1,4 @@
node_modules
Resources
**/.DS_Store
+.sass-cache
View
@@ -437,14 +437,24 @@
<!-- Community link section -->
<div class="section-community section-color-dark" id="community">
<div class="row link-row text-center">
- <a href="http://forum.compilgames.net" class="btn btn-lg btn-info">Community forum</a>
- <a href="http://forum.compilgames.net" class="btn btn-lg btn-info">Wiki <span class="small">(with tutorials!)</span></a>
-
- <div class="fb-like" data-href="https://facebook.com/GameDevelop" data-layout="box_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="true"></div>
-
- <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-via="Game_Develop" data-count="vertical">Tweet</a>
- <a href="https://twitter.com/Game_Develop" class="twitter-follow-button" data-show-count="false">Follow @Game_Develop</a>
-
+ <div class="col-md-12">
+ <a href="http://forum.compilgames.net" class="btn btn-lg btn-info">Community forum</a>
+ <a href="http://forum.compilgames.net" class="btn btn-lg btn-info">Wiki <span class="small">(with tutorials!)</span></a>
+ </div>
+ </div>
+ <div class="row social-row">
+ <div class="col-md-offset-3 col-md-1 text-center">
+ <div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="https://plus.google.com/115765205668071442683"></div>
+ </div>
+ <div class="col-md-2 text-center">
+ <div class="fb-like" data-href="https://facebook.com/GameDevelop" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="true"></div>
+ </div>
+ <div class="col-md-2 text-center">
+ <a href="https://twitter.com/Game_Develop" class="twitter-follow-button" data-count="vertical" data-show-screen-name="false">Follow GDevelop</a>
+ </div>
+ <div class="col-md-1 text-center">
+ <iframe src="https://ghbtns.com/github-btn.html?user=4ian&repo=GD&type=star&count=true" frameborder="0" scrolling="0" width="170px" height="20px"></iframe>
+ </div>
</div>
</div>
@@ -460,6 +470,8 @@
<!-- Twitter buttons -->
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>
+ <!-- Google+ buttons -->
+ <script src="https://apis.google.com/js/platform.js" async defer></script>
<!-- bower:js -->
<script src="bower_components/modernizr/modernizr.js"></script>
@@ -2,4 +2,9 @@
@extend .section-expandable;
background-color: #283E56;
+
+ .fb-like {
+ position: relative;
+ top: -6px;
+ }
}
@@ -359,6 +359,10 @@ hr {
.section-community {
background-color: #283E56;
}
+.section-community .fb-like {
+ position: relative;
+ top: -6px;
+}
.section-html5-native .chrome-game {
overflow: hidden;
@@ -1,6 +1,6 @@
{
"version": 3,
-"mappings": ";;;;;;;;;;AA8CA,YAAa;EAxCX,UAAU,EAAE,0BAA0B;EACtC,UAAU,EAAE,sBAAsB;EAClC,aAAa,EAAE,IAAI;EACpB,gBAAgB,EAAE,OAAM;EACxB,YAAY,EAAE,OAAM;EAEnB,UAAU,EAAE,iBAAuB;;AAGpC,uCAAkB;EACjB,gBAAgB,EAAE,kBAA8B;EAChD,YAAY,EAAE,KAAK;;;AAiCrB,SAAU;EA5CR,UAAU,EAAE,0BAA0B;EACtC,UAAU,EAAE,sBAAsB;EAClC,aAAa,EAAE,IAAI;EACpB,gBAAgB,ECFO,OAAO;EDG9B,YAAY,ECHW,OAAO;EDK7B,UAAU,EAAE,iBAAuB;;AAGpC,iCAAkB;EACjB,gBAAgB,EAAE,kBAA8B;EAChD,YAAY,EAAE,KAAK;;;AAqCrB,EAAG;EACF,UAAU,EAAE,iBAAgC;EAC5C,aAAa,EAAE,IAAI;EEhCnB,KAAK,EFiCiB,GAAG;EEhCzB,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,YAAY,EAAE,IAAI;;;;AClBnB,mMAAS;EAGP,WAAW,EAAE,uBAAuB;EACpC,OAAO,EAHY,IAAI;EAIvB,SAAS,EAAE,KAAK;EAChB,gBAAgB,EFTC,OAAO;EEUxB,KAAK,EAAE,OAAO;;AAEd,kVAAa;EHXb,UAAU,EAAE,0BAA0B;EACtC,UAAU,EAAE,sBAAsB;EAClC,aAAa,EAAE,IAAI;EACpB,gBAAgB,ECFO,OAAO;EDG9B,YAAY,ECHW,OAAO;ED0B3B,KAAK,EGfG,IAAI;EHgBZ,MAAM,EGfG,IAAI;EHgBhB,WAAW,EAAE,aAAa;EAC1B,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,OAAO,EAAE,OAAO;EAChB,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,eAAe;EACvB,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,aAAa,EAAE,CAAC;EGrBb,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,IAAI,EAAE,GAAG;EACT,WAAW,EAAE,KAAa;EAE1B,UAAU,EAAE,gBAAgB;;AHZ/B,qzBAAkB;EACjB,gBAAgB,EAAE,kBAA8B;EAChD,YAAY,EAAE,KAAK;;AGWjB,oZAAQ;EACN,MAAM,EAAE,IAAa;;AAKvB,6VAAG;EACD,WAAW,EAAE,aAAa;EAC1B,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,SAAS,EAAE,KAAK;EAChB,UAAU,EAAE,CAAC;EACb,aAAa,EAAE,IAAI;;AACnB,yBAAmC;EANrC,6VAAG;IAOC,SAAS,EAAE,GAAG;;;AAKpB,yNAAE;EACA,OAAO,EAAE,IAAI;;;AAIjB,mBAAoB;EAClB,gBAAgB,EF9CA,OAAO;EE+CvB,KAAK,EAAE,KAAK;;AAGV,iCAAG;EACD,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,WAAW,EAAE,8BAA8B;EAC3C,WAAW,EAAE,yBAAyB;EACtC,WAAW,EAAE,IAAI;;AAGrB,qBAAE;EACA,OAAO,EAAE,IAAI;;;;AAKjB,0GAAgB;EAGd,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,MAAM,EAAE,KAAK;;EACb,MAAM,EAAE,KAAK;EACb,UAAU,EAAE,KAAK;EACjB,uBAAuB,EAAE,WAAW;EACpC,eAAe,EAAE,WAAW;;;;AC5E9B,gBAAiB;EAGhB,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,gBAAgB,EAAE,kBAAkB;EACpC,UAAU,EAAE,oDAAoD;EAChE,eAAe,EAAE,KAAK;EAEtB,UAAU,EAAE,MAAM;;AAElB,iCAAiB;EFVhB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,GAAG,EEUqB,GAAG;EFT3B,iBAAiB,EAAE,gBAAqB;EACxC,aAAa,EAAE,gBAAqB;EACpC,SAAS,EAAE,gBAAqB;EEQhC,OAAO,EAAE,CAAC;;AAEV,yCAAQ;EACP,UAAU,EAAE,iDAAkF;EAC9F,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,cAAc,EAAE,IAAI;;AAEpB,4CAAG;EACF,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,SAAS,EAAE,GAAG;EACT,WAAW,EAAE,8BAA8B;EAC7C,WAAW,EAAE,uCAAuC;EACvD,aAAa,EAAE,IAAI;;AAGpB,4CAAG;EACF,MAAM,EAAE,CAAC;EFNZ,KAAK,EEOoB,GAAG;EFN5B,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,YAAY,EAAE,IAAI;EEOf,SAAS,EAAE,KAAK;EAChB,WAAW,EAAE,GAAG;EACb,WAAW,EAAE,0BAA0B;EACvC,WAAW,EAAE,yBAAyB;;AAG1C,mJAAsB;EAClB,WAAW,EAAE,uCAAuC;EACvD,SAAS,EAAE,KAAK;;AAIlB,yCAAQ;EACP,SAAS,EAAE,KAAK;EAChB,KAAK,EAAE,GAAG;;AAIZ,+BAAe;EACd,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,KAAK,EAAE,GAAG;EACV,IAAI,EAAE,GAAG;EACT,MAAM,EAAE,GAAG;EACX,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,UAAU,EAAE,sDAAsD;EAClE,eAAe,EAAE,KAAK;;;ACrDvB,2BAAU;ECJV,OAAO,EAAE,KAAK;;EACd,MAAM,EAAE,MAAM;EACd,MAAM,EAAE,IAAI;;AAEZ,kCAAO;EACN,KAAK,ELCiB,OAAO;;AKC9B,yCAAc;EACb,KAAK,ELFiB,OAAO;EKG7B,gBAAgB,ELLC,OAAO;EKMxB,YAAY,EAAE,WAAW;EACvB,mBAAmB,ELLC,OAAO;;AIE9B,8BAAa;ECQb,gBAAgB,ELZE,OAAO;EKazB,KAAK,EDRoC,KAAK;ECS9C,OAAO,EAAE,IAAI;;;ACdb,2BAAY;EACX,OAAO,EAAE,GAAG;EACZ,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,KAAK,EAAE,GAAG;EACV,MAAM,EAAE,GAAG;EACX,MAAM,EAAE,KAAK;EACb,KAAK,EAAE,KAAK;EAEZ,UAAU,EAAE,uDAAuD;EACnE,eAAe,EAAE,KAAK;EAEtB,OAAO,EAAE,IAAI;;AACX,yBAAmC;EAZtC,2BAAY;IAaV,OAAO,EAAE,KAAK;IACd,OAAO,EAAE,GAAG;;;AAId,iBAAE;EACD,OAAO,EAAE,EAAE;ELAZ,KAAK,EKCkB,GAAG;ELA1B,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,YAAY,EAAE,IAAI;;AKIf,yBAAmC;EAFtC,gCAAiB;IAGf,MAAM,EAAE,GAAG;;EAEX,kCAAE;IACD,UAAU,EAAE,IAAI;IAChB,UAAU,EAAE,OAAO;;;AAKtB,4BAAa;EACZ,OAAO,EAAE,EAAE;;AAEX,uCAAW;EACV,MAAM,EAAE,IAAI;;AAEZ,6CAAM;EACL,UAAU,EAAE,cAAc;;AAC1B,+CAAE;EACD,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,UAAU,EAAE,GAAG;;AAMhB,yBAAmC;EAhBtC,4BAAa;IAiBX,MAAM,EAAE,GAAG;;EAEX,kCAAM;IL1DP,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,GAAG,EK0DuB,GAAG;ILzD7B,iBAAiB,EAAE,gBAAqB;IACxC,aAAa,EAAE,gBAAqB;IACpC,SAAS,EAAE,gBAAqB;;;;AMHlC,iBAAkB;EAIjB,UAAU,EAAE,4DAA4D;EACxE,gBAAgB,EAAE,kBAA4B;;AAG9C,gCAAe;EACd,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,WAAW,EAAE,yBAAyB;EACtC,SAAS,EAAE,KAAK;EAEhB,UAAU,EAAE,6DAAiF;EAC7F,OAAO,EAAE,GAAG;EACZ,WAAW,EAAE,iBAA0B;;AAEvC,4CAAY;EACX,KAAK,EAAE,KAAK;EACT,WAAW,EAAE,uCAAuC;EACvD,SAAS,EAAE,KAAK;EAChB,OAAO,EAAE,IAAI;;AAGd,uCAAO;ERHR,gBAAgB,EChBO,OAAO;EDiB9B,YAAY,ECjBW,OAAO;EDmB7B,UAAU,EAAE,iBAAuB;EQElC,cAAc,EAAE,MAAM;EACtB,aAAa,EAAE,GAAG;;;AC3BrB,gBAAiB;EAGhB,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,WAAW,EAAE,IAAI;;AAEjB,4BAAY;EAGX,OAAO,EAAE,GAAG;EACZ,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,MAAM,EAAE,GAAG;EACX,MAAM,EAAE,CAAC;;AAIT,6CAAa;EACZ,MAAM,EAAE,KAAK;;AAEd,iDAAiB;EAChB,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,UAAU,EAAE,IAAI;;AAIlB,2BAAW;EACP,WAAW,EAAE,uCAAuC;EACvD,SAAS,EAAE,KAAK;EAChB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,WAAW,EAAE,KAAK;;;AC9BnB,yBAAY;EACX,UAAU,EAAE,yDAAyD;EACrE,eAAe,EAAE,OAAO;EACxB,OAAO,EAAE,GAAG;EACZ,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,GAAG;EACX,MAAM,EAAE,CAAC;EAET,OAAO,EAAE,IAAI;;AACX,yBAAmC;EAVtC,yBAAY;IAWV,OAAO,EAAE,KAAK;IACd,OAAO,EAAE,GAAG;;;AAId,yBAAmC;EAClC,kCAAqB;IACpB,UAAU,EAAE,gBAAgB;;EAG7B,+BAAkB;IACjB,UAAU,EAAE,eAAe;;;AAI7B,mCAAsB;EACrB,aAAa,EAAE,IAAI;;AAGpB,mBAAM;EACL,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,UAAU,EAAE,cAAc;;AAC1B,qBAAE;EACD,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,UAAU,EAAE,GAAG;;AAGhB,8BAAW;EACV,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,SAAS,EAAE,GAAG;;AACT,yBAAmC;EAHzC,8BAAW;IAIT,SAAS,EAAE,GAAG;;;;AC/ClB,kBAAmB;EAGlB,gBAAgB,EAAE,OAAO;;;ACEzB,kCAAa;EACZ,QAAQ,EAAE,MAAM;EAChB,OAAO,EAAE,GAAG;EACZ,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,GAAG;EACX,MAAM,EAAE,CAAC;EAET,UAAU,EAAE,yDAAyD;EACrE,eAAe,EAAE,OAAO;;AAGzB,iCAAY;EACX,KAAK,EAAE,GAAG;EACV,KAAK,EAAE,KAAK;;;;;;;AChBd,cAAe;EAGd,WAAW,EAAE,aAAa;EAC1B,SAAS,EAAE,KAAK;EAGhB,MAAM,EAAC,GAAG;EACV,QAAQ,EAAE,KAAK;EACf,MAAM,EAAE,KAAK;EACb,KAAK,EAAE,CAAC;EACR,OAAO,EAAE,EAAE;EACX,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,gBAAgB,EAAE,wBAAwB;EAG1C,OAAO,EAAE,IAAI;;ACdb,wBAAU;EACP,MAAM,EAAE,IAAI;EACd,aAAa,EAAE,IAAI;;AACnB,2BAAG;EACF,UAAU,EAAE,CAAC;EACb,MAAM,EAAE,SAAe;EAKtB,YAAY,EAAE,iBAAqB;;AAGpC,6BAAE;EZjBH,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,GAAG,EYiBuB,GAAG;EZhB7B,iBAAiB,EAAE,gBAAqB;EACxC,aAAa,EAAE,gBAAqB;EACpC,SAAS,EAAE,gBAAqB;;AYiB/B,kCAAS;EAIP,YAAY,EAAE,iBAAqB;EACnC,gBAAgB,EAAE,KAAK;;AAIzB,uEAAoB;EACnB,gBAAgB,EAAE,WAAW;EAC7B,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,KAAK,ED9BkB,OAAO;;AAgBjC,yBAAmC;EAjBpC,cAAe;IAkBb,OAAO,EAAE,KAAK;;;;;;;AbyBhB,YAAa;EAxCX,UAAU,EAAE,0BAA0B;EACtC,UAAU,EAAE,sBAAsB;EAClC,aAAa,EAAE,IAAI;EACpB,gBAAgB,EAAE,OAAM;EACxB,YAAY,EAAE,OAAM;EAEnB,UAAU,EAAE,iBAAuB;;AAGpC,uCAAkB;EACjB,gBAAgB,EAAE,kBAA8B;EAChD,YAAY,EAAE,KAAK;;;AAiCrB,SAAU;EA5CR,UAAU,EAAE,0BAA0B;EACtC,UAAU,EAAE,sBAAsB;EAClC,aAAa,EAAE,IAAI;EACpB,gBAAgB,ECFO,OAAO;EDG9B,YAAY,ECHW,OAAO;EDK7B,UAAU,EAAE,iBAAuB;;AAGpC,iCAAkB;EACjB,gBAAgB,EAAE,kBAA8B;EAChD,YAAY,EAAE,KAAK;;;AAqCrB,EAAG;EACF,UAAU,EAAE,iBAAgC;EAC5C,aAAa,EAAE,IAAI;EEhCnB,KAAK,EFiCiB,GAAG;EEhCzB,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,YAAY,EAAE,IAAI;;;Aa1BnB,MAAO;EACN,WAAW,EAAE,IAAI;;AACjB,QAAE;EACD,OAAO,EAAE,IAAI;;;Adcf,IAAK;EACJ,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,IAAI,EAAE,2BAA2B;EACjC,QAAQ,EAAE,QAAQ;;;AAGnB,CAAE;EACD,MAAM,EAAC,CAAC;EACR,OAAO,EAAC,CAAC",
+"mappings": ";;;;;;;;;;AA8CA,YAAa;EAxCX,UAAU,EAAE,0BAA0B;EACtC,UAAU,EAAE,sBAAsB;EAClC,aAAa,EAAE,IAAI;EACpB,gBAAgB,EAAE,OAAM;EACxB,YAAY,EAAE,OAAM;EAEnB,UAAU,EAAE,iBAAuB;;AAGpC,uCAAkB;EACjB,gBAAgB,EAAE,kBAA8B;EAChD,YAAY,EAAE,KAAK;;;AAiCrB,SAAU;EA5CR,UAAU,EAAE,0BAA0B;EACtC,UAAU,EAAE,sBAAsB;EAClC,aAAa,EAAE,IAAI;EACpB,gBAAgB,ECFO,OAAO;EDG9B,YAAY,ECHW,OAAO;EDK7B,UAAU,EAAE,iBAAuB;;AAGpC,iCAAkB;EACjB,gBAAgB,EAAE,kBAA8B;EAChD,YAAY,EAAE,KAAK;;;AAqCrB,EAAG;EACF,UAAU,EAAE,iBAAgC;EAC5C,aAAa,EAAE,IAAI;EEhCnB,KAAK,EFiCiB,GAAG;EEhCzB,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,YAAY,EAAE,IAAI;;;;AClBnB,mMAAS;EAGP,WAAW,EAAE,uBAAuB;EACpC,OAAO,EAHY,IAAI;EAIvB,SAAS,EAAE,KAAK;EAChB,gBAAgB,EFTC,OAAO;EEUxB,KAAK,EAAE,OAAO;;AAEd,kVAAa;EHXb,UAAU,EAAE,0BAA0B;EACtC,UAAU,EAAE,sBAAsB;EAClC,aAAa,EAAE,IAAI;EACpB,gBAAgB,ECFO,OAAO;EDG9B,YAAY,ECHW,OAAO;ED0B3B,KAAK,EGfG,IAAI;EHgBZ,MAAM,EGfG,IAAI;EHgBhB,WAAW,EAAE,aAAa;EAC1B,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,OAAO,EAAE,OAAO;EAChB,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,eAAe;EACvB,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,aAAa,EAAE,CAAC;EGrBb,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,IAAI,EAAE,GAAG;EACT,WAAW,EAAE,KAAa;EAE1B,UAAU,EAAE,gBAAgB;;AHZ/B,qzBAAkB;EACjB,gBAAgB,EAAE,kBAA8B;EAChD,YAAY,EAAE,KAAK;;AGWjB,oZAAQ;EACN,MAAM,EAAE,IAAa;;AAKvB,6VAAG;EACD,WAAW,EAAE,aAAa;EAC1B,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,SAAS,EAAE,KAAK;EAChB,UAAU,EAAE,CAAC;EACb,aAAa,EAAE,IAAI;;AACnB,yBAAmC;EANrC,6VAAG;IAOC,SAAS,EAAE,GAAG;;;AAKpB,yNAAE;EACA,OAAO,EAAE,IAAI;;;AAIjB,mBAAoB;EAClB,gBAAgB,EF9CA,OAAO;EE+CvB,KAAK,EAAE,KAAK;;AAGV,iCAAG;EACD,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,WAAW,EAAE,8BAA8B;EAC3C,WAAW,EAAE,yBAAyB;EACtC,WAAW,EAAE,IAAI;;AAGrB,qBAAE;EACA,OAAO,EAAE,IAAI;;;;AAKjB,0GAAgB;EAGd,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,MAAM,EAAE,KAAK;;EACb,MAAM,EAAE,KAAK;EACb,UAAU,EAAE,KAAK;EACjB,uBAAuB,EAAE,WAAW;EACpC,eAAe,EAAE,WAAW;;;;AC5E9B,gBAAiB;EAGhB,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,gBAAgB,EAAE,kBAAkB;EACpC,UAAU,EAAE,oDAAoD;EAChE,eAAe,EAAE,KAAK;EAEtB,UAAU,EAAE,MAAM;;AAElB,iCAAiB;EFVhB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,GAAG,EEUqB,GAAG;EFT3B,iBAAiB,EAAE,gBAAqB;EACxC,aAAa,EAAE,gBAAqB;EACpC,SAAS,EAAE,gBAAqB;EEQhC,OAAO,EAAE,CAAC;;AAEV,yCAAQ;EACP,UAAU,EAAE,iDAAkF;EAC9F,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,cAAc,EAAE,IAAI;;AAEpB,4CAAG;EACF,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,SAAS,EAAE,GAAG;EACT,WAAW,EAAE,8BAA8B;EAC7C,WAAW,EAAE,uCAAuC;EACvD,aAAa,EAAE,IAAI;;AAGpB,4CAAG;EACF,MAAM,EAAE,CAAC;EFNZ,KAAK,EEOoB,GAAG;EFN5B,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,YAAY,EAAE,IAAI;EEOf,SAAS,EAAE,KAAK;EAChB,WAAW,EAAE,GAAG;EACb,WAAW,EAAE,0BAA0B;EACvC,WAAW,EAAE,yBAAyB;;AAG1C,mJAAsB;EAClB,WAAW,EAAE,uCAAuC;EACvD,SAAS,EAAE,KAAK;;AAIlB,yCAAQ;EACP,SAAS,EAAE,KAAK;EAChB,KAAK,EAAE,GAAG;;AAIZ,+BAAe;EACd,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,KAAK,EAAE,GAAG;EACV,IAAI,EAAE,GAAG;EACT,MAAM,EAAE,GAAG;EACX,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,UAAU,EAAE,sDAAsD;EAClE,eAAe,EAAE,KAAK;;;ACrDvB,2BAAU;ECJV,OAAO,EAAE,KAAK;;EACd,MAAM,EAAE,MAAM;EACd,MAAM,EAAE,IAAI;;AAEZ,kCAAO;EACN,KAAK,ELCiB,OAAO;;AKC9B,yCAAc;EACb,KAAK,ELFiB,OAAO;EKG7B,gBAAgB,ELLC,OAAO;EKMxB,YAAY,EAAE,WAAW;EACvB,mBAAmB,ELLC,OAAO;;AIE9B,8BAAa;ECQb,gBAAgB,ELZE,OAAO;EKazB,KAAK,EDRoC,KAAK;ECS9C,OAAO,EAAE,IAAI;;;ACdb,2BAAY;EACX,OAAO,EAAE,GAAG;EACZ,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,KAAK,EAAE,GAAG;EACV,MAAM,EAAE,GAAG;EACX,MAAM,EAAE,KAAK;EACb,KAAK,EAAE,KAAK;EAEZ,UAAU,EAAE,uDAAuD;EACnE,eAAe,EAAE,KAAK;EAEtB,OAAO,EAAE,IAAI;;AACX,yBAAmC;EAZtC,2BAAY;IAaV,OAAO,EAAE,KAAK;IACd,OAAO,EAAE,GAAG;;;AAId,iBAAE;EACD,OAAO,EAAE,EAAE;ELAZ,KAAK,EKCkB,GAAG;ELA1B,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,YAAY,EAAE,IAAI;;AKIf,yBAAmC;EAFtC,gCAAiB;IAGf,MAAM,EAAE,GAAG;;EAEX,kCAAE;IACD,UAAU,EAAE,IAAI;IAChB,UAAU,EAAE,OAAO;;;AAKtB,4BAAa;EACZ,OAAO,EAAE,EAAE;;AAEX,uCAAW;EACV,MAAM,EAAE,IAAI;;AAEZ,6CAAM;EACL,UAAU,EAAE,cAAc;;AAC1B,+CAAE;EACD,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,UAAU,EAAE,GAAG;;AAMhB,yBAAmC;EAhBtC,4BAAa;IAiBX,MAAM,EAAE,GAAG;;EAEX,kCAAM;IL1DP,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,GAAG,EK0DuB,GAAG;ILzD7B,iBAAiB,EAAE,gBAAqB;IACxC,aAAa,EAAE,gBAAqB;IACpC,SAAS,EAAE,gBAAqB;;;;AMHlC,iBAAkB;EAIjB,UAAU,EAAE,4DAA4D;EACxE,gBAAgB,EAAE,kBAA4B;;AAG9C,gCAAe;EACd,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,WAAW,EAAE,yBAAyB;EACtC,SAAS,EAAE,KAAK;EAEhB,UAAU,EAAE,6DAAiF;EAC7F,OAAO,EAAE,GAAG;EACZ,WAAW,EAAE,iBAA0B;;AAEvC,4CAAY;EACX,KAAK,EAAE,KAAK;EACT,WAAW,EAAE,uCAAuC;EACvD,SAAS,EAAE,KAAK;EAChB,OAAO,EAAE,IAAI;;AAGd,uCAAO;ERHR,gBAAgB,EChBO,OAAO;EDiB9B,YAAY,ECjBW,OAAO;EDmB7B,UAAU,EAAE,iBAAuB;EQElC,cAAc,EAAE,MAAM;EACtB,aAAa,EAAE,GAAG;;;AC3BrB,gBAAiB;EAGhB,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,WAAW,EAAE,IAAI;;AAEjB,4BAAY;EAGX,OAAO,EAAE,GAAG;EACZ,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,MAAM,EAAE,GAAG;EACX,MAAM,EAAE,CAAC;;AAIT,6CAAa;EACZ,MAAM,EAAE,KAAK;;AAEd,iDAAiB;EAChB,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,UAAU,EAAE,IAAI;;AAIlB,2BAAW;EACP,WAAW,EAAE,uCAAuC;EACvD,SAAS,EAAE,KAAK;EAChB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,WAAW,EAAE,KAAK;;;AC9BnB,yBAAY;EACX,UAAU,EAAE,yDAAyD;EACrE,eAAe,EAAE,OAAO;EACxB,OAAO,EAAE,GAAG;EACZ,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,GAAG;EACX,MAAM,EAAE,CAAC;EAET,OAAO,EAAE,IAAI;;AACX,yBAAmC;EAVtC,yBAAY;IAWV,OAAO,EAAE,KAAK;IACd,OAAO,EAAE,GAAG;;;AAId,yBAAmC;EAClC,kCAAqB;IACpB,UAAU,EAAE,gBAAgB;;EAG7B,+BAAkB;IACjB,UAAU,EAAE,eAAe;;;AAI7B,mCAAsB;EACrB,aAAa,EAAE,IAAI;;AAGpB,mBAAM;EACL,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,UAAU,EAAE,cAAc;;AAC1B,qBAAE;EACD,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,UAAU,EAAE,GAAG;;AAGhB,8BAAW;EACV,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,SAAS,EAAE,GAAG;;AACT,yBAAmC;EAHzC,8BAAW;IAIT,SAAS,EAAE,GAAG;;;;AC/ClB,kBAAmB;EAGlB,gBAAgB,EAAE,OAAO;;AAEzB,2BAAS;EACR,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAChB,GAAG,EAAE,IAAI;;;ACFZ,kCAAa;EACZ,QAAQ,EAAE,MAAM;EAChB,OAAO,EAAE,GAAG;EACZ,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,GAAG;EACX,MAAM,EAAE,CAAC;EAET,UAAU,EAAE,yDAAyD;EACrE,eAAe,EAAE,OAAO;;AAGzB,iCAAY;EACX,KAAK,EAAE,GAAG;EACV,KAAK,EAAE,KAAK;;;;;;;AChBd,cAAe;EAGd,WAAW,EAAE,aAAa;EAC1B,SAAS,EAAE,KAAK;EAGhB,MAAM,EAAC,GAAG;EACV,QAAQ,EAAE,KAAK;EACf,MAAM,EAAE,KAAK;EACb,KAAK,EAAE,CAAC;EACR,OAAO,EAAE,EAAE;EACX,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,gBAAgB,EAAE,wBAAwB;EAG1C,OAAO,EAAE,IAAI;;ACdb,wBAAU;EACP,MAAM,EAAE,IAAI;EACd,aAAa,EAAE,IAAI;;AACnB,2BAAG;EACF,UAAU,EAAE,CAAC;EACb,MAAM,EAAE,SAAe;EAKtB,YAAY,EAAE,iBAAqB;;AAGpC,6BAAE;EZjBH,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,GAAG,EYiBuB,GAAG;EZhB7B,iBAAiB,EAAE,gBAAqB;EACxC,aAAa,EAAE,gBAAqB;EACpC,SAAS,EAAE,gBAAqB;;AYiB/B,kCAAS;EAIP,YAAY,EAAE,iBAAqB;EACnC,gBAAgB,EAAE,KAAK;;AAIzB,uEAAoB;EACnB,gBAAgB,EAAE,WAAW;EAC7B,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,KAAK,ED9BkB,OAAO;;AAgBjC,yBAAmC;EAjBpC,cAAe;IAkBb,OAAO,EAAE,KAAK;;;;;;;AbyBhB,YAAa;EAxCX,UAAU,EAAE,0BAA0B;EACtC,UAAU,EAAE,sBAAsB;EAClC,aAAa,EAAE,IAAI;EACpB,gBAAgB,EAAE,OAAM;EACxB,YAAY,EAAE,OAAM;EAEnB,UAAU,EAAE,iBAAuB;;AAGpC,uCAAkB;EACjB,gBAAgB,EAAE,kBAA8B;EAChD,YAAY,EAAE,KAAK;;;AAiCrB,SAAU;EA5CR,UAAU,EAAE,0BAA0B;EACtC,UAAU,EAAE,sBAAsB;EAClC,aAAa,EAAE,IAAI;EACpB,gBAAgB,ECFO,OAAO;EDG9B,YAAY,ECHW,OAAO;EDK7B,UAAU,EAAE,iBAAuB;;AAGpC,iCAAkB;EACjB,gBAAgB,EAAE,kBAA8B;EAChD,YAAY,EAAE,KAAK;;;AAqCrB,EAAG;EACF,UAAU,EAAE,iBAAgC;EAC5C,aAAa,EAAE,IAAI;EEhCnB,KAAK,EFiCiB,GAAG;EEhCzB,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,YAAY,EAAE,IAAI;;;Aa1BnB,MAAO;EACN,WAAW,EAAE,IAAI;;AACjB,QAAE;EACD,OAAO,EAAE,IAAI;;;Adcf,IAAK;EACJ,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,IAAI,EAAE,2BAA2B;EACjC,QAAQ,EAAE,QAAQ;;;AAGnB,CAAE;EACD,MAAM,EAAC,CAAC;EACR,OAAO,EAAC,CAAC",
"sources": ["controls.scss","main.scss","common-mixins.scss","sections.scss","sections/landing.scss","sections/download.scss","tab-mixins/tab-mixins.scss","sections/events.scss","sections/features.scss","sections/gallery.scss","sections/foss.scss","sections/community.scss","sections/html5-native.scss","sections-list.scss","sections-list-mixins/sections-list-mixins.scss","footer.scss"],
"names": [],
"file": "styles.css"

0 comments on commit 0d26f42

Please sign in to comment.