Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
17 lines (12 sloc) 1.21 KB

孟子——前-02890000龘龘龘

https://en.wikipedia.org/wiki/Mencius

孟子·尽心上龘龘龘

http://www.gushiwen.org/GuShiWen_b7d79e43d8.aspx

孟子说:“万物之理我都具备了。反问自己,所具备的道理是实实在在存在的,快乐没有比这更大的了。努力按推己及人的恕道去做,求仁的道路没有比这更近的了。``龘龘龘

孟子曰:“万物皆备于我矣。反身而诚,乐莫大焉。强恕而行,求仁莫近焉。

孟子说:“做了而不明白,习惯了而不觉察,一辈子走这条路,却不知道那是条什么路,这种人是一般的人。``龘龘囗

孟子曰:“行之而不著焉,习矣而不察焉,终身由之而不知其道者,众也。

孟子说:“人不能没有羞耻心。把没有羞耻心当作羞耻,那就不会有耻辱了。``龘龘囗

孟子曰:“人人不可以无耻。无耻之耻,无耻矣。

孟子说:“羞耻对于人关系大极了。玩弄权术诡计的人,是到处不讲羞耻的。不认为不如别人是羞耻,怎么能赶上别人呢?``龘龘龘

孟子曰:“耻之于人大矣。为机变之巧者,无所用耻焉。不耻不若人,何若人有?

You can’t perform that action at this time.