6Aika-päätösrajapinnan määritelmä / Open decision API definition created by the six largest cities in Finland
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.gitignore
README.md
paatos-graph.gv.pdf
paatos-graph.png
paatos.swagger.yaml

README.md

Päätösrajapinta, 6Aika

Päätösrajapinta on avoin ohjelmointirajapinta (API), josta kaupungin päätökset saadaan esiin yhdenmukaisessa ja koneluettavassa muodossa.

Päätösrajapinnan kehittämisessä on hyödynnetty kansainvälistä popolo-standardia (http://www.popoloproject.com/), joka kuvaa organisaatioiden ja ihmisten välisiä suhteita.

Tämä määritelmä kattaa 6Aika-kaupunkien yhteisen näkemyksen perustoiminnallisuuksista, joita päätösrajapintaan tarvitaan. Yhteisellä määritelmällä pyritään varmistamaan, että eri rajapintatoteutukset ovat yhteensopivat. Kukin rajapinnan toteuttaja voi kehittää omaan rajapintaansa lisätoiminnallisuuksia tarpeidensa mukaan, kunhan rajapinta pysyy yhteensopivana 6Aika-määritelmän kanssa.

Määritelmän mukaisesti tehdään myös avoimen lähdekoodin 6Aika-referenssitoteutus syksyn 2016 aikana.

6Aika-kaupungit kehittävät määritelmää jatkossakin yhdessä. Määritelmää koskevat kommentit ja kehitysehdotukset otetaan mielellään vastaan GitHubin issueina.

Open decision API, 6Aika

Open decision API is providing decisions made by a city in a harmonized and machine-readable format.

In the information model there has been utilized the international popolo standard (http://www.popoloproject.com/) which is a model for relationships between organizations and persons.

This is a specification of basic features needed in an open decision API. The six largest cities in Finland created this specification with an aim to improve interoperability of open decision APIs across the globe. It is nevertheless possible for anyone interested in providing an open decision API to create features suitable for his/her own needs, as long as the API is interoperable with this specification.

Additionally, an open source reference API will been created by the 6Aika cities according to the 6Aika-definition before the end of 2016.

The Six Cities are committed to further develop this definition in cooperation of the cities. Comments and development ideas regarding the definition are welcome as GitHub issues.

paatos-graph.gv.pdf

Paatos graph screenshot

NOTE: the graph above doesn't match anymore current implementation's data model.