Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 

LanguageDetectApp

Ứng dụng nhận dạng chữ viết trên Windows Phone

Đồ án môn học:

Lập Trình Trên Thiêt Bị Di Động

Nhập Môn Phần Mềm Và Hệ Thống Nhúng

Nhóm sinh viên thực hiện:

Hồ Hoàng Tùng:

	gmail: hohoangtung12a3@gmail.com

	git: github.com/7ung

Lưu Thế Vinh:

	gmail: luuthevinh7@gmail.com

	git: https://github.com/LuuTheVinh

Chương trình cung cấp chức năng nhận diện văn bản bằng hình ảnh, áp dụng vào nhiều mục đích gần gũi trong cuộc sống.

Ứng dụng được xây dựng trên nền tảng Windows Phone 8.1 Runtime, được viết bằng ngôn ngữ thuần C#

Các công nghệ sử dụng:

- Microsoft OCR: thư viện nhận diện văn bản bằng hình ảnh

- Yandex Translate API: API dịch văn bản

- Google Geolocation API: API xác định thông tin đia điểm dựa trên toạ độ có sẵn

Các chức năng chính

- Chụp ảnh hoặc chọn ảnh từ thư viện hình ảnh

- Phân tích văn bản có trong hình ảnh

- Dịch đoạn văn bản qua nhiểu ngôn ngữ

- Lưu đoạn văn bản thành file text

- Lưu thông tin liên lạc trên Card Visit

- Chia sẻ đoạn văn bản qua mạng xã hội hoặc tin nhắn

Video Demo: https://www.youtube.com/watch?v=B-vFcTbn6po

About

Ứng dụng nhận dạng chữ viết trên Windows Phone

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published