Game Contra trên nền tảng DirectX, là đồ án môn học Nhập Môn Phát Triển Game - UIT
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
MapEditor merge Dec 26, 2015
Release/Resources
WinGame
packages
.gitattributes
.gitignore
README.md
WinGame.sln

README.md

ĐỒ ÁN NHẬP MÔN PHÁT TRIỂN GAME

Lớp SE102.G13

Game Contra bằng DirectX 9

Thành viên:

  • Hồ Hoàng Tùng - 13521005
  • Lưu Thế Vinh - 13521043
  • Lâm Tuấn Anh - 13520020
  • Huỳnh Ngọc Thanh Phú - 13520630
  • Nguyễn Tấn Luận - 13520476

Các kĩ thuật đã được áp dụng trong đồ án: