Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐỒ ÁN NHẬP MÔN PHÁT TRIỂN GAME

Lớp SE102.G13

Game Contra bằng DirectX 9

Thành viên:

  • Hồ Hoàng Tùng - 13521005
  • Lưu Thế Vinh - 13521043
  • Lâm Tuấn Anh - 13520020
  • Huỳnh Ngọc Thanh Phú - 13520630
  • Nguyễn Tấn Luận - 13520476

Các kĩ thuật đã được áp dụng trong đồ án:

About

Game Contra trên nền tảng DirectX, là đồ án môn học Nhập Môn Phát Triển Game - UIT

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published