Permalink
Browse files

Auto-update translations

  • Loading branch information...
AChep committed Jul 23, 2015
1 parent 16f49e8 commit e569aa7a513dc9f371ffd34c4fbee01376a6ec51
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 project/app/src/releaseFlavor/res/values-ca/strings_dialogs.xml
@@ -51,7 +51,7 @@
<string name="compat_dialog_item_immersive_mode">La barra de navegació es mostra sempre.</string>
<string name="compat_dialog_item_music_widget">no hi ha widget de música.</string>
<string name="error_dialog_title">Alguna cosa ha anat malament</string>
<string name="error_dialog_custom_widget_lg"><![CDATA[ Degut a un error en el programari d'LG, el widget personalitzat no pot configurar-se.
<string name="error_dialog_custom_widget_lg"><![CDATA[ Degut a un error en el programari d\'LG, el widget personalitzat no pot configurar-se.
<a href="https://github.com/AChep/AcDisplay/issues/76">Llegir més</a>.
]]></string>
</resources>

0 comments on commit e569aa7

Please sign in to comment.