Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
183 lines (130 sloc) 4.76 KB

مقدمه

مشخصه ها (Attributes) در عناصر به عنوان داده های جانبی و توصیف گر های آن عنصر عمل می نمایند. هر مشخصه دارای یک نام و یک مقدار می باشد که در قالب string ذخیره می گردد.

مشخصه در هر یک از عناصر ، به صورت پیش فرض تعریف شده اند تا در هنگام رندر صفحه از آن داده ها درصورت وجود استفاده شود.

حال می توان از طریق tedjs ، مشخصه های شخصی سازی شده ای را نیز طراحی کرد که پس از اتمام رندرینگ اصلی صفحه ، از طریق پردازش فریم ورک برای عنصر یا عناصر مورد نظر با توجه به عملکرد توصیف شده اجرا گردد.

مشخصه ها در تد جی اس

مشخصه ها در تد جی اس از طریق نامشان شناسایی می شوند . به دان معنی که نام مشخصه ها می بایست یکتا باشد و همزمان چند مشخصه با یک نمام نمی توان ایجاد کرد.

هر مشخصه علاوه بر نام ، تابع فراخوان و یک آرایه از نام تگ ها (tag name) را دربر دارد.

نام تگ ها برای مشخص نمودن قابلیت اجرای مشخصه بر روی عناصر خاص می باشد. درصورت خالی بودن آرایه ، محدودیتی اعمال نمی گردد.

ایجاد مشخصه

به منظور ایجاد یک مشخصه تنها کافیست ، تابع createAttr را به مانند زیر درون کتابخانه خود ایجاد نمایید:


! مقدار بازگشتی ! درصورتی که عملیات با خطایی روبرو گردد (ورودی هایی با انواع نادرست) مقدار -1 بازگشت داده می شود و در غیر این صورت فضای نام ted بازگشت می گردد.


ساختار تابع

ted.createAttr(

  attr_name : string ,

  callback : function( value : string ) ,

  tags_filter : Array<string>

) : -1 | ted

!! نکته ! مقدار this ، در تابع فراخوان یک نمونه از __GLOBALS__ می باشد که به عنصر جاری اشاره دارد


!!! توجه ! مقدار value در تابع فراخوان ، مقدار مشخصه می باشد

مثال

طراحی نمایش امتیاز به صورت ستاره :


جاوا اسکریپت :

مقدار مشخصه می بایست عدد بین 0 تا 100 باشد . عدد به صورت ستاره 5 تا نمایش داده خواهد شد

ted.createAttr( "rate-star" , function( value ){

  var
    emptyStar = "&#9734;",
    fillStar = "&#9733;",
    star_count = 5,
    stars = "",
    i = 0;

  if( !tedApi.isNumber(value) ){
    value = 0;
  }
  else{
    value = parseInt( value );
  }

  value = tedApi.scaleNumber(
    {min:0,max:100},//from
    {min:0,max:star_count},//to
    value
  );

  stars = "";

  for( i = 0 ; i < star_count ; i++ ){
    if( i + 1 <= value ){
      stars += fillStar;
    }
    else{
      stars += emptyStar;
    }
  }

  this.html( stars );

} , ["span"] );
html :

استفاده از مشخصه

<p>
  امتیاز : <span rate-star="56"></span>
</p>

نمونه قابل اجرا

مثال بالا به صورت زنده

@code(width:100%,height:400px)

<p>
  امتیاز : <span rate-star="56"></span>
</p>
```ext{js}(https://cdn.tedjs.org/tedjs/1.2.2/js/2ed.min.js?675)
```js
tedApi.export.Attr = function(ted){
  ted.createAttr( "rate-star" , function( value ){

    var
      emptyStar = "9734",
      fillStar = "9733",
      star_count = 5,
      stars = "",
      i = 0;

    if( !tedApi.isNumber(value) ){
      value = 0;
    }
    else{
      value = parseInt( value );
    }

    value = tedApi.scaleNumber(
      {min:0,max:100},//from
      {min:0,max:star_count},//to
      value
    );

    stars = "";

    for( i = 0 ; i < star_count ; i++ ){
      if( i + 1 <= value ){
        stars += "&#" + fillStar + ";";
      }
      else{
        stars += "&#" + emptyStar + ";";
      }
    }

    this.html( stars );

  } , ["span"] );
}


```css
p{
  padding: 10px;
  margin: 30px;
  box-sizing: border-box;
  color: #4c4c4c;
  font-family: Vazir;
  direction: rtl;
  text-align: right;
  font-size: 18px;
  background: #fff;
  border-radius: 3px;
}

span{
  color: #9C27B0;
  font-size: 26px;
}

@endcode
You can’t perform that action at this time.