Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
1139 lines (782 sloc) 26.1 KB

توضیحات

توابع DOM ، از جمله توایعی هستند که برای مدیریت بهتر و سریع تر DOM ها طراحی شده اند. این توابع بیشتر نیاز های برنامه نویس را برای مدیریت و نیاز به استفاده از کتابخانه هایی مانند jQuery برای استفاده ابتدایی برطرف می نماید.

!! نکته !این توابع زیر مجموعه شی tedApi می باشند

تابع ready

تابع ready به عنوان یک رویداد عمل می نماید. این تابع یک DOM را به عنوان ورودی میگیرد و زمانی که تحلیلگر عناصر تد جی اس به عنصر مورد نظر برسد ، تابع مشخص شده اجرا می شود.

!!!توجه ! ورودی اول تابع می تواند سلکتور یا DOM باشد ، اما درصورتی که خروجی سلکتور آرایه ای از DOM ها یا نود لیست باشد ، اولین مقدار آن انتخاب می شود.


!!نکته ! اشاره گر this در تابع callback ، یک شی از تابع __GLOBALS__ می باشد

مثال

tedApi.ready("div", function(){
  this.self.classList.add("active");
});

خروجی : 1


مثال

var divs = tedApi.elm("div");
tedApi.ready(divs, function(){
  this.self.classList.add("active");
});

خروجی : 0


مثال

var divs = tedApi.elm("div");
tedApi.ready(divs[0], function(){
  this.self.classList.add("active");
});

خروجی : 1

ساختار

tedApi.ready(
 
  selector : (string , HTMLElement) ,

  callback : function
   
) : number

تابع docReady

همانند تابع ready عمل می کند با این تفاوت که تابع ورودی تنها زمانی اجرا می شود که document آماده شده باشد.


مثال

tedApi.docReady(function(){
  // do somthing that need document be ready
});

ساختار

tedApi.docReady(

  callback : function
   
) : void

تابع elm

تابع elm تابعی برای انتخاب انواع DOM نظیر عناصر و تگ ها می باشد که ورودی آن سلکتوری با فرمت string می باشد.

همچنین می توان عناصر دلخواه خود را در آن طراحی کنید و به صورت یک شی خروجی بگیرید.


مثال

tedApi.elm("div","p,#elmId");

خروجی : [ NodeList(nth) , NodeList(nth) , HTMLElement#elmId ]


مثال

tedApi.elm("div > p + a[class~='lang']");

خروجی : درصورتی که بیشتر ار یک عنصر یافت شده باشد یک ارایه برمیگردد در غیر این صورت همان عنصر


مثال

tedApi.elm("<div/>",'<a href="#link">test</a>');

خروجی : [ div, a ]


مثال

tedApi.elm("<!-- Test Comment -->");

خروجی : <!-- Test Comment -->


مثال

tedApi.elm(document.getElementById("id"));

خروجی : [Object HTMLElement]

ساختار

tedApi.elm(
 
  arg1 : (string , HTMLElement) ,
  //optional
  arg2 : (string , HTMLElement) ,

  ...
  //optional
  argn : (string , HTMLElement) 
   
) : (Array<NodeList>[] , Array<HTMLElement>[] , HTMLElement , null)

تابع find

تابع find همانند تابع elm عمل می کند با این تفاوت که برخلاف تابع قبل که تنها در قسمت document جستجو می کند ، درون عنصری که به تابع گفته می شود ، جستجو می کند و عنصر یا عناصر مورد نظر را بازمیگرداند


مثال

tedApi.find("body","div#elmId");

خروجی : NodeList[ div ]


مثال

tedApi.find(document.body,"div");

خروجی : NodeList[ ... ]


مثال

tedApi.find("<p><a href='#'>this is a <span>link</span></a></p>", "span" );

خروجی : NodeList[ span ]


مثال

tedApi.find(document,"*"); 

خروجی : NodeList[ ... ]


ساختار

tedApi.find(
 
  sourceElement : (HTMLElement , string) ,
 
  targetElement : string
   
) : NodeList

تابع append

انتقال عناصر از محلی به محل دیگر در شی DOM. تابع append همانند تابع مشابه خود در جاوا اسکریپت عمل می نماید.

!!! توجه ! تابع append عنصر مورد نظر را به مکان جدید مشخص شده اش منتقل می نماید . به این معنی که از مکان قبلیش حذف می شود.


!! فرایند !این تابع ، ورودی دوم را درصورتی که یک DOM باشد به درون ورودی اول خود (درصورتی که DOM باشد) منتقل می نماید


مثال

tedApi.append("#imagebox","#image");

خروجی : 1


مثال

tedApi.append("body","<a href=\"#\">New Link</a>");

خروجی : 1


مثال

tedApi.append(tedApi.elm("#Container"),document.getElementById("#div"));

خروجی : 1


ساختار

tedApi.append(
 
  destinationElement : (HTMLElement , string) ,
 
  desireElement : (HTMLElement , string) 
   
) : number

تابع insert

این تابع همانند تابع append عمل می نماید با این تفاوت که می توانید مشخص نمایید که در کجای فضای عنصر مقصد قرار بگیرد. به عنوان مثال ابدا ، آخر ، قبل و یا بعد از عنصر

تابع insert پس از اجرا شی ای متشکل از 4 تابع باز میگرداند که وظیفه رسیدگی به وظایف گفته شده را دارند.

var insert = tedApi.insert("<span>this is a test</span>");

ساختار

tedApi.insert(
 
  element : (HTMLElement , string)
   
) : Insert

!! نکته ! خروجی توابع 4 گانه ، بولین (true یا false) می باشد

تابع first

انتقال عنصر مشخص شده به ابتدای عنصری که در این تابع مشخص می شود.

insert.first("body")

ساختار

tedApi.insert(...).first(
 
  element : (HTMLElement , string)
   
) : boolean

تابع end

انتقال عنصر مشخص شده به انتهای عنصری که در این تابع مشخص می شود.

insert.end(document.body)

ساختار

tedApi.insert(...).end(
 
  element : (HTMLElement , string)
   
) : boolean

تابع before

انتقال عنصر مشخص شده به قبل از عنصری که در این تابع مشخص می شود.

insert.before(tedApi.elm("#maintext"))

ساختار

tedApi.insert(...).before(
 
  element : (HTMLElement , string)
   
) : boolean

تابع after

انتقال عنصر مشخص شده به بعد از عنصری که در این تابع مشخص می شود.

insert.after(tedApi.elm("#maintext"))

ساختار

tedApi.insert(...).after(
 
  element : (HTMLElement , string)
   
) : boolean

تابع children

وظیفه این تابع بازگرداند ن تمامی Node های فرزند در تمامی سطوح و به ترتیب می باشد.

!! نکته ! این تابع دارای دو ورودی می باشد که ورودی دوم اختیاریست. ! درصورتی که می خواهید تنها عناصر فرزند از یک دسته مانند div ها یا a ها را بدست آورید ، تنها نام تگ را در ورودی دوم وارد نمایید


!!! توجه ! درصورتی که ورودی اول سلکتور(در قالب متن) باشد اما عنصری سلکت نشود یا شی باشد اما انواعی از عنصر ، تکست نود یا کامنت نود نباشد ، مقدار -1 و در غیر این صورت مقدار null بازگشت داده خواهد شد. ! درصورتی که خطا های بالا رخ ندهد ، آرایه از فرزندان بازگشت داده می شود


مثال

tedApi.children("body");

خروجی : Array[...]


مثال

tedApi.children({});

خروجی : -1


مثال

tedApi.children("-NotASelector");

خروجی : -1


مثال

tedApi.children(56565);

خروجی : null


مثال

tedApi.children("body","div");

خروجی : Array[..div..]


ساختار

tedApi.children(
 
  element : (HTMLElement , string) ,
  // optional
  tagName : string
   
) : number | null | Array

تابع sons

این تابع همانند تابع children عمل می نماید با این تفاوت که تنها فرزندان سطح اول را بازمیگرداند

!!! توجه ! بر خلاف تابع children ، این تابع TextNode ها و CommentNode ها را بازنمی گرداند.


مثال

tedApi.sons("body");

خروجی : Array[...]


مثال

tedApi.sons({});

خروجی : -1


مثال

tedApi.sons("-NotASelector");

خروجی : -1


مثال

tedApi.sons(56565);

خروجی : null


مثال

tedApi.sons("body","div");

خروجی : Array[..div..]


ساختار

tedApi.sons(
 
  element : (HTMLElement , string) ,
  // optional
  tagName : string
   
) : number | null | Array

تابع parent

تابع parent وظیفه دارد تا نود والد ، نود در حال استفاده را تا هر سطحی بازگرداند.

مقدار بازگشتی این تابع درصورتی که خطایی رخ دهد null خواهد بود در غیر این صورت نود والد را بازمیگرداند

مثال

درصورتی که عناصر به این صورت طراحی شده باشند:

<parent-level3>
 <parent-level2>
  <parent-level1>
   <element id="element"/>
  </parent-level1>
 </parent-level2>
</parent-level3>

آن گاه توابع زیر هر یک یکی از سطوح بالا را بازمیگرداند:

tedApi.parent("#element") // parent-level1

tedApi.parent("#element",1) // parent-level1

tedApi.parent("#element",2) // parent-level2

tedApi.parent("#element",3) // parent-level3

ساختار

tedApi.parent(
 
  element : (HTMLElement , string) ,
  // optional , Default: 1
  level : number
   
) : null | HTMLElement

تابع replaceElement

از طریق این تابع می تواند عناصر مختلف را جایگزین یک دیگر نمایید بدون از دست دادن رفرنس به آن ها

!! فرایند ! این تابع ورودی اول خود را جایگزین عنصری که در ورودی دوم آمده است می کند.

مثال

tedApi.replaceElement("div#new","#old");

خروجی : div#new


ساختار

tedApi.replaceElement(
 
  desiredElement : (HTMLElement , string) ,

  destinationElement : (HTMLElement , string)
   
) : HTMLElement

توابع حذف عنصر

تابع delete

این تابع عنصر یا مجموعه عناصری را در ورودی دریافت می نماید و آن ها را حذف می کند. در صورتی که موفقیت آمیز باشد 1 در غیر این صورت 0 باز میگرداند

مثال

tedApi.delete("p");

خروجی : 1


مثال

tedApi.delete("#id");

خروجی : 1

مثال

tedApi.delete(document.querySelectorAll("div"));

خروجی : 1


#### مثال ```javascript tedApi.delete(";d"); ``` خروجی : __0__

ساختار

tedApi.delete(
 
  element : (HTMLElement , string) 
   
) : number

تابع remove

همانند تابع delete عمل می نماید . یک عنصر ورودی خود را حذف می نماید با این تفاوت که آن هارا با عنصری رندم جایگزین می نماید تا ترتیب عناصر به هم نریزد

درصورتی که عنصر حذف و جایگزین شود ، عنصر رندم بازگشت داده مشود

مثال

tedApi.remove("p");

خروجی : 0


مثال

tedApi.remove("#id");

خروجی : Removed-Elm[RandomNumber]_

ساختار

tedApi.remove(
 
  element : (HTMLElement , string) 
   
) : number | HTMLElement

توابع کار با محتوا

تابع asHtml

در مواقعی که نیاز باشد کلیت عنصر مورد نظر را به صورت متنی مشاهده کنید یا یک کپی از آن را ذخیره کنید ، می تواند از خاصیت outerHTML جاوا اسکریپت استفاده نمایید. این خاصیت از طریق تابع asHtml نیز در دسترس می باشد. علاوه بر مشاهده می توانید عنصر را با یک عنصر جدید به صورت متنی جایگزین کنید.

!!! توجه ! در صورتی که ورودی اول(سلکتور) مجموعه ای از عناصر باشد یا سلکتوری باشد که مجموعه ای از عناصر را برگرداند ، خروجی تابع undefined خواهد بود.


مثال

tedApi.asHtml("div");

خروجی : undefined


مثال

tedApi.asHtml("body");

خروجی : [HTML ELEMENT CONTENT AS STRING]


مثال

tedApi.asHtml("div#id","<span>span</span>");

خروجی : <span>span</span>


ساختار

tedApi.asHtml(
 
  element : (HTMLElement , string) ,
  // optional
  content : string
   
) : string

تابع html

تابع html به فرقیپ کوچکی دقیقا همانند تابع asHtml عمل می نماید. این تفاوت در این است که بر خلاف تابع asHtml ، این تابع مقدار innerHTML عنصر مورد نظر را بارمیگرداند


مثال

tedApi.html("div");

خروجی : undefined


مثال

tedApi.html("body");

خروجی : [HTML ELEMENT CONTENT AS STRING]


مثال

tedApi.html("div#id","<span>span</span>");

خروجی : <span>span</span>


ساختار

tedApi.html(
 
  element : (HTMLElement , string) ,
  // optional
  content : string
   
) : string

تابع text

عملکرید مشابه دو بتا html و asHtml دارد با این تفاوت که ، این تابع تنها مقدار داخلی عناصر که textNode هستند را برمیگرداند


مثال

tedApi.text("div");

خروجی : undefined


مثال

tedApi.text("body");

خروجی : [HTML ELEMENT CONTENT AS STRING]


مثال

tedApi.text("div#id","sample text");

خروجی : sample text


ساختار

tedApi.text(
 
  element : (HTMLElement , string) ,
  // optional
  content : string
   
) : string

تابع removeText

با اجرای این تابع بر روی عنصر خود ، می توان تمامی نود های متنی درون آن را حذف کرد.

!! نکته ! درصورتی که عملیات با موفقیت انجام شود مقدار 1 ، در غیر این صورت مقدار 0 بازمیگردد


مثال

tedApi.removeText("div#id");

خروجی : 1


مثال

tedApi.removeText("div");

خروجی : 0


ساختار

tedApi.removeText(
 
  targetElement : (HTMLElement , string) ,
   
) : number

توابع شاخصه ها

مشخصه ها یا Attributes یکی از بخش های مهم در html می باشد که دیتاهای مختلفی را در خود ذخیره می کند .

به صورتی می توان به عنوان رابطی داده ای بین html و javascript از آن ها استفاده کرد

تابع attr

این تابع 3 فرایند مختلف را انجام می دهد. ایجاد ، ویرایش و بازگرداندن تمامی مشخصه های عنصر مشخص شده.

مثال

tedApi.attr("#container");

خروجی: یک شی از تمامی مشخصه های عنصر را بازمیگرداند


مثال

tedApi.attr("#container","class");

خروجی: محتوای مشخصه class بازگردانده می شود


مثال

ویرایش یا ایجاد یک مشخصه

tedApi.attr("#container","data-value","12");

خروجی: مقدار 1 به عنوان موفقیت و 0 به عنوان عدم موفقیت


ساختار

tedApi.attr(
 
  targetElement : (HTMLElement , string) ,
  //optional
  attribute_name : string,
  //optional
  attribute_value : any
   
) : number | object | string

!!نکته ! درصورتی که نود مشخص شده یک عنصر نباشد مقدار -1 بازگردانده می شود

تابع hasAttr

این تابع برای بررسی وجود یا عدم وجود یک مشخصه در یک عنصر استفاده می شود

مثال

tedApi.hasAttr("#container","data-value");

خروجی: به جدول زیر مراجعه نمایید


خروجی های تابع

مقدار خروجی توضیح
1 مشخصه در عنصر وجود دارد
0 مشخصه در عنصر وجود ندارد
-1 نام مشخصه به فرمت string نمی باشد
-2 نام مشخصه undefined می باشد
-3 نود ورودی عنصر نمی باشد
-4 عنصر ورودی undefined می باشد

ساختار

tedApi.hasAttr(
 
  targetElement : (HTMLElement , string) ,

  attribute_name : string,
   
) : number

تابع copyAttr

برخی موارد نیاز است در طراحی عناصر ، مشخصه های عنصر طراحی شده را بر روی عنصر جایگزینش داشته باشیم. از طریق این تابع می توان مشخصه های یک عنصر را بر روی عنصری دیگر کپی کرد

مثال

tedApi.copyAttr("#container","#div");

خروجی

درصورتی که خطایی در عنصر های ورودی یا عملیات کپی مشخصه ها رخ دهد ، مقدار 0 و در غیر این صورت مقدار 1 بازگردانده می شود


ساختار

tedApi.copyAttr(
 
  fromElement : (HTMLElement , string) ,

  toElement : (HTMLElement , string),
   
) : number

تابع removeAttr

تابع removeAttr ، مشخصه ها را از عناصر حذف می نماید

!! نکته ! درصورت موفقیت حذف ، مقدار 1 و در غیر این صورت مقدار 0 را بازمیگرداند .

مثال

tedApi.removeAttr(".elements","data-id");

ساختار

tedApi.removeAttr(
 
  elements : (HTMLElement , string , Array<HTMLElement>[]) ,

  attribute : string,
   
) : number

توابع کار با css

تابع cssSelect

درصورت نیاز به گرفتن مقدار یکی مشخصه های استایل یا شبه سلکتور یا شبه سلکتور های استایل یک عنصر ، می توان از این تابع استفاده کرد

مثال

tedApi.cssSelect( tedApi.elm("body") ,"width");

مثال

tedApi.cssSelect("#element","content",":before");

ساختار

tedApi.cssSelect(
 
  elements : (HTMLElement , string) ,

  index : string,
  //optional
  pseudo : string
   
) : string

تابع cssEdit

از طریق این تابع می توانید استایل های عناصر را ویرایش کنید یا درصورت عدم وجود ایجاد نمایید.

!! نکته ! درصورت موفقیت ، مقدار 1 و در غیر این صورت مقدار 0 را بازمیگرداند .

مثال

tedApi.cssEdit( tedApi.elm("#id") ,"width" , "10px");

ساختار

tedApi.cssEdit(
 
  elements : HTMLElement ,

  index : string ,

  value : string
   
) : number

تابع cssEditFunc

درصورتی که نیاز داشته باشید مقادیر استایل را به صورت داینامیک تغییر دهید می توان از توابع برای اعمال تغییر استفاده نمود.

!! نکته ! مقدار خروجی تابع درصورتی که ورودی ها اشتباه باشند ، -1 می باشد در غیر این صورت ، درصورتی که عملیات با موفقیت انجام شود 1 و در غیر این صورت مقدار 0 بازگشت داده می شود.


!!! توجه ! تابع ورودی یک آرگیومنت به عنوان محتوای مشخصه دارد و مقدار بازگشتی تابع نیز به عنوان مقدار جدید ثبت خواهد شد

مثال

tedApi.cssEditFunc( tedApi.elm("#id") ,"width" , function(val){
  return val/2;
});

ساختار

tedApi.cssEditFunc(
 
  elements : HTMLElement ,

  index : string ,

  callback : function
   
) : number

تابع css

تابع css یک مجموعه از توابع بالاست که تمامی موارد را در یک تابع قرار داده است. این تابع ایجاد ، ویرایش و سلکت را دربر دارد.

! مزیت ! برخلاف توابع بالا که تنها یک عنصر را دریافت می کرده اند، این تابع می تواند عملیات های ذکر شده را بر روی آرایه ای از عناصر نیز اعمال کند


!!! توجه ! خروجی این تابع بر اساس نوع استافده از آن ، خروجی یکی از توابع بالا می باشد.


عملیات انتخاب

مثال
tedApi.css( tedApi.elm("body") , "width" );// return string

مثال
tedApi.css( "div" , "width" ); // return [string...] if multiple divs are exist

عملیات ویرایش یا اضافه کردن

مثال
tedApi.css( tedApi.elm("body") , "width" , "500px" );

مثال
tedApi.css( "div" , {
  width:"500px"
});

عملیات ویرایش با تابع

مثال
tedApi.css( tedApi.elm("body") , "width" , function(val){
  return val/2;
});

مثال
tedApi.css( "div" , {
  width:function(val){
    return val/2;
  }
});

ساختار

tedApi.css(
 
  elements : (HTMLElement , string) ,

  index : (string , object) ,

  value : (string , function)
   
) : number | undefined | string

تابع show و hide

این دو تابع برای نمایش یا مخفی کردن یک عنصر به کار می روند

!!نکته ! این دو تابع دارای دو آرگیومنت ورودی می باشند که آرگیومنت اول ، عنصر مورد نظر و آرگیومنت دوم درصد وضوح بسته به تابع می باشد. ! ! به عنوان مثال در تابع show ، درصد وضوح هرچه به 1 نزدیک تر باشد ، عنصر واضح تر است ! ! در تابع hide بر خلاف تابع show ، هرچه درصد وضوح به 1 نزدیک تر باشد ، وضوح عنصر پایین تر می آید ! ! بازه وضوح بین 0 و 1 می باشد


مثال
tedApi.[show or hide]( "#content" , "hide");

tedApi.[show or hide]( "#content" , "show");

tedApi.[show or hide]( "#content" , 0.5);

ساختار تابع show

tedApi.show(
 
  elements : (HTMLElement , string) ,
  //optional , default: show
  opacity : (string , number) ,
   
) : number

ساختار تابع hide

tedApi.hide(
 
  elements : (HTMLElement , string) ,
  //optional , default: hide
  opacity : (string , number) ,
   
) : number

!!! توجه ! خروجی توابع درصورت موفقیت 1 و در غیر این صورت 0 می باشد


!!نکته ! مقادیر hide و show به عنوان وضوح ، display عنصر را به ترتیب none و block قرار می دهد

You can’t perform that action at this time.