Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
381 lines (291 sloc) 11.4 KB

تابع bind

event ها جزئ جدایی نا پذیر از جاوا اسکریپت به شمار می آیند که از طریق آن می توان بر روی DOM های مختلف ، رخداد های متفاوتی را نیز ایجاد کرد مانند کلیک ، حرکت موس و...

در tedjs نیز این تابع وجود دارد که کاربا آن کمی راحت تر شده و رخداد های جدیدی نیز در آن اضافه شده است.

!! نکته ! تابع bind از توابع tedApi می باشد


!! نکته ! خروجی تابع درصورت موفقیت عددی به عنوان آیدی رخداد و در غیر این صورت 0 خواهد بود


!!! توجه ! اشاره گر this در تابع فراخوان ارسالی به تابع ، یک شی از __GLOBALS__ می باشد.


علاوه بر رخداد های موجود در جاوا اسکریپت مانند click ، mouseenter و ... رخداد های مخصوص tedjs نیز وجود دارند.

رخداد attrchange

توسط این رخداد خواهید توانست ، هر مشخصه دلخواهی از عنصر یا عناصر مورد نظر خود را شنود نمایید. درصورت تغییر در مشخصه ، تابع فراخوان اجرا خواهد شد.

این رخداد همراه با نام یک مشخصه نوشته می شود که با : از یک دیگر جدا می گردند. مانند : attrchange:value

مثال

tedApi.bind("a", "attrchange:href", function(_new, old) {
  console.log(_new, old, this)
});

@code(width:100%,height:300px)

<div id="box" back="#000">
  Data Box
</div>

<div id="ChoosColorBox">
  یک رنگ انتخاب نمایید : 
  <input type="color" id="ChoosColor"/>
</div>
```js

tedApi.bind("div#box","attrchange:back",function(_new,_old){
  var
    backColor = _new,
    textColor = invertColor(_new);

  this.css({
    "background-color":_new,
    color:textColor
  });
});

tedApi.attr("div#box","back","#000");

//================================
//     Pick Color
//================================

tedApi.bind("#ChoosColor","change",function(){
  tedApi.attr("div#box","back",this.self.value);
});

//=================================
//  Inverting Color Functions
//=================================

function invertColor(hex) {
  if (hex.indexOf('#') === 0) {
    hex = hex.slice(1);
  }
  if (hex.length === 3) {
    hex = hex[0] + hex[0] + hex[1] + hex[1] + hex[2] + hex[2];
  }
  if (hex.length !== 6) {
    throw new Error('Invalid HEX color.');
  }
  var r = parseInt(hex.slice(0, 2), 16),
    g = parseInt(hex.slice(2, 4), 16),
    b = parseInt(hex.slice(4, 6), 16);
  r = (255 - r).toString(16);
  g = (255 - g).toString(16);
  b = (255 - b).toString(16);
  return "#" + padZero(r) + padZero(g) + padZero(b);
}

function padZero(str, len) {
  len = len || 2;
  var zeros = new Array(len).join('0');
  return (zeros + str).slice(-len);
}

```css
#box{
  width: 200px;
  height: 138px;
  margin: 0 auto;
  position: relative;
  box-shadow: 0 0 20px 3px rgba(0, 0, 0, 0.26);
  text-align: center;
  line-height: 138px;
}
#ChoosColorBox{
  direction: rtl;
  color: #fff;
  text-align: center;
  padding: 21px 0px;
}
```ext{js}(https://cdn.tedjs.org/tedjs/1.2.1/js/2ed.min.js?234)
@endcode

### رخداد inchange
این رویداد ، حالت کلی تری از رویداد `inchange` می باشد که حالت های دیگری همچون اضافه کردن ، حذف کردن یک عنصر و یا تغییر یک `TextNode` را شامل می شود و می توان تغییرات آن را تحت نظر قرار داد.

<br/>

!!! توجه
! این رخداد نیز همانند رخداد قبل ، از `:` به عنوان جداکننده به منظور اعمال فیلتر استفاده می نماید با این تفاوت که فیلتر ، __اختیاری__ است و همچنین می بایست __نام تگ__ نود دلخواه را وارد کرد
!
! همانند `inchange:div`

<br/>

حالات مختلف رخداد:

##### حالت کنترل مشخصه ها (attr)
در این حالت ، همانند رخداد قبل ، نظارت بر روی شاخصه های عنصر صورت میگیرد. تفاوت با حالت قبل در این است که ، در رخداد قبل ، نظارت تنها بر روی یک شاخصه صورت میگیرد ، اما در این حالت ، نظارت بر روی تمامی مشخصه هاست که داده آن دارای نام مشخصه ، مقدار جدید آن و مقدار قبلی آن می باشد.

<br/>

!!! توجه
! این حالت ، مشخصه تمامی عناصر داخلی و یا خود عنصر جاری را تحت پوشش قرار می دهد ، اما عنصر تغییر یافته در آن مشخص نمی شود

<br/>

! بروزرسانی
! در نسخه `1.2.1` فریم ورک ، عنصر تغییر یافته از طریق مشخصه `target` ، زیر مجموعه مشخصه `value` در دسترس خواهد بود

<br/>

##### حالت اضافه شدن نود (add)
در این حالت ، نظارت بر روی اضافه شدن نود های جدید درون عنصر جاری است . مقدار در دسترس آرایه ای از نود های اضافه شده خواهند بود.

<br/>

##### حالت حذف شدن نود (remove)
همانند حالت `add` عمل می نماید ، با این تفاوت که بر روی حذف نود ها نظارت می نماید و مقدار در دسترس ، آرایه ای از نود های حذف شده خواهند بود

<br/>

##### حالت ویرایش متون (char)
این حالت مختص نود های متنی طراحی شده است و بر روی آن ها نظارت می نماید. در صورتی که بر روی نود های متنی درون عنصر جاری ، تغییری ایجاد گردر ، رخداد با حالت جاری اجرا خواهد شد و مقدار در دسترس ، نود متنی خواهد بود

<br/>

!! نکته
! توجه شود که حالات بالا به عنوان یک مشخصه در یک شی به عنوان پارامتر اول تابع فراخوان رخداد ارسال می گردد

<br/>


#### مثال
```javascript
tedApi.bind("body", "inchange:div", function(data) {
  /* 
    data => {
      type : <One Of The types [attr,add,remove,char]>,
      value : <if type == [attr , add , remove]>
      target : <if type == [char]>
    } 
  */
});

@code(width:100%,height:300px)

<div id="box">
  <div id="content"></div>
  <div id="console"></div>
</div>

<div id="DataEditBox">
  کد html خود را وارد نمایید : 
  <input type="input" id="insertHTML" value="<div>div 1</div>"/>
  <button type="button" id="add">اضافه کردن به عنوان html</button>
  <button type="button" id="addText">اضافه کردن به عنوان متن</button>
  <button type="button" id="remove"> حذف کردن کردن آخرین نود</button>
</div>
```js

tedApi.bind("div#content","inchange",function(data){

  if(data.type == "char"){
    addConsole(
      "یک نود متنی اضافه یا حذف شد و یا تغییر پیدا کرد با مقدار: "+ 
      encodeHTML(data.target.nodeValue) 
    );
  }
  else if(data.type == "attr"){
    addConsole(
      "مشخصه "+
      data.value.name+
      " در عنصر "+
      data.value.target.tagName+
      " با مقدار "+
      data.value.old+
      " به مقدار "+
      data.value.new+
      " تغییر پیدا کرد"
    );
  }
  else if(data.type == "add"){
    for(var i = 0;i< data.value.length ; i++){
      addConsole(
        (data.value[i].tagName?"عنصر ":"نود متنی ")+
        (data.value[i].tagName || encodeHTML(data.value[i].nodeValue) )+
        " اضافه شد"
      );
    }
  }
  else if(data.type == "remove"){
    for(var i = 0;i< data.value.length ; i++){
      addConsole("عنصر "+data.value[i].tagName+" حذف شد");
    }
  }
  
});

tedApi.bind("#add","click",function(){
  tedApi.append("#content", tedApi.elm("#insertHTML").value );
});

tedApi.bind("#addText","click",function(){
  tedApi.append(
    "#content", 
    document.createTextNode(tedApi.elm("#insertHTML").value) 
  );
});

tedApi.bind("#remove","click",function(){
  tedApi.delete( tedApi.elm("#content").lastChild );
});


//========================
//   functions
//========================

function addConsole(data){
  tedApi.append("#console","<p>"+data+"</p>")
}


function encodeHTML(str) {
	var buf = [];
	
	for (var i=str.length-1;i>=0;i--) {
		buf.unshift(['&#', str[i].charCodeAt(), ';'].join(''));
	}
	
	return buf.join('');
}


```css
#box{
  width: 80%;
  height: 138px;
  margin: 0 auto;
  position: relative;
  border: solid 1px #fff;
  text-align: center;
  display:flex;
}
#DataEditBox{
  text-align: center;
  direction: rtl;
  color: #fff;
  margin: 17px 0px;
}
#content{
  width: 50%;
  height: inherit;
  color:#fff
}
#console{
  width: 50%;
  height: inherit;
  background:#fff;
  color:#000;
  overflow-y:auto;
}

#console p{
  direction: rtl;
  text-align: right;
  padding: 11px 14px;
  border-bottom: solid 1px #eee;
  margin: 0px;
  box-sizing: border-box;
}

```ext{js}(https://cdn.tedjs.org/tedjs/1.2.1/js/2ed.min.js?234)
@endcode

<br/>

! خروجی
! خروجی این تابع از نوع __عدد__ می باشد که در صورت عدم موفقیت مقدار __0__ و در غیر این صورت یک عدد که نمایانگر آیدی آن رخداد می باشد ، بازگردانده می شود

<br/>

#### ساختار

```javascript
tedApi.bind(

  element : string | HTMLElement | NodeList ,

  eventName : string ,

  callback : function

) : number

تابع unbind

این تابع هماطور که از نامش برمی آید ، وظیفه غیر فعال کردن رخداد های ثبت شده برای عناصر را دارد. هر رخداد دارای یک نام رخداد و یک آی دی می باشد که از طریق این دو مشخصه می توان رخداد های یک نود را حذف کرد و برخلاف توابع خود جاوا اسکریپت نیازی به ارسال تابع رخداد نمی باشد.


!! نکته ! درصورتی که نام رخداد ارسال شود ، تمامی رخداد های آن دسته حذف خواهند شد . درصورت ارسال آی دی رخداد ، تنها رخداد مربوطه حذف خواهد شد و درصورتی که هیچ چیز ارسال نشود تمامی رخداد های نود مربوطه حذف خواهند شد.


مثال

tedApi.unbind("body") // remove all 

مثال

tedApi.unbind("body","click") // remove all click events

مثال

tedApi.unbind("body", <Number> ) // remove the specified id

! خروجی ! تعداد رخداد های حذف شده


ساختار

tedApi.bind(

  element : string | HTMLElement | NodeList ,

  // optional
  event_Or_ID : string | number ,

) : number
You can’t perform that action at this time.