Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
108 lines (75 sloc) 4.66 KB

##قدم اول

برای شروع کار با فریم ورک تد جی اس می بایست ابتدا ، فایل اسکریپت را در صفحه خود الصاق نمایید

<script src="https://cdn.tedjs.org/tedjs/1.2.0/js/2ed.min.js"></script>

!! راهنمایی ! مقدار 1.2.0 ورژن فریم ورک می باشد که با تغییر ورژن می توانید نسخه های متفاوت فریم ورک را استفاده نمایید

##مقدار دهی اولیه (اختیاری)

فریم ورک قابلیتی را در خود گنجانده تا بتوان برای دو حالت رخداد سیستم ، شخصی سازی صورت بگیرد.

حالت هایی چون خطای بارگذاری کتابخنه ها و آدرس سرور مقصد برای بارگیری کتابخانه های آنلاین.

این فرایند از طریق مقدار دهی متغیر سراسری Ted_Setting صورت می پذیرد.

متغیر مذکور دارای دو شاخصه با نام های url و libError می باشد. مشخصه اول برای تعیین آدرس سرور کتابخانه های آنلاین و مشخصه دوم برای مشخص کردن الگوی نمایش خطا به کار گرفته می شوند.

Ted_Setting = {
  url: "http://domain.tld/.../?...[anydata]...&[name]=",
  libError: "{{name}} : {{error}}"
}

نام کتابخانه درخواست شده به انتهای آدرس ذکر شده الصاق خواهد شد

اولین کتابخانه

برای ایجاد کتابخانه کافیست یک فایل جاوا اسکریپت ایجاد کنید سپس از طریق روش های زیر کتابخانه خود را طراحی و به اپلیکیشن متصل نمایید

ایجاد کتابخانه

کتابخانه ها در تد جی اس رکن اساسی حساب می شوند. اساس تد جی اس بر روی کتابخانه هایش استوار می باشد.

هر فایل کتابخانه به صورت کپسوله شده اجرا می شود و تنها راه خروجی برای در دسترس قرار دادن توابع به کاربران استفاده کننده از کتابخانه ، استافده از کلمه کلیدی this می باشد. در کتابخانه ها این کلمه به عنوان export عمل می نماید.

!!! توجه ! تمامی کتابخانه های به دو تابع اصلی به نام های ted و __GLOBALS__ دسترسی دارند. این دو تابع از خارج کتابخانه در دسترس نمی باشند

برای نمونه کد زیر یک مثال کوچک از یک کتابخانه می باشد:

var myElement = ted.define("myelm",[]);

ted.create(myElement,function(){
  ...
});

...

this.exportedFunction = function(){
  return "Hello World!";
}

کتابخانه بالا را می توان به روش های زیر بارگذاری نمود

روش بارگذاری همزمان

روش بارگذاری همزمان ، کتابخانه را به وسیله Ajax و به صورت همزمان فراخوان می کند و محتوا را پردازش و اجرا می نماید

var myLibrary = include("file: ./path/myLib.js");

تابع include تابعی است که از طریق آن می توانید آدرس فایل کتابخانه خود را وارد کرده و خروجی کتابخانه را در متغییر مشخص شده ذخیره نمایید تا بتوانید از توابعی که (درصورت وجود) در آن نوشته شده است ، استفاده نمایید

روش بارگذاری ناهمزمان

همانند روش قبل عمل می کند. ورودی های یکسانی را دریافت می نماید با این تفاوت که به دلیل پردازش نا همزمان کتابخانه می بایست به صورت غیر مستقیم از محتوای کتابخانه استفاده نمایید.

ainclude("file: ./path/myLib.js")
  .then(function(myLib){
    ...
  });

!! نکته ! روش دیگری نیز وجود دارد که از نسخه 1.2.0 به فریم ورک اضافه شده است. در این روش اضافه کردن کتابخانه از طریق تگ script صورت می پذیرد ! در این روش نحوه طراحی کتابخانه نیز کمی متفاوت تر می باشد


! مطالعه کنید ! برای فراگیری نحوه استفاده دقیق از توابع بارگذاری کتابخانه ها ، به صفحه مستند بارگذاری کتابخانه ها مراجعه نمایید

You can’t perform that action at this time.