Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
296 lines (183 sloc) 10.6 KB

مقدمه

فریم ورک تد جی اس (2ed) متشکل از دو قسمت اصلی می باشد. یکی فضای نام tedApi که از ابتدا در باره این فضای نام توضیحاتی داده شد و در قسمت های بعد نیز توابع انتهایی آن گفته می شود و دیگری ted که هسته اصلی این فریم ورک می باشد. این هسته ، فرایند ایجاد و مدیریت عناصر ، شاخصه ها (Attributes) ، نود های متنی و نود های توضیحات را بر عهده دارد و آن را تسهیل می نماید.

در این قسمت با بخشی از توابع کمکی مانند توابع آماده ساز و رخداد های پردازش و همچنین توابع پردازشی و بازگردانی آشنا می شوید.

!!! توجه ! فضای نام ted تنها از طریق کتابخانه ها در دسترس خواهد بود. برای آشنایی بیشتر با کتابخانه ها به بارگذاری کتابخانه ها ! مراجعه نمایید

توابع آماده ساز

توابع آماده ساز یا (ready functions) دسته از توابع هستند که از طریق آن می توان پس از تکمیل فرایند رندرینگ و پردازش صفحه ، به عناصر ایجاد شده در DOM دسترسی داشت.

توابع زیر همگی یک فرایند را با تفاوت های کوچکی اجرا می نمایند:

تابع eachReady

این تابع رخدادهای زمانی (setInterval) ایجاد می کند . رخداد زمانی بر اساس مدل طراحی زبان جاوا اسکریپت پس از اتمام فرایندهای همزمان (synchronous) به اجرا در خواهد آمد.

هر عنصر در یک رخداد زمانی در دسترس خواهد بود که به آن معناست ، پردازش به صورت ناهمزمان (asynchronous) خواهد بود.

!! نکته ! this در تابع فراخوان ، به عنصر جاری اشاره دارد


ساختار

ted.eachReady(

  callback : function

) : void

تابع ready

این تابع همانند تابع eachReady عمل می نماید با این تفاوت که ، بررسی عناصر در یک خط اجرای همزمان اجرا خواهد شد.

!! نکته ! this در تابع فراخوان ، به عنصر جاری اشاره دارد


ساختار

ted.ready(

  callback : function

) : void

تابع nodeReady

تابع nodeReady عمل کرد متفاوت تری نسبت به توابع بالا دارد. این تابع برخلاف توابع بالا تمامی نودها را از جمله نود های متنی و نود های توضیحات بررسی می نماید.

!! نکته ! در تابع فراخوان (callback) ، مقدار this نود جاری خواهد بود


!! نکته ! تابع فراخوان (callback) دارای دو آرگمان ورودی می باشد. اولین آرگمان شماره ترتیب نود و دومین آرگمان ، درصد پیشرفت بررسی از تعداد کل نود ها می باشد


!! نکته ! تابع فراخوان انتهایی (endCallback) پس از اتمام فرایند بررسی اجرا خواهد شد


ساختار

ted.nodeReady(

  callback : function( current_number : number , current_percentage : number ) ,

  endCallback : function

) : void

تابع docReady

عملکردی یکسان با tedApi.docReady دارد. (رجوع شود به توضیحات)

رخداد های پردازش

رخداد های پردازش ، مجموعه ای توابع می باشند که می توان مشخص نمود ، در هر یک از حالت های پردازش نود زیر چه عملیاتی انجام شود.

رخداد beforeCompile

این رخداد عملیات های درخواستی را قبل از شروع به پردازش یک نود اجرا می نماید ، در زمانی که بر روی نود تغییری انجام نشده و داده ای خوانده نشده است.


!!! توجه ! تابع فراخوان دارای یک آرگمان ورودی است که از نوع boolean می باشد . این مقدار یک مقدار اختیاری است که از طریق تابع compile قابل ارسال می باشد. ! ! مقدار this به نود جاری اشاره دارد


ساختار

ted.beforeCompile(

  callback : function( option : boolean )

) : void

رخداد beforeElementRun

این رخداد نیز همانند beforeCompile ، قبل از شروع به پردازش اجرا می شود با این تفاوت که تنها پیش از پردازش خود عنصر اجرا می شود. پردازش عناصر مرحله ای انجام میگیرد. ابتدا پردازش مشخصه ها (Attributes) و سپس پردازش خود عنصر و این رخداد پس از پردازش مشخصه ها انجام می پذیرد.


!!! توجه ! تابع فراخوان دارای یک آرگمان ورودی است که از نوع boolean می باشد . این مقدار یک مقدار اختیاری است که از طریق تابع compile قابل ارسال می باشد. ! ! مقدار this به نود جاری اشاره دارد


ساختار

ted.beforeElementRun(

  callback : function( option : boolean )

) : void

رخداد afterCompile

رخداد afterCompile درست برخلاف رویداد های بالا ، پس از اتمام فرایند پردازش نود اجرا می گردد.


!!! توجه ! تابع فراخوان دارای یک آرگمان ورودی است که از نوع boolean می باشد . این مقدار یک مقدار اختیاری است که از طریق تابع compile قابل ارسال می باشد. ! ! مقدار this به نود جاری اشاره دارد


ساختار

ted.afterCompile(

  callback : function( option : boolean )

) : void

رخداد EndCompile

رخداد EndCompile همانطور که از نامش پیداست پس از اتمام فرایند پردازش اجرا می گردد.


!!! توجه ! این رخداد تنها در اجرای نخست پردازش و در هر بار بارگذاری یک کتابخانه اجرا می گردد که در انتهای اجرای کامپایل اجزای کتابخانه فرایند اجرا می گردد.


ساختار

ted.EndCompile(

  callback : function

) : void

رخداد onCompile

رخداد onCompile بر خلاف رخداد های قبل ، در فضای نام tedApi قرار دارد . این رخداد قبل از شروع فرایند پردازش نود اجرا می گردد.


!! نکته ! تابع فراخوان دو آرگمان دریافت می نماید. اولین آرگمان شماره ترتیب نود و دومین آرگمان درصد پیشرفت پردازش می باشد ! ! مقدار this به نمونه از __GLOBALS__ اشاره دارد که عنصر جاری را در بر دارد


!!! توجه ! این رخداد تنها در اجرای نخست پردازش و در هر بار بارگذاری یک کتابخانه اجرا می گردد که در انتهای اجرای کامپایل اجزای کتابخانه فرایند اجرا می گردد.


ساختار

tedApi.onCompile(

  callback : function( node_number , current_percentage )

) : void

توابع پردازشی

تابع پشتیبان گیری

تابع پشتیبان گیر وظیفه دارد تا تمامی اطلاعات نود یک پشتیبان تهیه نماید تا در مواقع لزوم ، نود را به حالت ابتدایی بازگرداند. این مقادیر پشتیبان درون ساختار DOM خود نود ذخیره می گردد.

مانند عناصر که مقدار innerHTML و خصوصیت های عنصر ذخیره می گردد و یا نود های متنی یا نود های توضیحات که مقدار درون آن ذخیره می گردد.


!!! توجه ! پس از یک بار پشتیبان گیری از هر نود ، دیگر قادر به پشتیبان گیری نخواهید بود و به اصطلاح پشتیبان گیری lock شده است. ! ! برای رفع lock می بایست مقدار true را به عنوان آرگمان دوم تابع ارسال نمایید


! خروجی ! درصورت موفقیت 1 و در غیر این صورت 0 بازگردانده می شود


ساختار

ted.backup(

  node : HTMLNode ,
  //optional , Default : false
  unlock : bolean

) : number

تابع بازگردانی

پس از پشتیبان گیری از نود ، حال می توان درصورت ناموفق بودن تغییرات بر روی نود ، آن را به حالت ابتدایی بازگرداند. این فرایند محدودیت ندارد.


! خروجی ! درصورت موفقیت 1 و در غیر این صورت 0 بازگردانده می شود


ساختار

ted.returnBack(

  node : HTMLNode

) : number

تابع پردازش

تابع پردازش وظیفه اصلی پردازش را بر عهده دارد. این تابع با نام compile ، در هر دو فضای نام ted و tedApi وجود دارد.

تفاوت این دو در این است که تابع موجود در فضای نام ted تنها بر روی یک سطح از نود پردازش انجام می دهد و اما تابع موجود در فضای نام tedApi بر روی عنصر و فرزندانش پردازش را انجام می دهد.


!! نکته ! تابع پردازش در فضای نام ted آرگمان اختیاری نیز دارد که همان آرگمان اختیاری boolean می باشد که به رخداد ها ارسال می گردد.


ساختار تابع در ted

ted.compile(

  node : HTMLNode ,
  //optional , Default : false
  option : boolean

) : void

ساختار تابع در tedApi

tedApi.compile(

  node : string | HTMLElement

) : number

! خروجی ! درصورت موفقیت 1 و در غیر این صورت 0 بازگردانده می شود

You can’t perform that action at this time.