Skip to content

@yelongbao yelongbao released this Jul 1, 2019

 1. MD5:
  gvns-ubuntu-v2.0.1.zip:0716dc9e3317a5504b7378dca9957cf7
  gvns-windows-x86_64-v2.0.1.zip:efcc41d13e250313d70a60fdcd0dd15a
  gvns-centos-v2.0.1.zip:88ba33544bde30eca63a6a73861ad559
  gvns-MacOS-v2.0.1.zip:7823297a6968f212254d3ebd363773e1

 2. 注意事项
  如有杀毒软件报病毒,请先确认下载程序的MD5是否一致,如果一致,请添加到白名单即可。

Assets 6
You can’t perform that action at this time.