No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
R
man
vignettes
.Rbuildignore
.gitignore
DESCRIPTION
NAMESPACE
PERUanalytics.Rproj
README.Rmd
README.md

README.md

Pakiet PERUanalytics jest zbiorem przydatnych funckji w naszej codziennej pracy.

Intalacja

devtools::install_github('Nicolabo/PERUanalytics',build_vignettes = TRUE)

Vignettes

Żeby sprawdzić jakie vignetty zawiera obecnie pakiet PERUanalytics:

vignette(package = 'PERUanalytics')

Żeby zobaczyć konkretną vignette z pakietu należy wpisać jej konkretny topic który można podejrzeć wykonując kod powyżej vignette(package = 'PERUanalytics'), np:

vignette('usage_draw_scale_numeric',package = 'PERUanalytics')