Permalink
Browse files

Phone: Updated czech translation

Change-Id: Ica209c8373545afa26d876cd23aac7ef3df73a43
Signed-off-by: kecinzer <kecinzer@gmail.com>
  • Loading branch information...
1 parent 16cf873 commit 239c1fbb1ffc3ea6d80a5556dfdf10a4500cf227 @kecinzer kecinzer committed Dec 18, 2012
Showing with 3 additions and 0 deletions.
  1. +3 −0 res/values-cs/strings.xml
@@ -640,4 +640,7 @@
<string name="exit_to_home_screen_summary">Vrátit se k poslední prováděné aktivitě po ukončení hovoru (místo výpisu hovorů)</string>
<string name="landscape_mode_title">Zapnout rotaci obrazovky</string>
<string name="landscape_mode_summary">Zapnout automatickou rotaci obrazovky (pokud je senzor aktivní)</string>
+ <string name="national_roaming">Národní datový roaming</string>
+ <string name="national_roaming_enable">Připojit k datové síti během národního roamingu</string>
+ <string name="national_roaming_disable">Nepřipojovat k datové síti během národního roamingu</string>
</resources>

0 comments on commit 239c1fb

Please sign in to comment.