Permalink
Browse files

Merge "Phone: Updated czech translation" into jb

  • Loading branch information...
2 parents d95b37b + ab1d5dd commit 9f3c93ab02cc4d25fd1bfd80e9e14e028455407a @KhasMek KhasMek committed with Gerrit Code Review Sep 14, 2012
Showing with 4 additions and 0 deletions.
  1. +4 −0 res/values-cs/strings.xml
@@ -645,4 +645,8 @@
<string name="perm_change_mobile_network_desc">Aplikace s tímto oprávněním může kdykoliv změnit mezi 2G data a 3G data. 3G je rychlejší, ale náročnější na využití baterie a také může stát více peněz.</string>
<string name="phone_number_label">Vlastní tel. číslo</string>
<string name="phone_number_summary">Nastavit telefonní číslo tohoto zařízení</string>
+ <string name="national_roaming">Národní datový roaming</string>
+ <string name="national_roaming_enable">Používat datové služby při národním roamingu </string>
+ <string name="national_roaming_disable">Nepoužívat datové služby při národním roamingu</string>
+ <string name="type_unknown">Neznámý volající</string>
</resources>

0 comments on commit 9f3c93a

Please sign in to comment.