Skip to content
Browse files

Phone: Updated czech translation

Patch-set 2: Unknown call

Change-Id: I524c03c9c7364ed6246304cfd715cbe662b02210
Signed-off-by: Petr Reznicek <kecinzer@gmail.com>
  • Loading branch information...
1 parent 1359c7e commit ab1d5dd36d33e632b03c1f10df985dde10e04603 @kecinzer kecinzer committed Aug 31, 2012
Showing with 4 additions and 0 deletions.
  1. +4 −0 res/values-cs/strings.xml
View
4 res/values-cs/strings.xml
@@ -645,4 +645,8 @@
<string name="perm_change_mobile_network_desc">Aplikace s tímto oprávněním může kdykoliv změnit mezi 2G data a 3G data. 3G je rychlejší, ale náročnější na využití baterie a také může stát více peněz.</string>
<string name="phone_number_label">Vlastní tel. číslo</string>
<string name="phone_number_summary">Nastavit telefonní číslo tohoto zařízení</string>
+ <string name="national_roaming">Národní datový roaming</string>
+ <string name="national_roaming_enable">Používat datové služby při národním roamingu </string>
+ <string name="national_roaming_disable">Nepoužívat datové služby při národním roamingu</string>
+ <string name="type_unknown">Neznámý volající</string>
</resources>

0 comments on commit ab1d5dd

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.