Permalink
Browse files

Phone: Updated czech translation

Change-Id: I14ca855a05bb5360c8a350d848bd9767d3e7635e
Signed-off-by: kecinzer <kecinzer@gmail.com>
  • Loading branch information...
1 parent c8d9e76 commit ad2285277b5cd05044cfcdc1cf643581acf682b3 @kecinzer kecinzer committed Jul 7, 2012
Showing with 4 additions and 0 deletions.
  1. +4 −0 res/values-cs/strings.xml
View
4 res/values-cs/strings.xml
@@ -728,6 +728,8 @@
<string name="landscape_mode_summary">Zapnout rotaci obrazovky (pokud je zapnut senzor)</string>
<string name="enable_statusbar_title">Zapnout stavovou lištu</string>
<string name="enable_statusbar_summary">Zapnout možnost použití stavové lišty během hovoru</string>
+ <string name="enable_speaker_mode_title">Zapnout přepínání hlasitého odposlechu</string>
+ <string name="enable_speaker_mode_summary">Automaticky zapnout hlasitý odposlech v režimu na šířku</string>
<string name="disable_lightsout_title">Vypnout skrývání navigační lišty</string>
<string name="disable_lightsout_summary">Vypnout skrývání navigační lišty během hovoru</string>
<string name="exit_to_home_screen_title">Skočit domů po ukončení hovoru</string>
@@ -744,4 +746,6 @@
<item>6 sekund</item>
<item>9 sekund</item>
</string-array>
+ <string name="noise_suppression_title">Potlačení šumu</string>
+ <string name="noise_suppression_summary">Zapnout potlačení šumu během hovoru</string>
</resources>

0 comments on commit ad22852

Please sign in to comment.